1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Talepler gelmeye devam ediyor
Talepler gelmeye devam ediyor

Talepler gelmeye devam ediyor

“Bu seçimlerde emekten, hesap sormaktan, adaletten yana tarafız”.

A+A-

Sendikalar, erken seçim öncesi, siyasi partilerden taleplerini iletmeye devam ediyor. TÜRK-SEN, KTÖS, DAÜ-SEN,DAÜ-BİR-SEN ve ÇAĞ-SEN Sendikaları tarafından TÜRK-SEN Genel Merkezi’nde müşterek düzenlenen basın toplantısı sırasında okunan ortak metin ve talepler şunlar:

SENDİKALARIMIZIN SİYASİ PARTİLERDEN TALEPLERİ

Kıbrıslı Türker’in siyasi iradelerinin geri alınması, çözüm ve barışa ulaşılması için bir çare olmasa da 28 Temmuz’da yapılacak erken seçimler, UBP Hükümeti döneminde halkımızda açtığı yaraların kapatılması için bir yöntem olmalıdır.
Sendikalarımız bu seçimlerde emekten, sosyal adaletten, şeffaflıktan yana taraftır. Bu bağlamda sendikalarımız, siyasi partilerin seçim ve hükümet programlarını hazırladıkları bu günlerde toplumsal taleplerini yeniden kamuoyu gündemine getirmek istemektedir.
1. Yeni hükümet, sendikalar ve sivil toplum örgütleriyle gerçek bir işbirliği ve diyaloğu sorunların çözümünde tek enstrüman olarak kullanmalıdır. Bu bağlamda, yukarıdaki ölçütler gözetilmeden dayatma olarak karşımıza çıkan T.C. – K.K.T.C Hükümeti arasında imzalanan “Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü” ve buna bağlı olarak yürürlüğe konan “Sürdürülebilir Ekonomiye Geçiş Programı 2013 – 2015” in iptal edilerek uygulamasının sonlandırılması.

2. Kamuya bağlı kuruluşlarda ve KİT’lerde temel prensip; şeffaflık, kamu yararı, hesap verebilirlik ve özerklik olmalıdır. Bu bağlamda; Özelleştirme Yasası iptal edilmeli ve özelleştirme uygulamalarına derhal son verilmelidir. Limanlar ve su dağıtımı ile ilgili özelleştirme çalışmalarına derhal son verilmelidir. DAÜ bünyesinde bulunan ve peşkeş çekilen; DAİ, DAK ve Kreşi DAÜ’ye geri kazandırılmalı, Ercan ve Geçitkale havaalanları ihale ve sözleşmeleri iptal edilmeli, peşkeşi gerçekleştirenlerden de hesap sorulmalıdır. Enerji sektörünü piyasalaştıracak adımlar derhal durdurulmalı ve bu son derece önemli ve stratejik alanda KIB-TEK’in bir bütün olarak, özerkliğini sağlayacak yasal düzenlemelerle birlikte halkın malı olarak faaliyetlerini sürdürmesi sağlanmalıdır. KIB-TEK’in herhangi bir unsurunun veya biriminin özele devredilmesi kabul edilemez. Yeni kurulacak hükümet, AKSA ile olan ilişkilerini yeniden gözden geçirmeli ve kamu yararına karar almalıdır. KIB-TEK’e yapılacak yatırımlarla KIB-TEK, ülkenin tüm elektrik ihtiyacını karşılar duruma getirilmelidir. Telekomünikasyon alt yapı ve hizmetlerinin serbestleştirilmesi için atılan adımlara derhal son verilmeli ve bu amaçla bugüne kadar atılan adımlar, çıkarılan yasalar iptal edilmelidir. Telekomünikasyon Dairesi’ne yapılacak yatırımlarla yasal bir özerklik temelinde kamusal hizmetini sürdürebilmesi sağlanmalıdır. GSM operatörleri ile yapılan anlaşmalar neticesinde Telekomünikasyon Dairesi’nin ekonomik olarak zarara uğramasına yol açan maddeler yeniden gözden geçirilmelidir.

