1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. GİRNE'YE 20 YILLIK NEFES
GİRNE'YE  20 YILLIK  NEFES

GİRNE'YE 20 YILLIK NEFES

Yürürlüğe giren Girne-Çatalköy İmar Planı, İmar Yasası uyarınca 20 yıllık bir süre için hazırlandı ve 2017-2037 yıllarını kapsıyor

A+A-

Yürürlüğe giren Girne-Çatalköy İmar Planı, İmar Yasası uyarınca 20 yıllık bir süre için hazırlandı ve 2017-2037 yıllarını kapsıyor. Bununla birlikte İmar Yasası’nın ilgili maddelerindeki koşullar uyarınca belediyelerin ve sivil toplumun katılımı da sağlanarak 5 yılı aşmayan süreler içerisinde revize edilebilecek.

Didem MENTEŞ

‘Girne – Çatalköy İmar Planı Karar Raporu yayınlandı. 16 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren imar planı, İmar Yasası uyarınca 20 yıllık bir süre için hazırlandı ve 2017-2037 yıllarını kapsıyor. Bununla birlikte İmar Yasası’nın ilgili maddelerindeki koşullar uyarınca belediyelerin ve sivil toplumun katılımı da sağlanarak 5 yılı aşmayan süreler içerisinde revize edilebilecek.

Şubat 2016’da Şehir Planlama Dairesi, Girne Belediyesi ve Çatalköy Belediyesi işbirliğinde başlatılan Girne-Çatalköy İmar Planı çalışmaları Birleşik Kurul tarafından 19 Ocak’ta onaylanması ardından önceki gün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bakan, İmar Planı’nı yürürlüğe girdiğini duyurdu

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Girne-Çatalköy İmar Planı’nın Resmi Gazete’de yayımlandığını açıkladı. Baybars dün yaptığı yazılı açıklamada, kentlerin; bir plan ve program dahilinde büyümesi, büyürken de insana, çevreye, doğaya uyumlu bir şekilde gelişmesinin ne kadar önemli olduğunu daha önce dile getirdiklerini anımsatarak, “İlgililer ve ilgilenenler, Şehir Planlama Dairesi’nden planın tüm detaylarını da inceleyebilirler. Bu vesile ile emeği geçen herkese bakanlığımız adına teşekkür ederim. Bakanlık olarak gerek ilgili bölgemiz özelinde, gerekse ülke genelinde çalışmalarımızı yapmaya devam edecek, tüm bölgelerin imar planına kavuşması için gerekenleri yapacağız. İcraatlarımızı her durumda ilgili paydaş ve uzmanların ortak görüşüyle hayata geçirecek, katılımcılığı artıracağız. Daha yaşanabilir, daha planlı şehirler yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

 

Planın yürürlüğe girmesi ile birlikte kamuya ait tüm araziler sadece kamusal eğitim, kamusal sağlık, sosyal hizmet, toplumsal hizmet, spor ve dinlence amaçları bakımından kullanılabilecek. Buna kamu arazileri üzerinde bulunan askeri alanlar da dahil olacak. Güvenlik maksatları bakımından kullanılan kamu arazilerin güvenlik kuvvetleri tarafından boşaltılması durumunda bu araziler sadece kamusal maksatlarla kullanılabilecek.

 

İMAR PLANI NE İÇERİYOR?

Girne – Çatalköy İmar Planı Karar Raporu 6 bölümden oluşuyor. Rapor; Başlangıç, Vizyon Amaç ve Stratejiler, Ana Politikalar, 6 bentten oluşan Bölüm, Uygulama Eylem Planı ve Yürürlükten Kaldırma maddelerini içeriyor. İmar planı, planlama alanı bütününde genel olarak koruma kullanma dengesinin sağlandığı sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, ekolojik dengeyi bozacak olası etkileri gidermek, yaşanan hızlı ve kontrolsüz kentleşmenin yarattığı parçacı gelişmeyi ve sektörel sorunları ortadan kaldırmak ve sektörel gelişmeleri yönlendirecek arazi kullanım kararlarını belirlemeyi amaçlıyor.

Belirlenen ana stratejiler ise şunlardan oluşuyor; İmar Gelişme Sınırlarının belirlenmesi, Nüfus Yoğunluğu kademelenmesi, Çok Merkezli bir yapı ve kademelenme, Açık ve Yeşil Alanların Oluşturulması, Arazi Kullanım Kararlarının Belirlenmesi, Tarihi Kültürel Miras Alanları ile Köyiçlerinin Korunması, Ulaşım Ağının Çeşitlendirilmesi, Doğal Çevrenin ve Hassas Alanların Korunması, Gerekli alt yapı yatırımlarının yapılması.

