1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. “Bank ve Kredi Kartları Yasa Tasarısı” onaylandı
“Bank ve Kredi Kartları Yasa Tasarısı” onaylandı

“Bank ve Kredi Kartları Yasa Tasarısı” onaylandı

Yasa ile faiz oranları düşürülecek, kart limitleri sınırlandırılarak kart sahipleri korunmuş olacak

A+A-

Yasa ile faiz oranları düşürülecek, kart limitleri sınırlandırılarak kart sahipleri korunmuş olacak. Bankalar, tüketicilere ‘yıllık sabit ücretsiz’ kredi kartı da sunmak zorunda olacak. Yasanın hükümlerine uyulmaması durumunda ciddi cezalar gündeme gelecek. 

TASARI NELER ÖNGÖRÜYOR

• Tüm bankaların tüketici kredisi faiz oranlarının ağırlıklı ortalamasının bir buçuk katını Merkez Bankası hesaplayacak, ilan edecek bankalar da bu ilan edilen azami oranı dikkate alarak kendi faiz oranlarını uygulayacak.

• Gelir düzeyi tespit edilemezse toplam limit (kredi kartı limiti) en fazla asgari ücret kadar olabilecek

• Bankalar gerçekleştirilmiş işlemlere ait kayıtları vermekle yükümlü olacak

• Yıllık üyelik aidatı ücreti olmayacak

• Kart limiti, kişinin ekonomik ve sosyal durumlarına, aylık veya yıllık ortalama gelirlerine, diğer bankalardan alınmış olan kredi kart limitlerine göre belirlenecek.

• İlk defa kredi kartı sahibi olacak kişiler için toplam kredi kartı limiti ilk yıl kişinin aylık ortalama net gelirinin iki katını, sonraki yıllar için ise dört katını aşamayacak

• İki ay ‘asgari ödemeyi’ ödemeyenin kartı dondurulacak, yine ödenmezse kart iptal edilecek, ödeme yapılana kadar kart verilmeyecek

• Bir yıl içinde en fazla 3 defa, dönem borcunun %50’sinin altında ödeme yapılması halinde, kart limiti ve diğer kart limitleri dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar artırılamayacak ve nakit çekim işlemleri durdurulacak.

• Banka, talep edilmedikçe kendi başına limit artıramayacak.

• Banka, uygulanan faiz oranlarının değişmesi halinde ve her halükarda 3 ayda bir merkez bankasına bildirmek zorunda olacak.

• Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde, kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesaplanacak

• Hiçbir biçimde bileşik faiz uygulanamayacak. Akdi faiz ve gecikme faizi dışında hiçbir faiz talep edilemeyecek.

• Faiz oranlarıyla ilgili madde 1 Ocak 2015’ten itibaren geçerli olacak. Kart limitleriyle ilgili kısımlar 3 ay içinde geçerli olacak. Yasanın geriye kalan kısımları da en geç 6 ay içinde geçerlilik kazanacak.

YENİDÜZEN (Özel)

Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasa Tasası mecliste oylanarak yasalaştı.  Yasa ‘Bankaların Yükümlülükleri’ni çok geniş bir şekilde düzenliyor. Yasaya göre, Bankalar talep halinde, yurtiçindeki işlemlerde 30, yurtdışındakilerde 60 günü geçmemek koşuluyla gerçekleştirilmiş işlemlere ait kayıtları vermekle yükümlü olacak.

Yasa ayrıca, bankaların tüketicilere yıllık üyelik aidatı ücreti tahsil edilmeyecek bir kredi kartı türü sunmak zorunda olmalarını öngörüyor.

Kredi kartı limiti belirlerken…

Yasa ile, bankalar kredi kartı hizmetinden faydalanacak olanların ekonomik ve sosyal durumlarına, aylık veya yıllık ortalama gelirlerine, diğer bankalardan alınmış olan kredi kart limitlerine göre kredi kartı limiti belirleyecek.

İlk yıl limit kişinin aylık ortalama net gelirinin iki katını aşamayacak

İlk defa kredi kartı sahibi olacak kişiler için toplam kredi kartı limiti ilk yıl kişinin aylık ortalama net gelirinin iki katını, sonraki yıllar için ise dört katını aşamayacak. Gelir düzeyi tespit edilemezse toplam limit en fazla asgari ücret kadar olabilecek. Yasa öncesinde belirlenen limitlerde bir değişikliğe gidilmeyecek, yeni kart talebinde kurallar geçerli olacak. Teminatlı veya mevduat karşılığı verilecek kartlarda limit belirleme sorumluluğu bankalara ait olacak.
Düzenlemeye göre, kart hamilinin talebi üzerine üçüncü kişilere verilecek ek kartların limiti ana kartın limiti kadar olacak.

İki ay ‘asgari ödemeyi’ ödemeyenin kartı dondurulacak, yine ödenmezse kart iptal edilecek, ödeme yapılana kadar kart verilmeyecek

Yasa, asgari ödeme tutarlarının da Merkez Bankası’nın görüşü alınarak bakanlık tarafından hazırlanıp bakanlar kurulunun onayı ile resmi gazetede yayımlanacak bir tüzük ile düzenlenmesini öngörüyor.
Asgari ödemenin son ödeme tarihinden sonraki en geç 7 gün içinde yapılmaması halinde kart hamiline ihbar gönderilecek, bir sonraki ödeme tarihinde asgari ödeme yapılmaması halinde kart dondurulacak.
Bir sonraki ödeme tarihinde ise yine ödeme yapılmazsa kart iptal edilecek, borcun tamamı için ödeme yapılana kadar yeni kart verilmeyecek.

3 kez borcunun %50’sinin altında ödeyen, limit artıramayacak nakit çekemeyecek…

Bir yıl içinde en fazla 3 defa, dönem borcunun %50’sinin altında ödeme yapılması halinde, kart limiti ve diğer kart limitleri dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar artırılamayacak ve nakit çekim işlemleri durdurulacak.
Banka, talep edilmedikçe kendi başına limitleri artıramayacak.

Taksit sayılarına ‘düzenleme’

Yasaya göre, mal ve hizmet alımlarında taksit sayıları Merkez Bankası’nın görüşü alınarak bakanlık tarafından hazırlanıp Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak resmi gazetede yayınlanacak bir tüzük ile düzenlenecek.

Banka en geç 20 güde şikâyetleri gerekçeli açıklayacak

Yasa ile, kart hamilinin şikâyet ve itirazlarını dilekçe, elektronik posta veya başka herhangi bir yöntemle bankaya iletmesi halinde, banka en geç 20 iş günü içinde şikayet ve itirazın iletildiği yöntem ile gerekçeli yanıtını kart hamiline iletmek zorunda kalacak.
Yasa ayrıca, hesap özetleri ile ilgili şikâyet ve itirazların da son ödeme tarihinden itibaren 20 iş günü içinde yapılması gerektiğini düzenliyor.

Banka değişen faiz oranlarını 3 ayda 1 Merkez Bankasına bildirecek

Banka, uygulanan faiz oranlarının değişmesi halinde ve her halükarda 3 ayda bir merkez bankasına bildirmek zorunda olacak.
Tasarı’ya göre, dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde, kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesaplanacak.

Hiçbir biçimde bileşik faiz uygulanamayacak…

Asgari ödeme yapılmışsa, akdi faiz (dönem borcunuza minimum ödeme tutarı veya üstünde ödeme yaparsanız kalan bakiyeye uygulanan faiz), kalan hesap bakiyesine bu faiz oranı  asgari ödemenin altında ödeme yapılmışsa gecikme faizi uygulanmasını öngören tasarı uyarınca, hiçbir biçimde bileşik faiz uygulanamayacak. Akdi faiz ve gecikme faizi dışında hiçbir faiz talep edilemeyecek.

