1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Yeni asgari ücret Resmi Gazete'de yayımlandı
Polis tekrar münhal ilan etti

Polis tekrar münhal ilan etti

Polis Genel Müdürlüğü, sivil hizmet görevlisi için yeniden münhal ilan etti.

A+A-

Polis Genel Müdürlüğü, sivil hizmet görevlisi için yeniden münhal ilan etti. 31 Ekim tarihinde duyurulan münhalde söz konusu mevkilerin doldurulamadığını açıklayan PGM, 07-08-09-10-11 Ocak 2019 tarihlerinde mesai saatlerinde yeniden başvuru kabul edileceğini bildirdi.

Müracaatları kabul edilen adaylar için yazılı sınav 22 Ocak 2019, sözlü sınav de 05 Şubat 2019’da yapılacak.

 

Açıklama şu şekilde:

 

SİVİL HİZMET GÖREVLİSİ MÜNHAL DUYURUSU

1. 31 Ekim 2018 tarihli 162/2018 sayılı Resmi Gazetede ve basın-yayın yoluyla duyurulan münhal ile açılmış olan aşağıdaki Mevkilerin, yapılan sınavlar sonucu doldurulamadığı nedeniyle, “Aranan Koşulları” taşıyanlardan yeniden müracaat kabul edilecektir. 
A.) III. Derece Teknisyen Hizmetleri Sınıfı 
(Bilgisayar Sistem Yöneticisi) kadrosuna, Bir (1) kişi,
B.) III. Derece Planlama Hizmetleri Sınıfı 
(Analist Programcı) kadrosuna, Bir (1) kişi,
Yukarıdaki münhal kadrolarına uygun çalıştırılacak müracaatçılardan 07-08-09-10-11 Ocak 2019 tarihlerinde mesai saatlerinde başvuru kabul edilecektir.

2. Münhal mevkiler için aranan nitelikleri taşıyanların başvurularını, Polis Genel Müdürlüğü Personel ve Özlük İşleri Şube Amirliğine, yukarıda belirtilen tarihler arasında şahsen başvuru formlarını doldurarak, gerekli diğer belgelerle birlikte vermeleri gerekmektedir.

3. A.) III. Derece Teknisyen Hizmetleri Sınıfı (Bilgisayar Sistem Yöneticisi) mevkii için alınacak personelin “Genel ve Özel” koşulları aşağıda belirtilmektedir.
KADRO ADI : Bilgisayar Sistem Yöneticisi
HİZMET SINIFI : Teknisyen Hizmetleri Sınıfı
DERECESİ
KADRO SAYISI : III (İlk Atanma Yeri): 3
MÜNHAL KADRO SAYISI : 1
KADRO BAREMİ : Barem 6’nın (1)’inci Kademesi

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
(1) Amirlerinin yönergelerine uygun olarak bilgisayar programı yazar;
(2) Bilgisayar Mühendisi tarafından hazırlanan standartlarına ve iş akışına uygun olarak 
bilgisayar programlarını yazar , test eder ve sonuçlarının bilgisayardan alınmasını 
sağlar;
(3) Bilgisayarın en verimli kullanılması için gerekli yazılım düzenlemelerini yapar;
(4) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve
(5) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

II. ÖZEL KOŞULLAR (ARANAN NİTELİKLER):
(1) Orta öğretim üstü en az iki yıllık bir teknik okulun bilgisayar bölümünden mezun 
olmak;
(2) İyi derecede İngilizce bilmek; 
(3) Dürüst ve iyi karakter sahibi olmak toplum içindeki tutum ve davranışları ile müsbet ve güvenilir olmak; 
(4) Mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
B.) III. Derece Planlama Hizmetleri Sınıfı (Analist Programcı) mevkii için alınacak personelin “Genel ve Özel” koşulları aşağıda belirtilmektedir.

KADRO ADI : Analist Programcı
HİZMET SINIFI : Planlama Hizmetleri Sınıfı
DERECESİ
KADRO SAYISI : III (İlk Atanma Yeri)
: 4
MÜNHAL KADRO SAYISI : 1
KADRO BAREMİ : Barem 9’un (3)’üncü Kademesi
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
(1) Amirlerinin yönergelerine uygun olarak bilgisayar programı yazar; 
(2) Bilgisayar Mühendisi tarafından hazırlanan standartlarına ve iş akışına uygun olarak 
bilgisayar programlarını yazar, test eder ve sonuçlarının bilgisayardan alınmasını sağlar; 
(3) Bilgisayarın en verimli kullanılması için gerekli yazılım düzenlemelerini yapar; 
(4) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir;
(5) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 
(6) Gerektiğinde herhangi bir yerde geçici veya devamlı olarak mesai saatleri haricinde 
de görev yapar.