Azami yatak sayısı 23 bin

İmar Planın ‘ana politikalar’ kısmı; ekonomik politikalar, çevresel politikalar, mekansal politikalar, sosyal politikalardan oluşuyor. Ekonomik politikalar açısından Turizm Gelişim Yasası altında tüm Girne bölgesi için azami yatak sayısı 23 bin olarak belirlendi. Köylerin ise özellikleriyle korunarak odak noktaları haline getirilmesi kararlaştırılırken, yerel halka daha çok ekonomik katkı sağlayacak, alt ve üst yapı yatırımlarının çevre, sosyo kültürel yapı ile uyumlu olabileceği küçük ve orta ölçekli turistik tesislerin toplam yatak sayısı içerisindeki payı da yükseltilecek. Girne Turizm Limanı ve Girne Antik Limanın amacına uygun bir şekilde hizmet verebilecek duruma dönüştürülecek.

Ayrıca halihazırda ikincil konut olarak önemli bir paya sahip olan konutların kullanım sürelerinin artırılması veya özel ve kamu işbirliği içerisinde turizme kazandırılması da amaçlanırken, bunun yansıra planlama alanının sosyal, fiziki ve çevresel taşıma kapasitesi bakımından öğrenci sayısına sınırlama getirilecek. Bu bağlamda esnafın ve genel anlamda kent ekonomisinin daha iyi pay alabilmesi için üniversite öğrencilerinin konaklama alanlarına da düzenleme getirilecek.

Ticari faaliyetler toplumsal ihtiyaçlar, kullanıcıların erişilebilirliği ve ekonomik olarak sürdürülebilirlik ilkeleri gözetilerek belirlenecek, balıkçılığın gelişmesine özen gösterilecek ve planlama alanı hudutları içerisinde hayvancılık işi ile uğraşan gerçek veya tüzel kişilerin bu faaliyetlerini, çağdaş üretim normlarına uygun olarak, sürdürmelerine olanak sağlanması da politikalar arasında yer aldı.

Kirlilikler önlenecek

Çevresel politikalar açısından da ise yeraltı sularının doğal beslenmesini sağlayan su havzaları, dere yatakları ve su arklarının korunması, yapılaşmadan arındırılması amaçlanıyor. Ayrıca katı ve sıvı atıklardan kaynaklanan kirliliğin önlenmesi, hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi, kıyıların doğal yapısının korunması ve kirlenmesinin önlenmesi, Sanayiden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi, inşaat ve yıkım faaliyetlerinden, toprak yol ve otopark yerlerinden kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi de raporda yer aldı.  Turizmin yoğun olarak yaşandığı yaz aylarında istisnai durumlar dışında kanalizasyon, yol, kaldırım ve benzeri altyapı çalışmaların yapılmamasına özen gösterilmesi hedefleniyor. Açık hava diskoteği, düğün salonu ve benzeri kullanımlardan kaynaklanan gürültü kirliliğinin önlenmesi yanında doğal afetlere karşı dayanıklı yerleşmelerin oluşturulması da amaçlanıyor.

Kentsel alanlar nüfus ve gelişme potansiyeline göre belirlenecek

Mekansal politikalara göre kentsel gelişme yönleri ve alanları, hedef yıla ilişkin nüfus kabulleri ve gelişme potansiyelleri doğrultusunda belirlenecek. Kentleşme maliyeti düşük, doğal çevreyi tahrip etmeyen yerleşimler oluşturulacak. %18 ve üzeri eğimli alanlarda dere yataklarının, biyolojik çeşitliliğin, manzara değerinin, tarihi ve kültürel miras alanlarının korunmasını engellemeyecek sınırlı ve düşük yoğunluklu gelişmelere izin verilecek. Konut alanları içerisinde kalan büyük ölçekli mevcut otellerin konut alanlarına olan olumsuz etkilerinin (trafik sorunu, trafikten kaynaklı güvenlik sorunu, park yeri sorunu) giderilecek. Üniversite kampüslerinin ihtiyaçlarına ve bulundukları bölgenin karakterine göre yapılaşma kural ve koşullarının belirlenmesi ve kampüslerde yeterli miktarda açık alan yaratılması sağlanacak. Toplu taşımanın teşvik edilmesi, Girne-Karaoğlanoğlu ve Girne-Çatalköy ana yolunun yükünün hafifletilmesi ve Girne kent merkezindeki trafik yoğunluğu hafifletilmesi de imar planında yer aldı.

