1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. Ne olacak, ne olmayacak?
Ne olacak, ne olmayacak?

Ne olacak, ne olmayacak?

YENİDÜZEN, henüz sadece milletvekilleriyle paylaşılan, önümüzdeki günlerde sendikalarla da paylaşılması beklenen tasarının son şekline ulaştı.

A+A-

Ne olacak, ne olmayacak?

• Müşavirlik sistemi TAMAMEN ortadan kalkacak
• ÜÇLÜ KARARNAME İLE ATAMA SADECE 23 DANIŞMAN KADROSU İLE SINIRLANDIRILACAK…
• Her bakanın 2 danışmanı, Başbakan’ın 1 Başdanışman, 2 Danışmanı olacak.
• MÜSTEŞARLIK yükselme pozisyonu haline gelecek, KAMU HİZMETİ KOMİSYONU SINAVI İLE DOLDURULACAK,
• Üçlü kararname ile atanan DANIŞMAN KAMUDAN GELMİŞSE, GÖREV SÜRESİ SONUNDA GELDİĞİ BAREME VE POZİSYONA DÖNECEK, Üst Kademe Yöneticisi olarak görev yaptıkları süre, emeklilik maaşlarına etki edecek şekilde ‘prorata usulü’ ile hesaplanacak,
• KAMU DIŞINDAN ATANAN DANIŞMAN, BAKANLA BİR BİRLİKTE GİDECEK. Adaptasyon süreci kapsamında 3 ay maaşını almaya devam edecek,
• Daire Müdürleri, Üçlü Kararname’den çıkacak, Kamu Hizmeti Komisyonu sınavı ile atanacak, SİYASİ GEREKÇE İLE GÖREVDEN ALINAMAYACAK.
• Daimi kadro pozisyonu olacak. Bakanlık Müdürleri için ‘Genel Müdürlük’ pozisyonu ihdas edilecek…

LİYAKAT ESAS

• “Kamu görevlilerinin hizmete alınmaları, yükselmeleri ve ilerlemelerinde hakkaniyetin ve verimliliğin sağlanabilmesi için objektif kriterler belirlenir ve görevi yerine getirmedeki yeterlilikleri (liyakatları) esas alınır.”

İKİ SINAV

• Tasarı, Kamu görevine atanmada, sınıflar içinde veya sınıflar arası yükselmelerde, yani terfilerde, ‘Yeterlilik’ ve ‘ Yarışma Sınavı’ olmak üzere, iki tür sınav öngörüyor.

İŞÇİ İSTİHDAM KOMİTESİ

• Tasarı işçilerin istihdamında, ‘İşçi İstihdam Komitesi’ düzenliyor.

SÖZLEŞMELİ, DANIŞMAN, İŞÇİ…

• Tasarı’ya göre, ‘Kamu görevi dışındaki kamu hizmetleri için Sözleşmeli Personel, Danışman ve İşçi istihdam edilebilecek’.   

GÖREVİ SONA EREN ESKİ MAAŞINA

• Görevi sona eren kamu görevlileri, kamu sağlık çalışanları ve öğretmenler önceki kadrolarına geri dönecek ve önceki kadrolarının maaşını almaya başlayacak.

• Yasa ‘Sözleşmeli Personel’ istihdamına izin veriyor.

---------------------------------------------

Geçiciler ne olacak?

• Yeterlik sınavını geçmiş olup asıl ve sürekli bir kadroya atanmayan geçici personel, bu madde uyarınca görevine son verilmediği ve/veya görevi sona ermediği sürece, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik maaşı/yaşlılık aylığı almaya hak kazanıncaya kadar görevine devam edecek.
Geçici personelin nakil, görevden çekilme, görevden uzaklaştırma, göreve son verme dahil tüm işlemlerini yürütmek üzere aşağıda belirtilen üyelerden oluşan Geçici Personel Komisyonu kurulacak.

Görevdeki Üst Kademe Yöneticileri ne olacak?

• Görevden alınan Üst Kademe Yöneticileri (mevcut Müşavirler), görev yaptıkları kurumda veya bağlı oldukları hizmet teşkilatında görevlendirilecekler. Ancak, ilgili kurumların en üst hiyerarşik amirlerinin karşılıklı istişaresi ve mutakabatı ile başka kurumlarda da görevlendirilebilecekler.

Sözleşmeli personel ne olacak?

• Sözleşmeli personelin sözleşmesi performansının olumlu olması ve hizmetine ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumun önerisi üzerine, Bakanlar Kurulunca sözleşme koşullarına bağlı olarak yenilenecek.