II. ÖZEL KOŞULLAR (ARANAN NİTELİKLER):
(1) Bir Üniversite veya yüksek okulun Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgi İşleme yakın 
bölümlerinden (Matematik, Elektronik Bilgi İşlem, Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği gibi) birini bitirmiş olmak ve en az üç yüksek düzeyli bilgisayar 
programlama lisanı bilmek; 
(2) İyi derecede İngilizce bilmek; 
(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

GENEL KOŞULLAR : (Her İki Münhal Kadrosu için)
1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak;
2) 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşını tamamlamamış olmak; 
(14 Ocak 2019 tarihi itibarıyla)
3) Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasasında öngörülen hizmet sınıflarına girebilmede aranan öğrenim koşulları taşımak,
4) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,
5) Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak.
6) Erkekler için askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak.
(14 Ocak 2019 tarihi itibarıyla)
7) Atanacağı görevi sürekli olarak yapmasına engel olabilecek bedensel bir hastalık veya sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmadığı Devlet Hastahanesi Sağlık Kurulu Raporuyla onaylanmış olmak (Sağlık kontrolü tüm müracaatçılara topluca Devlet Hastanesinde Polis Genel Müdürlüğünce yaptırılacaktır), Devletten emekli maaşı çekmemiş olmak, disiplin suçundan dolayı daha önce kamu hizmetinden veya Sivil Hizmet Görevinden azledilmemiş olmak,

BAŞVURU EVRAKLARI
1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve fotokopisi,
2) Doğum Kayıt Belgesi aslı,
3) Mezun olduğu okul diploması veya Eğitim Bakanlığından onaylanmış fotokopisi,
4) Askerliğini yaptığına dair bir belge (Erkek Adaylar için),
5) 4x6 cm boyutunda iki adet yeni çekilmiş fotoğraf,
6) Polis Genel Müdürlüğüne bağlı İlçelerden alınacak Sabıka Kayıt Belgesi, Ancak başvuru tarihinden önce herhangi bir süre KKTC dışında ikameti bulunan başvuru sahipleri, ikamet ettikleri ülkeden temin edecekleri Sabıka Kayıt Belgesini de eklerler,

(a) Hizmet şemasında yabancı dil aranması halinde, aranan yabancı dil için puan verilmez.
Ancak, bildiği ilave her yabancı dil için (toplamda 20 (yirmi) puanı aşmamak şartıyla) 
10 (on) puan verilir.
(b) Hizmet şemasında yabancı dil aranmaması halinde bildiği her yabancı dil için (toplamda 20 (yirmi) puanı aşmamak şartıyla) 10 (on) puan verilir.
(c) Yabancı dil bildiğini Eğitimden Sorumlu Bakanlıkça onaylanması şartıyla 
uluslararası geçerliliğe sahip bir belge ile veya Eğitimden Sorumlu Bakanlıkça 
düzenlenen yabancı dil yeterlik sınavından “A” düzeyinde alacağı bir belge ile 
kanıtlamalı.

YAPILACAK SINAVLAR
1) Bilgisayar Sistem Yöneticisi, ve Analist Programcısı 
Yeterlik ve Yabancı Dil ( İngilizce) Sınavı (Ortalama Geçer Puan 60 ve üzeridir)
(Tarihi ve Yeri: 22 Ocak 2019 - Lefkoşa) (Müracaatları kabul edilen müracaatçılar katılacaktır)
(Aşağıda belirtilen sınav konularından girecekleri Yeterlik ve Yabancı Dil (İngilizce) sınavlarının her birinden 50 (elli) ve üzeri not alan ve bu iki not ortalaması 60 (altmış) ve üzerinde olanlar başarılı olacaktır. 
Yeterlik Sınav Konuları: 
1- Anayasa
2- Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası
3- Polis Örgütü Sivil Hizmet Görevlileri Tüzüğü
4- Genel Kültür

2) Yarışma Sınavı, (Yazılı Konuları): (Geçer Puan 50 ve üzeridir)
(Tarihi ve Yeri : 29 Ocak 2019 – Lefkoşa)
a.) Bilgisayar Sistem Yöneticisi (Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı)
Yarışma Sınavı Konuları.

1. Temel Bilişim Konuları
2. Elektronik Haberleşme ve Bilişim Alt Yapıları, Donanımları ve Yazılımları
3. Ağ ve Sistem Güvenliği
4. Sunucu Sanallaştırma (VMware)
5. Kablosuz Ağlar
6. Windows Sunucu Yönetimi
7. Temel Linux Yönetimi
8. Temel Bulut Bilişim Sistemleri
b.) Analist Programcısı (Planlama Hizmetleri Sınıfı)
Yarışma Sınavı Konuları.

1. Temel Bilişim Konuları
2. Elektronik Haberleşme ve Bilişim Alt Yapıları, Donanımları ve Yazılımları
3. Tasarım ve Algoritma
4. Genel Programlama Kavramları 
5. .NET, C#, Java Programlama Dilleri
6. SQL, HTML5, JavaScript, CSS3 Bilgisi

3) Yarışma Sınavı (Sözlü). (Geçer Puan 60 ve üzeridir)
(Tarihi ve Yeri: 05 Şubat 2019 – Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa.)

NOT : Yapılacak işlem ve sınavlar hakkında daha ayrıntılı bilgi başvuru kabulünde verilecektir.

 

Bu haber toplam 4770 defa okunmuştur
Etiketler : ,