Okul ve hastane nüfusa göre belirlenecek

Sosyal politikalar açısından ise okulların türlerine göre yer seçim politikaları, azami öğrenci sayıları, açık-kapalı alan standartlarının belirlenmesi, okul gereksiniminin, plan dönemi süresince, planlama alanı hudutları içerisine gelebilecek dejure nüfus uyarınca, belirlenen yapılaşma karakter bölgeleri içerisindeki okul çağı öğrenci sayıları baz alınarak belirlenecek. Okullardaki yapı arsa oranları, taban alanı oranları ve bina kat adetleri eğitim kurumlarının kapalı ve açık alan ihtiyaçları ve öğrencilerin yaş grupları dikkate alınacak. Artan nüfusa paralel, devlete ait özel eğitim kurumu ihtiyacının karşılanması, kamu veya özel olmak üzere sağlık ve sosyal hizmetlerin, hizmet edeceği nüfusun ihtiyacını karşılayacak nitelikte, nicelikte ve uygun konuma getirilecek.

Hastane ihtiyacı sadece plan alanı içerisinde yaşayanları değil tüm Girne kıyı şeridi düşünülerek karşılanacak. Kıyıların toplum yararına planlanması, yerleşimlerin karakterine ve insanların yaşam alışkanlıklarına uygun olarak konut tiplerinin ve konut alanlarının çeşitlendirilmesi de sağlanacak.

 

YAPILŞAMA KURALLARI

Gelişme planı uyarınca belirlenen bölgeler içerisindeki yapılaşma kuralları da yer aldı.

Plana göre nüfus ve konut yoğunlukları uyarınca yüksek yoğunluktan düşük yoğunluğa doğru 6 adet konut alanı belirlendi. Her bir konut bölgesinde konut ihtiyacı yanında talebi de karşılamaya yönelik farklı konut tipleri ve büyüklükleri açısından çeşitlilik getirecek yapılaşma koşulları getirildi. Konut alanları içerisinde konut kullanımı dışında çocuk yetiştirme yurdu, sığınma evi, yaşlılar evi ve benzeri sosyal hizmet kurumları, mesleki ofisler, gıda türü ürünlerin satıldığı dükkanlar, hizmet ticaret türlerinden kuaför, güzellik merkezi, terzi, kuru temizleyici, çamaşırhane, taksi yazıhanesi, jimnastik, plates ve benzeri küçük ticari salonlar, gıda dışı ürünlerin satıldığı dükkan türlerinden eczane, çiçekçi, kırtasiye, kitapçı, kültürel kullanımlardan sergi salonu, müze, kütüphane ve benzerleri eğlence kullanımlarından kahvehane, spor ve dinlence kullanımlarından park, çocuk oyun alanı, spor alanı, eğitim kullanımlarından dershane ve okullar, sağlık kullanımlarından hastane ve klinikler, kamusal hizmet kullanımlarından postane, polis merkezi ve benzeri kullanım türleri amaçlı yapı ,inşaat ve/veya kullanım değişikliği ile parselleme, bölme, birleştirme ve altyapıya yönelik gelişmeler yapılabilecek.

KONUT BÖLGELERİ

· KA 1 bölgesi; Plan alanının merkezinde, kuzeyde Bedreddin Demirel, Mete Adanır ve Naci Talat Caddesi, güneyde batı çevre yolu, doğuda Ecevit Caddesi, batıda ise Zeytinlikteki Su Kemerli Sokağın doğusundan geçen dere yatağı arasında,

· KA 2 bölgesi; Plan alanının merkezinde, kuzeyde Semih Sancar ve Kurtuluş Caddeleri, güneyde öneri doğu çevre yolu batıda Ecevit Caddesi arasında,

KA 3 bölgesi; Çatalköy Belediye hudutları içerisinde Arapköy yerleşim alanı dışında,

· KA 4 bölgelerinden Plan alanının batısında olan, kuzeyde Akdeniz, güneyde batı çevre yolu, doğuda ise KA 1 bölgesi ve Bölgesel Ana Hizmet Merkezi arasında, doğusunda olan ise kuzeyde Akdeniz, güneyde Girne Sıra dağları, doğuda Girne Belediye sınırları, batıda ise Bölgesel Ana Hizmet Merkezi, KA 1 ve KA 5 bölgeleri arasında,

· KA 5 bölgelerinden Plan Alanının batısında olan bölge; kuzeyde Batı Çevre Yolu, güneyde KA6 bölgesi ve/veya İmar Gelişme Sınırları, batıda İmar Gelişme Sınırları, doğuda ise Girne-Lefkoşa anayolu, Doğanköy yerleşim merkezinin yer aldığı

KA5 bölgesi; kuzeyde öneri doğu çevre yolu, güneyde Girne Sıra dağları, doğuda Doğanköy yerleşim merkezinin hemen doğusundan geçen dere yatağı, batıda Girne-Lefkoşa anayolu, doğuda olan bölge ise; Arapköy köyiçi ve yakın çevresi,

· KA 6 bölgesi; KA3, KA4 ve KA5 bölgesi ile İmar Gelişme Sınırları arasında, kalan bölgede yer almaktadır

 