• Sözleşmeli Personel ile imzalanacak sözleşmelerin süreleri her defa için 2 (iki) yılı aşamayacak.
Ancak Sözleşmeli Personelin performansının olumlu olmasına rağmen hizmetine ihtiyaç duyulmaması halinde SÖZLEŞMESİ YENİLENMEYECEK.


Meltem SONAY

Bir yılı aşkın süredir çalışılan, 151 madde, 17 geçici maddeden oluşan ve ‘Kamu Reformu’ olarak da nitelendirilen Kamu Görevlileri Yasa Taslağı’nın SON ŞEKLİ milletvekilleriyle paylaşıldı.
YENİDÜZEN, henüz sadece milletvekilleriyle paylaşılan, önümüzdeki günlerde sendikalarla da paylaşılması beklenen tasarının son şekline ulaştı.

Denktaş ‘Olağanüstü oturum’ dedi…

Demokrat Parti-Ulusal Güçler (DP-UG) Genel Başkanı, Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşler Komitesi Başkanı Serdar Denktaş, komitenin son bir ay içerinde çalışmalarını sıklaştırmak suretiyle Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nı son haline getirdiğini, tasarının dün itibarıyla bir hafta süreyle milletvekillerinin bilgisine aktarılacağını belirtti.

DP-UG’den yapılan açıklamaya göre Denktaş, 20 aylık süre içerisinde ilgili tüm paydaşların görüşlerine başvurularak ve en geniş kapsamda tartışarak oluşturulan tasarının, ülkede ihtiyaç duyulan reformların omurgasını teşkil eden en önemli yasalardan biri olduğunu kaydetti.

Bu süre sonunda milletvekillerinden gelecek görüşler de dikkate alınmak suretiyle ihtiyaç duyulursa düzeltmeler yapılarak, Temmuz ortasından önce 5 iş günlük süre verilmek suretiyle ilgili sendikaların görüşlerinin de talep edileceğini vurgulayan Denktaş, “Tasarı aynı gün web sitesinde de yayınlanarak ilgili toplum bireylerinin bilgisine de getirilecek, görüş ve şikâyetlerini bildirebilecekleri ortam yaratılacaktır. Son derece önemli olarak addettiğimiz bu yasa tasarısının yasallaşması için bu süre sonunda ve gereken düzenlemeleri de yaptıktan sonra olağanüstü oturum çağrısıyla tasarının yasallaştırılması hedefimizdir” dedi.

KAMU’NUN HER ŞEYİ…

Kamu görevlilerinin hizmet koşullarını, niteliklerini, atama ve yetişmelerini, ilerleme ve yükselmelerini (terfilerini), ödev hak ve yükümlülüklerini, sorumluluklarını, aylık ücret ve ödeneklerini, güvencelerini, disiplin işlemlerini, diğer özlük işleri ile görevlerinin sona ermesine ilişkin koşullarını düzenleme amacıyla hazırlanan yasa, kamu görevi dışındaki kamu hizmetlerine istihdam şekillerine ilişkin kuralları da düzenliyor…

KAPSAM…

Tasarı, ‘Devletin genel yönetim ilkelerine göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerini yerine getiren kurumlarda asıl ve sürekli görevlerde çalışan ve Genel Bütçeden maaş alan kamu görevlilerinin tümünü’ kapsıyor.

Tasarı ayrıca, kurumlarda sözleşmeli personel, danışman veya işçi olarak çalıştırılanlar veya bu kurumlara bağlı döner sermayeli işletmelerde sözleşmeli veya işçi olarak çalıştırılanlar hakkında da, yasada öngörülen özel kurallar ve İş Yasası ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası kurallarının uygulanacağına hükmediyor.

TEMEL İLKELER…

Kamu Görevlileri Yasa Taslağı’nda, ‘Hukukun Üstünlüğü ve Şeffaflık’, ‘Etkinlik ve Verimlilik’, ‘Tarafsızlık’, ‘İşbirliği ve Görev Temsiliyeti’, ‘Hesap Verebilirlik’, ‘Liyakat’ ve ‘Profesyonellik’ olarak temel ilkeler de sıralandı.

Yasa Tasarısı’ndan; Liyakat…

“Kamu görevlilerinin hizmete alınmaları, yükselmeleri ve ilerlemelerinde hakkaniyetin ve verimliliğin sağlanabilmesi için objektif kriterler belirlenir ve görevi yerine getirmedeki yeterlilikleri (liyakatları) esas alınır.”

