1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Ombudsman’dan KIBTEK Raporu: "4 ayda, Münhalsiz, sınavsız 26 atama"
Ombudsman’dan KIBTEK Raporu: "4 ayda, Münhalsiz, sınavsız 26 atama"

Ombudsman’dan KIBTEK Raporu: "4 ayda, Münhalsiz, sınavsız 26 atama"

Ombudsman Emine Dizdarlı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile ilgili raporunu yayınladı, 4 ayda münhalsiz, sınavsız 26 kişinin baremi 18 B olan sair kadrolara atandığına işaret etti.

A+A-

Ombudsman Emine Dizdarlı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile ilgili raporunu yayınladı, 4 ayda münhalsiz, sınavsız 26 kişinin baremi 18 B olan sair kadrolara atandığına işaret etti.

Ombusman, 4 ay içerisinde başarı ve liyakat esası göz ardı edilerek kadroların münhal ilan edilmeden, herhangi bir sınava tabi tutulmadan, Terfi Komisyonu'nun ve Sendikanın yazılı mutabakatı olmadan dolduruldu ve atamalar yapıldığı tespitini paylaştı.

‘Usulsüz atamalar külfet, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine zarar veriyor…’

“Bu şekilde mezkur Bölge Amirliklerine,  Kaza Şube Amirliklerine ve sair kadrolara 26 kişi atanmıştır. Her iki kadronun Baremi 18B’dir” denilen Ombudsman Raporu’nda, “Söz konusu atamaların ve/veya Hizmet Şemalarında aranan niteliklere haiz olmayan kişilerin usulsüz atamalarının Kurumun mali yapısına getireceği külfetin çok büyük olacağı, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerinin zarar göreceği aşikardır” ifadeleri de yer aldı.

Raporun tümü şu şekilde:

 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı, 15 Nisan 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumda çalışma düzeninin iyileştirilmesi ve hiyerarşik   düzenin   sağlanması  gerekçesi  ile  Genel  Müdürü   yetkilendirerek9 Kasım 2020 tarihinden itibaren belirli kadrolara görevlendirilen  Sayın Özlem Özyay’ı Satın Alma Şube Amiri,  Sayın Gürcem Akalınlar’ı Gazimağusa Bölge Amiri, Sayın Ömer Tabur’u Lefkoşa Bölge Amirliği Tüketici İşleri Şube Sorumlusu, Sayın Ayşe Karaderi’yi Mali Şube Maaşlar Şube Sorumlusu ve Sayın Laden Sıddık’ı Merkezi Daire Mali Şube-Cari Harcama  Şube Sorumlusu olarak görevlendirildikleri kadrolara mevcut barem ve hakları ile 19 Nisan 2021 tarihinden itibaren vekalet etmelerine karar verilmiştir.

 4 Haziran 2021 tarihinde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Genel Müdür Yardımcısı (İdari-Mali) Sayın Mehmet Y. Özçelik’in sözlü onayı ile  Önergeleri yapılan ve iş akışının daha verimli olacağı gerçeği ile Sayın Serdar Kana’ya Mağusa Bölge Amirliği Baş Mühendisi vekaleti, Sayın Gökhan Gülseven’e Ticari Şube Baş Mühendisi vekaleti; Sayın Zeki  Akkargılı’ya Güzelyurt Bölge Amirliği Müşteri Hizmetleri Şube Sorumlusu, Sayın Kezban Kavaz’ı Mali Şube İç Denetim Birimi Şube Sorumlusu, Sayın Hakan Hansel’i İdari Personel Genel Arşiv Sorumlusu, Sayın Hüseyin Korkmaz’ı Lefkoşa Bölge Amirliğine (Nakil), Sayın Özcan Alçiner’i İskele Bölge Amirliği (Nakil), Sayın Hüseyin Sönmezoğlu’nu İskele Bölge Amirliği Müşteri Hizmetleri Şube Sorumlusu (nakil) ve Sayın Aysan Öznacar’ı Lefkoşa Bölge Amirliği Ana Kasa - Banka Bölümüne (nakil) atanmalarına ve bu bağlamda Kurum içerisinde meydana gelecek değişikliklere itirazı olmadığını belirterek söz konusu yazının Dağıtımını ve Gereği için Sayın Gürcan Erdoğan’a yapmıştır.

 Yine Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Genel Müdür Yardımcısı (İdari – Mali) isimleri belirtilen personelin atama ve nakil işlemleri için Yönetim Kurulunda görüşülüp karara bağlanması için 186/2021 sayılı Önergeyi hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmuştur. Söz konusu Önerge’ye göre 19 Nisan 2021 tarihinde Vekaleten atanan Sayın Gürcem Akalınlar’ı Mağusa Bölge Amirliği’ne Asaleten, Sayın Özlem Özyay’ı  Satın Alma Şube Amiri olarak Asaleten, Sayın Laden Sıddık’ı Merkezi Daire Mali Şube Cari Harcamalar Şube Sorumlusu olarak Asaleten atama , Sayın Ali Atakan’ı İdari Personel Şube Amiri Asaleten atama, Sayın Ömer Tabur’u Müşteri Hizmetleri Asaleten atama, Sayın Ayşe Karaderi’yi Maaşlar Şube Sorumlusu Asaleten atama, Sayın Hakan Hansel’i İdari Personel Şube Sorumlusu Asaleten atama, Sayın Zeki Akkargılı’yı Tüketici İşleri Şube Sorumlusu Asaleten atama, Sayın Kezban Kavaz’ı İç Denetim Şube Sorumlusu Asaleten atama, Sayın Cemal Avkan’ı Girne Bölge Amiri Asaleten atama, Sayın Latif  Yücemoz’u Santraller Müdür Muavini Asaleten atama, Sayın Volkan Çetin’i Elektrik – Elektronik Şube Amiri Asaleten atama, Sayın Naci Kura’yı Teknecik Şube Amiri Asaleten atama, Sayın Ozan Erenay’ı Baş Mühendis,  Sayın Bahar Denner’i Uluslararası İlişkiler Araştırma Geliştirme Eğitim Şube Amirliği- Tesis Şube Amirliği, Sayın Ahmet Soykara’yı Lefkoşa Bölge Amirliği– Tesis Şube Amirliği (nakil) ve Sayın Mehmet Öztoprak’ı Tesis Şube Amirliği – Lefkoşa Bölge Amirliği’ne nakil.

 Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’ne yapılan başvuruda söz konusu atamaların hiç bir sınava tabi tutulmadan yapıldığını, bazı Personelin atandıkları görevin  Hizmet Şemasında belirtilen niteliklere veya evsafa haiz olmadıklarını, bu nedenle atamalarının gayri yasal olduğunu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu bu durumu bilmesine rağmen bilerek ve isteyerek Kurumu gelir kaybına ve/veya zarar uğrattıkları iddia edilmektedir.

 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB – TEK) Bölge Amiri Hizmet Şeması incelendiğinde Kadro Sayısının 5 (beş) olduğu görülmektedir. Bu mevkiinin Hizmet Sınıfı ise   Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Yöneticilik Hizmet Sınıfıdır ve Barem 18 B’dir. Söz konusu Hizmet Şeması tahtında aranan nitelikler şu şekilde belirtilmiştir. Elektrik, Elektronik veya Makina Mühendisliği konusunda öğretim yapan bir üniversite veya dengi bir öğretim kurumundan mezun olmak, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda sorumluluk taşıyan görevlerde en az 10 yıl ve Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Yönetici Sınıfında en az 5 yıl çalışmış olmak veya halen bu görevi yürütmek için görevlendirilenden bu şart aranmaz. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunu ilgilendiren mevzuat ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yürürlükte bulunan mevzuat hakkında yeterli bilgi sahibi olmak. Sağlam karakter ve insiyatif sahibi olmak. Mevkiin sorumluluğunu üstlenebilecek yönetme ve organizasyon kabiliyetine haiz olmak. Kıbrıs Türk Mimar Mühendisler Odası Birliğine üye olmak. Kurum Yönetim Kurulunca öngörülecek sınavlarda başarılı olmak.

 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB – TEK) İdari- Personel Şube Amiri Kadrosunun  Hizmet Şeması tahtında bu mevkii için aranan Siyasi Bilimler, İstatistik, İdari Bilimler ve İnsan Kaynakları konusunda eğitim veren Üniversite veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olmak. Yine Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda 15 yıl hizmeti olan ve İdari Hizmetler Sınıfında en az 5 yıl Şube Sorumlusu olarak görev yapanlardan 1. madde koşulları aranmamaktadır.

 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu arasında imzalanan  Toplu İş Sözleşmesi’nde Terfi, Nakil ve Görevlendirme kuralları Toplu İş Sözleşmesinin 22’nci ve23’üncü maddelerinde düzenlenmiştir.