Turistik tesislere kat sınırlaması

Turistik tesis sadece Çatalköy ve Arapköy bölgesi içerisindeki sahil şeritlerinden cephe alan parsellerle, Çatalköy, Arapköy ve Lefkoş- Girne ile Batı Çevre Yolu bölgesinde eğimi %18-%28 arası olan parsellere, Turistik Tesisler maddesinde belirtilen kural ve koşullara uygun olarak yapılabilecek. Restaurant kullanımı konut alanları içerisinde sadece Çatalköy, Arapköy, Girne-Lefkoşa Anayolu, Doğanköy, Batı Çevre Yolu (KA6) bölgeleri içerisine yapılabilecek. Bu bölgeler dışındaki bölgelerde bölge kuralından farklı olarak asgari 2 dönüm parsele, kat adedi 2’yi, kat yüksekliği ise 8.20 metreyi aşmaması zorunluluğu getirildi.

Sadece Beylerbeyi Yerleşiminin A Bölgesi olarak adlandırılan bölgesinde diğer konut alanlarından (KA1, KA2, KA3, KA4, KA5 ve Köy Merkezleri) farklı olarak sadece konut kullanımı amaçlı yapı, inşaat ve/veya kullanım değişikliği ile parselleme, bölme, birleştirme ve altyapıya yönelik gelişmeler yapılacak.

 


Hizmet Merkezleri

 

Turistik tesislere 110 yatak kapasitesi

İnsanların çalışma, alışveriş, eğlence, dinlence ve sosyo kültürel aktivitelerini karşılamak amacı hizmet merkezleri de planda yer aldı. Planlama Alanı hudutları içerisinde hiyerarşik yapıya uygun olarak 4 farklı hizmet merkezi belirlendi. Bu merkezlerden Köy İçi Hizmet Merkezi dışındaki merkezlerin tamamında 110 yatağı aşmayan turistik tesisler yapılmasına karar verildi. Ayrıca akaryakıt istasyonu, AVM ve servis ticaret türleri dışında kalan diğer perakende ticaret kullanımları, ofis kullanımları, kültürel kullanımlar, açık hava diskoteği ve düğün salonu gibi ses kirliliğine, trafik yüküne ve geniş alan gereksinimine neden olabilecek kullanımlar dışında kalan restoran, bar ve benzeri eğlence kullanımları da olacak. Eğitim kullanımlarından kreş, özel eğitim (faaliyet koridorları dışında), dershane, sağlık tesisleri, ibadet yerleri, gençlik merkezi, sosyal merkez ve benzeri sosyal hizmet kurumları, itfaiye, polis merkezi ve benzeri kamusal hizmet kullanımları amaçlı yapı, inşaat ve/veya kullanım değişikliği ile parselleme, bölme, birleştirme ve altyapıya yönelik gelişmelerin yapılması planlandı.

Eğlence yerlerinde ses izolasyonu yapılması zorunlu

Öte yandan Kentsel Ana Hizmet Merkezlerinin konut alanlarına cephe alan parsellerinde ve Faaliyet koridorlarında genelden farklı olarak diskotek ve bar kullanımı yapılamayacak. Plan alanı hudutları içerisinde yapılabilecek müzikli eğlence faaliyetlerini içerecek eğlence kullanımlarında ses izolasyonu yapılması zorunlu kılınırken, Belirlenmiş Hizmet merkezleri dışındaki mevcut veya kazanılmış hak kapsamındaki dükkanlarda yapılacak kullanım değişikliklerinde bu Planla belirlenmiş otopark standartlarına uyulması ve ses, çevre kirliliği yaratmayacak kullanımların olması da esas alındı.

Şehir merkezinde kat sayısı 5 oldu

Şehir merkezlerinin ana caddelerinde 7 kat, ara sokaklarda ise 5 olan kat sınırı değişti. İmar Planı’na göre ana caddelerde azami kat sınırı 5 oldu, kat yüksekliği ise 20 metreyle sınırlandırıldı.  Diğer bölgelerde ise 2 kat ile sınırlandırıldı.

Ana hizmet merkezinde konut kullanımı 9 amaçlı gelişmelerde net nüfus yoğunluğu 325 kişi, net konut yoğunluğu 117 konut olarak hesaplandı.

Bölge içerisinde açılacak asgari parsel büyüklüğü 600 metre kara olarak sınırlandırıldı.

Ayrıca Plan alanının doğusunda ve batısında yer alan yerleşim birimlerinde yaşayan insanlarla, bölgede ikamet eden üniversite öğrencilerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve Bölgesel Ana Hizmet merkezine olan yükü hafifletmek amacı ile Kentsel Ana Hizmet Merkezleri planlandı. Konut kullanımı amaçlı gelişmelerde net nüfus yoğunluğu 140 kişi, net konut yoğunluğu 50 konut olarak hesaplanarak, 600 – 750 metre kare arası parsellere 3 konut, 751 – 900 metre kare arası parsellere 4 konut zorunluluğu getirildi. 901 metre kare üzeri parsellere ise farklı bir hesaplama getirildi.