Hizmet Sınıfları, Dereceler…

Yasa Taslağı’nın ‘İKİNCİ KISMI’, ‘Birinci Bölümü’nde ‘Kamu Görevinde Sınıflandırma, Hizmet Sınıfları ve Kadrolar’, ‘Sınıflandırma ve Esaslar’, ‘Derece’, ‘ Hizmet Sınıfları ve Sınıflar İçerisindeki Dereceler’ detaylandırıldı.

Tasarı’nın 10. Maddesi, Kamu görevlisinin, yasadaki istisnalar dışında, sınıfının dışındaki bir sınıfta veya bulunduğu dereceden daha aşağı derecedeki bir görevde çalıştırılamayacağını düzenliyor.

MÜŞAVİRLİĞE SON!..

Dışarıdan atanan ‘Üst Kademe Yöneticisi’nin kamu ile ilişkisi sona erecek…

Tasarı’nın ‘Üst Kademe Yöneticileri Sınıfı’ başlıklı ‘İKİNCİ BÖLÜMÜ’nde, Üst Kademe Yöneticisi atanmak için aranan nitelikler listelenirken, kamu görevi dışından atanan Üst Kademe yöneticilerinin, görevden alındıktan sonra kamu görevi ile ilişkilerinin sona ereceği hükmü de yer alıyor.

İlgili maddeye göre, kamu dışından atanan ve görevden alınan Üst Kademe Yöneticisine, görevden alındığı tarihten itibaren, geri döneceği bir işi olmaması, en az 1 yıl yöneticilik görevini yapmış olması ve 3 ay içinde başka bir işte çalışmaya başlamaması durumunda, 3 (üç) ay süreyle son 1 (bir) aylık maaşı tutarındaki miktar her ay kendisine tazminat olarak ödenecek.

Kamu’dan atananlar eski barem ve görevlerine dönecek…

Kamu Görevlileri Yasası Tasarısı’na göre, ‘Kamu görevi içinden atanan Üst Kademe Yöneticileri’ ise, görevden alındıklarında, atanma öncesindeki kadro görevine ve maaşına geri dönecek. Atanma öncesindeki kadronun dolu olması halinde ise, öğrenim durumu ile kamu görevinde kazandıkları deneyim ve uzmanlık alanına uygun bir görev, Görevden Alınma Kararnamesi ile birlikte kendilerine yazılı olarak verilecek.

Yasal kadro yoksa, atama da yok!

Tasarı’nın ‘Kadrosuz Kamu Görevlisi Çalıştırılamayacağı’ başlıklı 20. Maddesine göre, yasaya bağlı kurumlarda, yasadaki istisnalar hariç, yasal kadrosu bulunmadan kamu görevlisi çalıştıramayacak, hizmet koşulları belirlenmeyen kadrolara atama yapılamayacak.

SINAVLAR…

Atanma ve terfide SINAV!

Tasarı, Kamu görevine atanmada, sınıflar içinde veya sınıflar arası yükselmelerde, yani terfilerde, ‘Yeterlilik’ ve ‘ Yarışma Sınavı’ olmak üzere, iki tür sınav öngörüyor.

Sınavlar, başvuran adayların atanacakları sınıf ve kadroların gerektirdiği öğrenim düzeyini ölçecek biçimde ve diğer niteliklere göre düzenlenecek.
Sınav Kurulları birçok üyeden oluşacak.

Yasa Tasarısı’ndan Yarışma Sınavı:

“Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından duyurulan boş kadrolara başvuran adayların ilgili kadro görevlerini etkinlik ve verimlilikle yerine getirebilecek nitelik ve koşullara sahip olup olmadıklarını saptamak açısından bu Yasanın 35’inci maddesi çerçevesinde yapılan  özel ihtisas sınavıdır. Bu sınava katılabilmek için yeterlik sınavında başarılı olmak koşuldur.”


EK MESAİ…

Ödenek veya izin…

Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı, 63. Maddesinde ‘Ek Çalışma Vardiya ve İcapçı (on call) Ödeneği Hakkı’nı düzenliyor.

Tasarı’nın ilgili maddesine göre, “Ek çalışma ödeneği, normal çalışma ve idari tatil günleri için 1.1 (bire bir onda bir), hafta sonu tatilleri ile diğer resmi tatil günleri için 1.5 (bire bir onda beş) olarak’ ödenecek. Aynı maddenin 4. Fıkrası’nda ‘Ek çalışma, ücret dışında herhangi bir yolla karşılanamaz ve en geç 1 (bir) ay içinde ödenir’ hükmü de yer almasına karşın, ilgili kurum ve kamu görevlisi arasında karşılıklı mutabakat sağlanması durumunda ek çalışmanın, normal çalışma ve idari tatil günleri için 1.1 (bire bir onda bir), hafta sonu tatilleri ile diğer resmi tatil günleri için 1.5 (bire bir onda beş) olarak hesaplanarak yıllık izinlerin dışında EK SAATLİK VEYA GÜNLÜK İZİN KULLANDIRILMAK SURETİYLE de karşılanabileceği düzenleniyor.