3. Vatandaşlık verilmesiyle ilgili geçmişteki tüm icraatlar mercek altına alınmalı ve vatandaşlık verilmesini kısıtlayan yasal önlemler alınmalıdır. Kimlikle girişten başlayarak, kuzey Kıbrıs’a giriş ve ikamet şartları, nüfus yapısı ve iktisadi durum dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir.

4. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen bizce sosyal adalete ve anayasamıza açıkça aykırı olan “Göç Yasası” olarak nitelendirdiğimiz, “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş – Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası” iptal edilmeli ve ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesi hayata geçirilmelidir.

5. Halen altı ayda bir uygulanmakta olan ‘Eşel Mobil’ uygulamasının önceden olduğu gibi iki ayda bir uygulanması için gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır.

6. Eğitimde uygulanmaya çalışılan ve Kıbrıslı Türklerin yaşamını dayatma Sünni İslam ideolojisiyle yeniden şekillendirmeyi amaçlayan ilahiyat fakülteleri kurulması, külliye yapımı, her üniversiteye bir cami inşa edilmesi, kuran kursları düzenlenmesi ve okullardaki müfredatın buna uygun olarak değiştirilmesi gibi uygulamalara son verilmelidir. Özel dersleri kaldıracak önlemler süratle alınmalıdır. Kamusal eğitime yatırımlar artırılmalı, özel eğitim kurumlarına yapılan yardımlar kaldırılmalıdır. YÖDAK’ın daha etkin hale getirilmesi, intihaller, yüksek lisans ve doktora konularında belirleyici söze sahip olması için gerekli girişimler yapılmalıdır. Eğitim ve sağlıktaki ücretli uygulamalar durdurulmalı sosyal devletin gerekleri yerine getirilmelidir. Yeni hükümetin kurulması ile birlikte başta; üniversite eğitimi dahil tüm eğitim sistemi, sağlık ve spor alanlarında olmak üzere birçok alanda hızlıca şuralar düzenlenmeli ve ortak akılla icraatlar yapılmalıdır. İstanbul Teknik Üniversitesi’ne, hiçbir haklı gerekçesi olmadığı halde, Yeşilköy’de büyük bölümü orman arazisi olan 5000 dönüm yer tahsisinden derhal vazgeçilmeli, bundan böyle Türkiye Üniversitelerinin Kıbrıs’ta şube açmaları uygulamasına son verilmelidir. Bunun yerine Kıbrıs’taki üniversitelerin gelişmesi ve kalitelerinin yükseltilmesi sağlanmalıdır.

7. İkinci iş yapılmamasına yönelik yasal mevzuat tüm çalışma yaşamına yönelik olacak şekilde kapsamı genişletilmeli, yasanın uygulanması için pratik ve kesin önlemler alınmalı ve ülkemizdeki işsiz gençlerin istihdam olanakları artırılarak göç yollarına düşmesinin önüne geçilmelidir.

8. Anayasa ile tanınmış olan Toplu İş Sözleşme hakkı, çıkarılan yasalar ve keyfi kamu yönetimi ile birçok alanda işlemez hale getirilmiştir. İhlal edilen Toplu İş Sözleşmesi düzeni yeniden tesis edilmelidir.

9. Çalışma yaşamındaki hukuki sorunların giderilmesi amacıyla İş Mahkemeleri Kurulmalıdır. Grev hakkını kısıtlayan yasal düzenlemeler yasalardan çıkartılmalı ve özel sektörde sendikalaşmayı teşvik edici hukuki ve yasal önlemler alınmalıdır. Bunun yanında kamuda taşeronlar eliyle çalıştırma uygulamalarına derhal son verilmelidir.