Konut kullanımı ile birlikte yapılacak perakende ticaret, ofis, kültürel ve eğlence türleri gibi konut dışı kullanımlarla, konuttan bağımsız olarak yapılacak bu gibi kullanımlarla, yurt ve otel kullanımlarında yapı taban alanı %40 olarak sınırlandırıldı. Bölgede azami kat adedi 3 katı, kat yüksekliği ise 37 ayak (11,3 metre) olarak sınırlandırıldı.

 Planlama alanı içerisinde yeni 5 yıldızlı otel ve casino izni verilemeyecek. Mevcut durumda 110 yatak kapasitesinin üzerindeki turistik tesisler de kapasite artırımına gidemeyecek. Bölgede yalnızca 110 yatak kapasitesine sahip tesisler inşa edilebilecek. Bu da 3 yıldızlı otellerin üzerinde yeni tesis yapılamayacağı anlamına geliyor.

 

5 yıldızlı otel izni yok

Planlama alanının kuzey batısında yer alan Turizm Eğlence alanının güneyini Çatalköy - Esentepe ana yolu, kuzeyini akdeniz, batısını Çatalköy-Arapköy kavşağının kuzey batısında kalan dere yatağı, doğusunu ise Atık Su Arıtma Tesisi için öngörülen alan olarak sınırlandırıldı. Planlama alanı içerisinde yeni 5 yıldızlı otel ve casino izni verilemeyecek.

Turizm Eğlence Alanına, köy içi hizmet merkezleri dışındaki hizmet merkezlerine, sahil şeritlerinden cephe alan 4 dönüm (5350 m2 ) ve üzeri parsellere ve sahil şeridi içerisindeki bu plandan önce açılmış arsalara bağlı bulundukları bölge kuralına uygun olarak 110 yatak kapasitesi sınırı getirildi.

KA 6 bölgesindeki parsellerde kural ve koşullara uygun olarak azami 50 yatağa kadar turistik bungalov, butik otel ve benzeri turistik tesis yapılması onaylandı.

Yalnızca sahil şeridi, köy içleri, Beylerbeyi B Bölgesi ve KA 6 bölgesindeki ve/veya bölgeden cephe alan eğimi %18-%28 arası olan parseller dışında kalan mevcut turistik tesisler bağlı bulundukları bölge kuralına uygun olarak yatak sayılarını 110 yatağa kadar artırabilirler. Planlama alanı hudutları içerisindeki 110 yatak ve üzeri turistik tesislerde yatak sayısını artıracak ilave yapılmayacak.

Hali hazırda izin almış üniversiteler dışında yeni üniversite izni verilemeyecek. Mevcut üniversitelerde ise yapılaşma oranı sahip olunan arazinin % 75’i aşamayacak. Mevcut üniversitelerin parsel büyüklüklerini şu anki hallerinden % 50 oranında artırması durumunda arazi büyüklüklerinin en fazla % 50’si kadar yapılaşmaya gidebilecekler.

 

Yeni üniversite izni verilmeyecek!

Girne- Çatalköy İmar Planı’na göre mevcut üniversiteler ve 1 izinlendirilecek olanlar dışında yeni üniversiteye izin verilmeyecek. Üniversiteler ilave derslik, amfi, konferans salonu, yurt, sosyal tesisler, spor alanı vb. üniversite kullanım ihtiyacına yönelik ihtiyaçları, ilgili belediyeden ve Eğitim Bakanlığı’ndan olumlu görüş alınması koşuluyla, inşaat taban alan oranı %20’yi, bina kat sayısı 4’ü, bina toplam yüksekliği 14.501 metreyi (48 ayak) aşmayacak şekilde yapabilecek.

Mevcut üniversitelerin yapılaşma oranı sahip olunan arazinin % 75’ini aşamayacak. Mevcut üniversitelerin parsel büyüklüklerini şu anki hallerinden % 50 oranında artırması durumunda arazi büyüklüklerinin en fazla % 50’si kadar yapılaşmaya gidebilecek.

Küçük Esnaf Sanayi sitesi kurulacak

Plan sınırları içerisinde mevcut Küçük Esnaf Sanayi Sitesi dışında yeni sanayi bölgeleri ilan edilmesine izin verilmiyor. Planın yürürlüğe girmesi ile birlikte kirli sanayi faaliyetleri olarak adlandırılan taş, beton, toprak, boya ve benzeri sanayi tesislerine izin verilmeyecek. Mevcut olanlar 5 yıl içerisinde plan sınırları dışına çıkarılacak. Bunun dışında kent içerisinde dağınık halde bulunan lastik tamir atölyeleri, makinist, kaporta boya ve benzeri faaliyetler Çatalköy Küçük Esnaf Sanayi Sitesi’ne taşınacak.