ÇALIŞMA SAATLERİ, EK ÇALIŞMA VE İZİNLER

Tasarı’nın ‘Çalışma Saatleri, Ek Çalışma ve İzinler’ başlıklı ‘BEŞİNCİ BÖLÜMÜ’nde yer alan 101. Maddeye göre, ‘Kamu görevlilerinin haftalık çalışma süresi yaz mesaisinde 35 (otuz beş), kış mesaisinde 40 (kırk) saat’ olarak düzenleniyor.

Tasarı’ya göre, yaz ve kış mesaisi ile çalışmanın başlama ve bitme saatleri ve ara dinlenmenin nasıl uygulanacağı Personel Dairesinin önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca saptanacak.


İŞÇİLERİN DURUMU…

‘İşçi İstihdam Komitesi’

Yasa Tasarısı’nın ‘İşçiler’ Başlıklı 14. Maddesi, ‘İşçilerin sayısı ve ödeneğinin her yıl ilgili kurumun bütçesinde belirleneceğine’ hükmediyor.

Tasarı işçilerin istihdamında, ‘İşçi İstihdam Komitesi’ düzenlerken, komitede, İlgili Kurumu temsilen Yöneticilik Hizmetleri Sınıfından 1 (bir) kamu görevlisi, Personel Dairesini temsilen Yöneticilik Hizmetleri Sınıfından 1 (bir) kamu görevlisi; Maliye İşleriyle Görevli Bakanlığı temsilen Yöneticilik Hizmetleri Sınıfından 1 (bir) kamu görevlisi ve Kamuda yetkili İşçi Sendikasının 1 (bir) Temsilcisi’nden oluşmasını öngörüyor.


Sözleşmeli Personel, Danışma ve İşçi istihdam

Tasarı’ya göre, ‘Kamu görevi dışındaki kamu hizmetleri için Sözleşmeli Personel, Danışma ve İşçi istihdam edilebilecek’.   

Danışmanlar, Başdanışman ve Danışmanı kapsar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Başbakan veya Bakanlar tarafından en az lisans diplomasına sahip olunması koşuluyla kamu görevi içinden görevlendirilebilir veya kamu görevi dışından sözleşmeli olarak istihdam edilebilecek.
Kamu görevlileri, kamu sağlık çalışanları ve öğretmenler de, kadroları saklı kalmak koşuluyla Danışman olarak yazı ile görevlendirilebilecekler.

Görevi sona eren, eski görevine…

Tasarı’ya göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı 1 (bir) Danışman, Başbakan 1 (bir) Başdanışman ve 2 (iki) Danışman; Bakanlar ise 2 (iki) Danışman istihdam edebilecek.
Görevi sona eren kamu görevlileri, kamu sağlık çalışanları ve öğretmenler önceki kadrolarına geri dönecek ve önceki kadrolarının maaşını almaya başlayacak.

Sözleşmeli personel…

Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı, kurumların, özel bir meslek ve uzmanlık öğrenim ve bilgisini gerektiren, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi gibi belirlenmiş geçici süreli görevlerde çalıştırılmak üzere ‘Sözleşmeli Personel’ istihdamına izin veriyor.

Tasarı’ya göre, proje ile ilgili alanda en az yüksek lisans (master) diplomasına sahip veya lisans diplomasına sahip olup proje ile ilgili alanda fiilen en az 5 (beş) yıllık bir iş tecrübesine sahip kişileri, bulunmaması halinde ise proje ile ilgili alanda lisans diplomasına sahip kişileri Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilebilecekler.


GEÇİCİ MADDELER…

Kadro Fazlası ne olacak?

Kamu Reformu olarak nitelendirilen Yasa Taslağı’nda, 17 ‘Geçici Madde’ de yer alıyor.
Tasarı’nın ‘Kadro Fazlası Personel İle İlgili Kurallar’ başlıklı Geçici 5. Maddesine göre, ‘Bu Yasa ile yürürlükten kaldırılan Kamu Görevlileri Yasasının 58(4)(B) maddesi ile 73(2)(A) maddesi çerçevesinde terfi alarak kadro fazlası olarak atanmış olan kamu görevlileri, bu Yasa kuralları uyarınca kadro fazlası olarak görev yaptıkları kadroların münhal ilan edilmesi halinde, bu kadrolara başvuru yapma hakkına sahip olacaklar’.