 Söz konusu Toplu İş Sözleşmesinin 22’nci maddesine göre Kurum’un Hizmet Sınıfları ve Kadro Barem Cetvelindeki mevkii adetleri ve her mevkii için istenen hizmet şartları, sonuncusu 22 Mayıs 2013 tarih ve K(11) 1071 – 2013 sayılı ve 2 Ekim 2013 tarih ve Y (K-1) 154 – 2013 sayılı  kararı olmak üzere bu konuda alınmış KKTC Bakanlar Kurulu kararlarında belirttiği şekildedir. 2 Ekim 2013 tarihinden sonra Kurum Yönetim Kurulu söz konusu Kadro ve Hizmet Şemalarında veya kadrolara ait baremlerde değişiklik önermesi halinde söz konusu değişiklikler için Bakanlar Kurulu kararına gerek yoktur. Ancak değişikliğe gidilmeden önce Sendikanın yazılı mutabakatının alınması şarttır.

 Toplu İş Sözleşmesinin 23’üncü maddesi tahtında “Terfi İşlemi” KIB–TEK Personel Terfi Kuralları kıstaslarına ve Kuzey Kıbrıs Bakanlar Kurulu’ndan geçen KIB–TEK Kadro Hizmet Şemalarında belirtilen hususlar çerçevesinde Sendikanın görüşü de alınarak yapılır. Kurum kadrolarında münhal bulunan mevkiilerin doldurulması için işveren, terfi mekanizmasını ihtiyaç duyduğu nispette ancak, 2 (iki) yıllık sürelerden geç olmamak üzere devamlı çalıştırılır.

 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu  Çalışanları Sendikası ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu arasında imzalanan veya mutabık kalınan Toplu İş Sözleşmesi nitelikli elemanların nasıl atanacağı, görevinde başarılı olan personelin üst kadrolara hangi koşullarda terfi ettirileceği ve çalışma verimliliğinin artırılması için gereken koşulları ve  kuralları belirlemiştir.

 Toplu İş Sözleşmesi bu amaçla Terfi Komisyonunun oluşturulmasını öngörmektedir. Söz konusu Terfi Komisyonu, Yönetim Kurulu üyelerinden görevlendirilecek en az 3 (üç) kişi, Kurum Müdürü ve Kurum çalışanlarını temsil eden Sendikanın Başkan ve Genel Sekreterinden veya Sendikanın görevlendireceği bir kişiden oluşur. Komisyon toplantılarında en az 3 (üç) Yönetim Kurulu üyesinin bulunması şarttır. Terfi Komisyonu gerekli gördüğü hallerde düzenlenecek yazılı yarışma sınavı, sözlü sınav, aday personelle ilgili istenecek bilgilerin tanzimi veya başka hususlar için Alt Komisyon kurulabilir. Terfi Komisyonunun kararları Kurum Yönetimine tavsiye öneri niteliğindedir.

 Üst Kademe Yöneticileri ile Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan diğer Yöneticilerin bir üst mevkiiye atanmaları, KIB-TEK Terfi Komisyonu’nun yazılı tavsiye kararı ile KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun takdir ve değerlendirmesi ile yapılır.

 Yöneticilik kadrolarına terfiler ile Koordinasyon Kurulu dahil görevlendirilmeler, KIB-TEK Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmektedir. Başka bir kadro tutup farklı görev ifa edenlerden eğitim seviyesi yeterli olanların talep etmeleri halinde görev yaptıkları intibakları Terfi Komisyonunca yapılır. KIB –TEK Yönetim Kurulu, Kurumun kadrolarında meydana gelen mevkiilerin doldurulması veya  çalışan personelin motivesi amacı ile 2 (iki) yılı aşmayacak dönemlerde terfi mevkiilerini belirleyerek bir Genelge ile Kurum personelinin bilgisine getirip müracaat kabul etmesi gerekir. Yapılacak terfilerde Kurum Kadroları ile bölgesel ve/veya birimsel ihtiyaçlar dikkate alınır ve terfiler başarı ve liyakat esasına göre yapılır.

 

 Yine Toplu İş Sözleşmesine göre kesinleşmiş disiplin suçu bulunmayan personelin nakil işlemleri Sendikanın yazılı görüşü alınarak yapılır .Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdür Yardımcısı (İdari – Mali) 14 Haziran 2021 tarihinde Kurumun kadrolarında Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Hizmetler Sınıfında İdari-Personel Şube Amiri ve Bölge Amiri Hizmet Şemasında “Aranan Nitelikler”  kısmında yer alan niteliklerin değiştirilmesini veya Kurum tarafından bu kadrolara uygun görülen kişileri kapsaması için Hizmet Şemalarında bazı değişiklikler talep ederek Kıbrıs Türk Elektrik

Bu haber toplam 2363 defa okunmuştur