Devlete giden öğrenci sayısı % 59

İmar Planı’nda eğitim ihtiyaçları da belirlendi. İhtiyaç belirlenirken eğitim hizmetlerinin ne kadarının devlet tarafından karşılanacağı yanında, mevcut okullar ve mevcut okullara gelebilecek ilave öğrenci sayıları da dikkate alındı. Açık alan sıkıntısı olmayan mevcut okullara sınıf ilavesi önerildi.

2015- 2016 yılın kapsayan Eğitim Hizmetlerinin mevcutta ve gelecekte hangi oranda devlet tarafından karşılandığı ve karşılanacağına da yer verildi. Okul öncesi eğitimde 1114 öğrencinin 372’si devlet okuluna 742’si de özel okula gitmekteydi. İlkokulda 2486 öğrencinin 1934’ü devlete 552’si özel okula, ortaokuldaki 1470 öğrencinin1129’u devlete 341’i özel okula, Lisedeki 1918 öğrencinin689’u devlete 1229’u da özel okula giden öğrenciler olarak hesaplandı.

Buna göre devlete giden öğrenci sayısının toplam içerisindeki payı % 59 olarak, İmar Planında belirlenen sınıf başına düşen öğrenci sayısına göre devlet tarafından karşılanması öngörülen oran ise % 67 olarak belirlendi.

İlkokulda yeni okul ihtiyacı olan öğrenci sayısı 2887

Okul öncesi eğitim kurumlarında devlet tarafından karşılanması öngörülen eğitim çağı nüfusları ve yeni okul ihtiyacı olan öğrenci sayısı da hesaplandı.

Girne Merkez, Doğu Çevre Yolunun Kuzeyi ve Güneyi, Karaoğlanoğlu-Zeytinlik Bölgesi, Çatalköy Belediye Hudutları genelinde; dejüre nüfusu 111341, çağ nüfusunun toplam nüfus içerisin deki payı % 2.30, azami okul öncesi eğitim çağı nüfusu 2561, devlet tarafından karşılanması öngörülen eğitim çağı nüfus 1537, mevcut okullara gelebilecek ek öğrenci sayısı ile birlikte oluşacak azami öğrenci sayısı 480, yeni okul ihtiyacı olan öğrenci sayısı 1059 olarak hesaplandı.

İlkokullarda devlet tarafından karşılanması öngörülen eğitim çağı nüfusları ve yeni okul ihtiyacı olan öğrenci sayısı da belirlendi. Girne Merkez, Doğu Çevre Yolunun Kuzeyi ve Güneyi, Karaoğlanoğlu-Zeytinlik Bölgesi, Çatalköy Belediye Hudutları genelinde; dejüre nüfusu 111341, çağ nüfusunun toplam nüfus içerisin deki payı % 5.2, azami okul öncesi eğitim çağı nüfusu 5817, devlet tarafından karşılanması öngörülen eğitim çağı nüfus 4537, mevcut okullara gelebilecek ek öğrenci sayısı ile birlikte oluşacak azami öğrenci sayısı 1650, yeni okul ihtiyacı olan öğrenci sayısı 2887 olarak hesaplandı.

9 tane ilköğretim ihtiyacı

İmar Planı’nda eğitim ihtiyaçları da ortaya konuldu. 2015- 2016 dönemini kapsayan planlama alanı hudutları içerisinde 9 tane ilköğretim kurumu, 1 tane ilkokul, 3 tane okul öncesi eğitim ihtiyacı belirlendi.  Girne Merkez, Doğu Çevre Yolunun Kuzeyi ve Doğu Çevre Yolunun Güneyi için 4 tane ilköğretim kurumu (3 tanesi 100 öğrenci kapasiteli okul öncesi+250 öğrenci kapasiteli ilkokul, 1 tanesi 100 öğrenci okul öncesi+375 öğrenci ilkokul) ve 100 öğrenci kapasiteli 1 adet okul öncesi okul belirlendi. Karaoğlanoğlu ve Zeytinlik Bölgesi’ne ise 1 tane ilköğretim kurumu (75 öğrencilik okul öncesi+400 öğrencilik ilkokul) ve 1 tane okul öncesi eğitim (75 öğrenci kapasiteli) olarak belirlenirken,  Girne Belediye Hudutları ve yakın bölgesinde 350 öğrenci kapasiteli 1 tane ilkokul ihtiyacı doğdu.