10. Başta İhtiyat Sandığı fonu olmak üzere Sosyal Sigortalar fonu ve diğer işçi fonları hükümetlerin saldırısı altındadır. İşçilerin birikimlerinden oluşan fonların yönetiminde işçi temsilcileri çoğunlukta olmalıdır. Bunu sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

11. Türkiye ile ilişkilerde, dünden bugüne sürekli bağımlılığa yol açan, toplumsal onurumuzu değersizleştiren, teslimiyetçi ve minnettarlığa dayalı yönetim anlayışının terkedilmesi, vesayet düzeninin bağımsız bir devlet yönetimi anlayışı ile yeni bir düzene kavuşturulması yönünde gerekli düzenlemelerin ve kişilikli yönetim anlayışının yaşama geçirilmesi gerekmektedir.

12. Kıbrıs sorununun çözümünde Kıbrıslıların çıkarları esas olmalıdır.

13. Kadın-erkek eşitsizliği, cinsel yönelim ve her türlü ayrımcılık içeren yasalar acilen değiştirilmeli, özgürlükler Avrupa standartlarına getirilmelidir.

14. Sözde olan yargı bağımsızlığı sağlanmalı, yargıya her türlü siyasi müdahalenin önüne geçilmelidir.

15. Ekonomik ve sosyal kalkınmada sivil toplum örgütleriyle kalıcı istişare mekanizmaları kurulmalı, tüm süreçlerde şeffaflık ve kamu yararı gözetilmelidir.

16. Tüm kamu personelini kapsayacak şekilde siyaset yasağı kaldırılmalıdır.

17. Demokratik olmayan Siyasal partiler ile seçim ve halk oylaması yasası sivil toplumla istişare içinde demokratik hale getirilmelidir.

18. Polis, sivil otoriteye bağlanmalı ve kamunun denetimine açılmalıdır.

19. Başta Karpaz yarım adası olmak üzere ülkemizin eşsiz doğal yapısının korunması için her türlü yasal önlem alınmalıdır.

20. Kadınların cinsel sömürü aracı olarak kullanılmasını önleyici düzenlemeler ile yaşamın her alanında eşit yurttaşlar olarak yer alabilmeleri için gerekli düzenlemeler hayat bulmalıdır.

21. Ülkemizde gittikçe yaygınlaşan ve beraberinde her türlü mafyalaşmayı getiren kumarhane ve bet ofisler ya kapatılmalı ya da sayılarının sınırlandırılarak sıkı bir denetim altına alınması gerekmektedir.

22. Kamu Hizmetleri Komisyonu özerk ve demokratik bir yapıda, şeffaf ve hesap verebilir bir işleyişe kavuşturulmalıdır.

23. Kamuda süreli ve belirli bir projeye yönelik istihdam dışında her ne ad altında olursa olsun geçici istihdamına son verecek yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir.
24. Sayıştay, Ombudsman, Başbakanlık Denetleme Kurulu ve Rekabet Kurulu gibi hayati derecede öneme haiz kurumlar; özerk, şeffaf, hesap verebilir ve demokratik kurullar haline getirilmelidir.

25. Vergilerde düzenlenmeye gidilmeli, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasını sağlanmalıdır. Ayrıca, lüks tüketim ve servet vergileri getirilmelidir.

26. Yabancı gazete, radyo ve televizyonlarının kuzey Kıbrıs’ta reklam yayınlarının durdurulması ve bu yolla Kıbrıs Türk medyasının reklam gelirlerinin artırılması için çalışma yapılmalıdır.

27. TC Yardım Heyeti kapanmalı, tüm dış yardımlar hükümet üzerinden gerçekleştirilmelidir. TC Büyükelçiliği hükümet ve bakanlıkların içişlerine karışmamalıdır.

Yukarıda sıraladığımız taleplerimizle ilgili tarafız. Bu hususların seçimlere katılacak siyasal partilerimiz tarafından seçim bildirgelerinde ve hükümet programlarında topluma deklere edilmesinin ve uygulanmasının takipçisi olacağımızı ve bu amaçlara ulaşıncaya kadar mücadelemizi sürdürme kararlılığımızı bir kez daha kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ-BİR-SEN), Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN)

Bu haber toplam 1629 defa okunmuştur