AZAMİ faizler Merkez Bankası’nca hesaplanacak

AZAMİ akdi faiz, yani dönem borcunuza minimum ödeme tutarı veya üstünde ödeme yaparsanız kalan bakiyeye uygulanan faiz ve gecikme faizi oranları Merkez Bankası tarafından belirlenecek.

---------
 

Kart Hamilileri’nin de yükümlülükleri var…

‘Çaldırırsan hemen bildir!’

Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasa Tasası, şifre gibi kart bilgilerinin güvenliğinden kart hamillerinin sorumlu olduğunu düzenliyor.
Kartın, Kaybolma, çalınma hallerinde derhal bankaya bildirmek zorunluluğunu işaret eden tasarıya göre, bildirimden önceki ilk 24 saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan aylık brüt asgari ücretin onda biri ile sınırlı olmak şartı ile kart hamili sorumlu olacak.
Hukuka aykırı kullanımın kart hamilinin ihmaline veya kastına dayanması veya bildirimin yapılmaması halinde doğan zararların tümünden ise kart hamili sorumlu olacak.

Üye işyerleri KOMİSYON İSTEYEMEYECEK

Tasarı, üye işyeri sözleşmesi yapanların ve bankaların yükümlülüklerini de düzenliyor.
Tasarı’ya göre, üye işyeri, kart hamillerinden banka kartı veya kredi kartının kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ödemede bulunmalarını isteyemeyecek.
İstemesi halinde ise üye işyeri ile banka arasındaki sözleşme feshedilecek ve bir yıl süre ile sözleşme yapılamayacak.

Sorumluluğunu yerine getirmeyen bankaya CEZA

Yasa tasarısı, sorumluluklarını yerine getirmeyen bankalara, Merkez Bankası’nın İdari para Cezası uygulamasına yönelik esasları da düzenliyor.
Cezalar arasında idari para cezaları yanı sıra, adli para ve hapislik cezaları da öngörülüyor.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Kredi kartları konusunda devrim gibi yasa:
Bankalara ‘cezai’ denetim

Meclis’ten geçen yasa ile, idari para cezası verilmesine rağmen yükümlülüklerini yerine getirmemeye devam eden veya idari para cezası gerektiren bir suçu iki kez tekrarlayan banka yönetiminde görev yapan kişiler ve yönetim kuruluna, ‘adli’ cezaları da kapsıyor

YASA TASARI’NDAN :

• Yükümlülüklerini yerine getirmeyen bankalara 10 asgari ücret ceza
• Bankalara yapılan şikayet ve itirazlara 20 iş gününde cevap zorunluluğu…
• Faiz hükümlerine uymayan bankalara asgari ücretin 150 katı ceza
• Cezaya rağmen yükümlülüklerine yerine getirmeyene hapislik
• Üye işleri yetkilileri ve çalışanlarına cezalar
• Kart sahiplerinin yazılı rızasını almadan, kart bilgilerini saklanması,  kopyalanması ve başkasına açıklanması durumunda üye iş yeri sahipleri, yetkilileri ortakları veya çalışanlarına aylık 90 brüt asgari ücrete kadar para cezasına veya 6 yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden verilecek
• Banka ve kart sahipleri arasında sözleşmeye uyulmamasına 10 asgari ücret ceza
• Harcama belgesi düzenlemeyen üye işyerlerine 20 asgari ücret ceza
• Yasaya aykırı kartlı sistem kuran, kart çıkaran ve işyerleri ile üyelik sözleşmesi yapanlara yüklü para cezası
• Ceza kesilen bankalara savunma için 1 ay süre
• 15 gün içinde ceza yatırılmaması halinde bankalara gecikme zammı uygulanacak
• Cezalar, basın veya başka bir yayın organı ile Merkez Bankası tarafından halkın bilgisine getirilecek

Bu haber toplam 40075 defa okunmuştur