Çatalköy Belediye Hudutları Arapköy ve yakın bölgesinde ise 3 tane ilköğretim kurumu (1 tane 75 öğrencilik okul öncesi eğitim+375 öğrencilik ilkokul, 2 tane 75 öğrenci okul öncesi+250 öğrenci ilkokul) ve 100 öğrenci kapasiteli 1 tane okul öncesi eğitim ihtiyacı oluştu.

Batı Çevre Yolunun Güneyi ve yakın bölgesinde ise okul ihtiyacı 100 öğrenci kapasiteli okul öncesi eğitim ile 250 öğrencilik ilkokul olmak üzere 1 tane ilköğretim kurumu olarak belirlendi.

4 ortaokul 1 lise ihtiyacı!

2015- 2016 dönemini kapsayan planlama alanı hudutları içerisinde 4 tane ortaöğretim,4 tane ortaokul, 1 tane lise ihtiyacı belirlendi.

Ortaokullarda devlet tarafından karşılanması öngörülen eğitim çağı nüfusları ve yeni okul ihtiyacı olan öğrenci sayısı hesaplandı. Girne Merkez, Doğu Çevre Yolunun Kuzeyi ve Güneyi, Karaoğlanoğlu-Zeytinlik Bölgesi, Çatalköy Belediye Hudutları genelinde; dejüre nüfusu 111341, çağ nüfusunun toplam nüfus içerisin deki payı % 3.1, azami okul öncesi eğitim çağı nüfusu 3440, devlet tarafından karşılanması öngörülen eğitim çağı nüfus 2752, mevcut okullara gelebilecek ek öğrenci sayısı ile birlikte oluşacak azami öğrenci sayısı 1025, yeni okul ihtiyacı olan öğrenci sayısı 1947 olarak belirlendi.

Liselerde devlet tarafından karşılanması öngörülen eğitim çağı nüfusları ve yeni okul ihtiyacı olan öğrenci sayısı da aktarıldı. Girne Merkez, Doğu Çevre Yolunun Kuzeyi ve Güneyi, Karaoğlanoğlu-Zeytinlik Bölgesi, Çatalköy Belediye Hudutları genelinde; dejüre nüfusu 111341, çağ nüfusunun toplam nüfus içerisin deki payı % 4.0, azami okul öncesi eğitim çağı nüfusu 4488, devlet tarafından karşılanması öngörülen eğitim çağı nüfus 2244, mevcut okullara gelebilecek ek öğrenci sayısı ile birlikte oluşacak azami öğrenci sayısı 960, yeni okul ihtiyacı olan öğrenci sayısı 1335 olarak belirlendi.

Dr. Girne Akçiçek Hastanesinin artan nüfus dolayısıyla ihtiyacı karşılayamaması sebebiyle yeni bir devlet hastanesi yapılması için Batı Çevre Yolunun güney batısında 18 hektarlık arazi ayrıldı, harita üzerine işaretlendi.

 

Yeni hastane yapılacak

İmar Planı’nda sağlık ve sosyal hizmetler de geniş yer aldı. Planlama alanı hudutları içerisindeki Sağlık hizmetlerinin %70’inin devlet geriye kalan %30’unun ise özel sektör tarafından karşılanması hedeflendi. Erişebilirlik, yatak sayısı, alan büyüklüğü ve sağlık hizmetleri bakımından yetersiz kalan Girne Akçiçek Hastanesi yerine Gelişme Planı ve Yapılaşma Kuralları haritasında gösterilen yeni bir devlet hastanesi alanı planlandı. Yeni hastanenin faaliyete geçmesi ile mevcut hastane binasının birinci basamak poliklinik, aile planlama merkezi veya buna benzer temel sağlık hizmetlerini karşılamaya yönelik olarak kullanılması hedeflendi. Hastanenin Girne- Lefkoşa anayolunun batı çevre yoluna bağlandığı güney batısında 18 hektarlık arazi ayrıldı, harita üzerine işaretlendi.

Bunun dışında Rehabilitasyon merkezi, yaşlı bakım evi ve benzeri sosyal hizmet kurumları; konut alanları içerisinde, diğer toplumsal hizmetler ile yakın ilişki içerisinde olacak şekilde bağlı bulundukları bölge kuralındaki yapılaşma koşullarına uygun olarak yapılabilecek.

Çatalköy bölgesinde yeni bir arıtma tesisi yapılması için 22 hektarlık bir ayrıldı. Bu tesisin hizmete girmesi ile birlikte Kaşkar Court Bölgesi'nde bulunan arıtma tesisi kapatılarak rehabilite edilecek ve yeşil alan olarak kente kazandırılacak.

 

Açık ve yeşil alanlar

Plan alanında standartlar dahilinde yeni açık ve yeşil alanlar oluşturulması, mevcut yeşil alan varlığının niteliğinin ve kalitesinin artırılmasının önerilmesi yanında hiyerarşik bir yapı içerisinde üstlendikleri veya üstlenecekleri rekreasyon işlevine göre bu alanlar sınıflandırılmış ve buna uygun kural ve koşullar da getirildi. Plan alanında üstlenecekleri işleve göre altı farklı açık ve yeşil alan belirlendi; Çocuk oyun alanları ve parklar, spor alanları, bölgesel park alanı ve kıyı rekreasyon alanı, doğal ve yarı doğal alanlar (ormanlar, kıyılar, tarımsal gelişme alanları, sulak alanlar, dere yatakları), pasif yeşil alanlar ve perde ağaçlık alanlar  ve yol ağaçlandırması olacak.

 

Plan sınırları içerisinde mevcut küçük esnaf sanayi siteleri dışında yeni sanayi bölgeleri ilan edilmesi öngörülmüyor. Planın yürürlüğe girmesi ile birlikte kirli sanayi faaliyetleri olarak adlandırılan taş, beton, toprak, boya ve benzeri sanayi tesislerine izin verilmeyecek. Mevcut olanlar 5 yıl içerisinde plan sınırları dışına çıkarılacak. Bunun dışında kent içerisinde dağınık halde bulunan lastik tamir atölyeleri, makinist, kaporta boya ve benzeri faaliyetler Çatalköy Küçük Esnaf Sanayi Sitesi’ne taşınacak.

 

Arıtma tesisi yapılacak

İmar Planı’nda ayrıca Çatalköy bölgesinde yeni bir arıtma tesisi yapılması için 22 hektarlık bir ayrıldı. Bu tesisin hizmete girmesi ile birlikte Kaşkar Court Bölgesinde bulunan arıtma tesisi kapatılarak rehabilite edilecek ve yeşil alan olarak kente kazandırılacak.

Organize Ağıl Bölgesi veya bölgeleri belirlenecek

Bununla birlikte Çatalköy Belediye hudutları içerisindeki İmar Gelişme sınırları dışında, yerleşim alanları ve sulak alanları etkilemeyecek, verimli tarım toprakları dışında kalan alanlarda Çatalköy Belediyesi, Girne Kaymakamlığı, Hayvancılık Dairesi, Çevre Koruma Dairesi ve ilgili diğer kurumların görüşleri alınarak “Organize Ağıl Bölgesi veya bölgeleri” belirlenecek.

Ulaşım…

Şehir içi ulaşımdan çok şehirler ve bölgeler arası ulaşım amaçlı kullanılan hızlı ve kesintisiz trafik akışı sağlayan yollardan cephe alan parsellerden bölgesel yola direkt giriş-çıkış olmayacaktır. Hali hazırda alternatif yol güzergahları bulunmayan parsellere alternatif yol bağlantıları sağlanmasına müteakip bölgesel yollara giriş ve çıkışlar kapatılacak.

Bunun yanında Girne Ulaşım Master Planı uyarınca bazı çemberlerin geometrik tasarımlarının normlara uygun olmadığı tespit edilerek yeniden düzenlenmesi öngörüldü. Bunun yanında yapılan kavşak sayımları sonucunda kontrolsüz kavşaklarda trafik yükünün arttığı gözlenmiş ve yeni çemberler tasarlandı

Ayrıca yaya ve bisiklet yolları da yer aldı.  Üniversitelerin hizmet merkezleri ile, Kentsel Ana hizmet merkezlerinin bölgesel hizmet merkezi ve kıyılarla, sahil şeritlerinin ve bu bölgede yer alan kullanımların ise kendi içerisinde bağlantısını sağlayacak güzergahlar ana yaya ve bisiklet yolu güzergahı olarak 1/25000 Ölçekli Gelişme Planı ve Yapılaşma Kuralları haritasında gösterildiği şekilde belirlendi.

Oto park standartları, deniz ulaşımı…

Planda ‘otopark standartları’ da belirlendi.  Buna göre; konutlarda 130 metrekareye kadar 1, 131-299 metrekareye kadar 2, 300 metre kare üzeri için 3 otopark, her 5 konut için ise 1 ziyaretçi otoparkı öngörüldü.

Öte yandan deniz ulaşımı ile ilgili de önemli detaylar da imar planın da yer aldı.

Buna göre; Girne Turizm Limanı ile TC Limanları arasında sefer yapan tır, kamyon taşıyan gemilerin Planlama alanı dışında kalan Girne’nin doğu veya batı sahil şeridi içerisine inşa edilecek. Ro-Ro, konteyner limanına yönlendirilmesi ile Girne Turizm Limanının amacına uygun olarak sadece yolcu, salon araç ve yatlara hizmet sunacak şekilde yeniden yapılandırılması önerildi.

 

yeniduzen-satin-aliniz-014.jpg

 

 

Bu haber toplam 13290 defa okunmuştur
Etiketler :
İlgili Haberler