Kadro fazlası olarak görev yapan kamu görevlileri,  tuttukları kadronun hizmet şemasındaki görevleri yanında amirlerinin görevlendirmesi halinde, bir alt derecenin görev, yetki ve sorumluluklarını da yürütmeye devam edecekler.

Geçicileri ne olacak?

Tasarı’nın, ‘Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilip Halen Görev Yapanların Durumu’ başlıklı Geçici 7. Maddesi’ne göre, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 (üç) yıl içinde Kamu Hizmeti Komisyonunun düzenlemiş olduğu herhangi bir düzeydeki yeterlik sınavını geçmeyen geçici personelin görevi sona erecek.

Yeterlik sınavını geçmiş olup asıl ve sürekli bir kadroya atanmayan geçici personel, bu madde uyarınca görevine son verilmediği ve/veya görevi sona ermediği sürece, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik maaşı/yaşlılık aylığı almaya hak kazanıncaya kadar görevine devam edecek.
Geçici personelin nakil, görevden çekilme, görevden uzaklaştırma, göreve son verme dahil tüm işlemlerini yürütmek üzere aşağıda belirtilen üyelerden oluşan Geçici Personel Komisyonu kurulacak.

Görevdeki Üst Kademe Yöneticileri ne olacak?

Tasarı’nın bir diğer geçici maddesine göre, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Yasa ile yürürlükten kaldırılan Üst Kademe Yöneticileri Yasası çerçevesinde atanmış olan Üst Kademe Yöneticileri, ‘Görevden Alınma Kararnamesi’ ile görevden alınmadıkları sürece görevlerine devam edecekler.

Görevden alınan Üst Kademe Yöneticileri (Müşavirler), görev yaptıkları kurumda veya bağlı oldukları hizmet teşkilatında görevlendirilecekler. Ancak, ilgili kurumların en üst hiyerarşik amirlerinin karşılıklı istişaresi ve mutakabatı ile başka kurumlarda da görevlendirilebilecekler.

Sözleşmeli personel ne olacak?

Tasarı’nın ‘Sözleşmeli Personel Statüsünde İstihdam Edilip Halen Görev Yapanların Durumu’ başlıklı Geçici 8. Maddesi’ne göre, ‘Sözleşmeli personel bu Yasa kuralları çerçevesinde performans değerlendirmesine tabi’ olacak.

Sözleşmeli personelin sözleşmesi performansının olumlu olması ve hizmetine ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumun önerisi üzerine, Bakanlar Kurulunca sözleşme koşullarına bağlı olarak yenilenecek.

Sözleşmeli Personel ile imzalanacak sözleşmelerin süreleri her defa için 2 (iki) yılı aşamayacak.

Ancak Sözleşmeli Personelin performansının olumlu olmasına rağmen hizmetine ihtiyaç duyulmaması halinde SÖZLEŞMESİ YENİLENMEYECEK.


-----------------------------------------------------------------------------------

TAHSİSAT ORANLARI

Kamu Görevlileri Yasası, kendi özel yasaları veya Teşkilat Yasaları, Emeklilik Yasası veya diğer sosyal güvenlik yasaları uyarınca asli maaşlar üzerinden verilen tahsisatlar, anılan yasalarda aksine kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, mevcut uygulanan oranlar, 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen yeni oranlar üzerinden uygulanmaktadır.

Yukarıda bahsi geçen yasalar uyarınca uygulanmakta olan tahsisatlar söz konusu yasalarda aksine kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın aşağıdaki yeni oranlar üzerinden uygulanmaya devam eder.

TASARI’DAN;

“Kamu görevlilerine, bu Yasanın 68’inci maddesi uyarınca verilecek tahsisat veya ödenek oranları, brüt maaşın % 1 (yüzde bir) ile % 25 (yüzde yirmi beş) arasındaki oranlarda belirlenir.
Bu Yasanın 68’inci maddesi uyarınca verilecek tehlike, iş güçlüğü ve görev riski ödeneği brüt maaşın % 3 (yüzde üç)’ünü geçemez.
Ancak, kamu görevlisinin almakta olduğu tüm tahsisat ve ödeneklerin toplamı brüt maaşın % 5 (yüzde beş)’in üzerinde olması halinde tehlike, iş güçlüğü ve görev riski ödeneği verilmez.”

Bu haber toplam 3162 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler