1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Seçim süreci resmen başladı
Seçim süreci resmen başladı

Seçim süreci resmen başladı

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi süreci bugün başladı.

A+A-

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi süreci bugün başladı. Oy verme günü 24 Haziran olan seçimle ilgili sürecin bugün başlamasıyla seçim yasakları da yürürlüğe girdi. 

Ülke genelindeki 28 belediye için 28 belediye başkanı ve 280 belediye meclisi üyesinin belirleneceği seçimde, 237 muhtar ile 948 aza seçilecek. Belediye başkanı, belediye meclisi üyeliği, muhtar ve aza adaylığı için başvuru günü 28 Mayıs olacak. 

3 Haziran’da kesinleşen adayların YSK tarafından ilan edilmesinin ardından 4 Haziran’da propaganda süreci başlayacak. 23 Haziran’da propaganda süreci tamamlanacak ve ertesi gün, sandık başına gidilecek.

Oy verme gününe kadar, devlet, kamu kurum ve kuruluşları, kamu tüzel kişileri ile KİT’lerde atama, terfi ve nakil yapılamayacak. Devlete ait malların tahsisi ve kiralaması ile yurttaşlığa kabul işlemleri durdurulacak. 

Seçim sonuçları ilan edilinceye kadar; Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanları yurt içinde yapacakları gezileri makam arabaları ve resmi hizmet araçları ile yapamayacak. Her ne amaçla olursa olsun yapılacak gezilerde, protokol gereği olan karşılama ve uğurlamalarla törenler yapılamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek.

SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı seçim takvimi şöyle:

20 Mayıs: Sandık seçmen listelerinin askıya alınmasının en son günü. (Sandık Seçmen Listeleri askıya alındığı günden itibaren7 gün askıda kalır)
25 Mayıs: Siyasal partilerin adaylarını saptamasının son günü.
28 Mayıs: Adaylık için başvurma günü.
29 Mayıs: Adayların Yüksek Seçim Kurulu tarafından geçici ilanı.
29 Mayıs: İlçe Seçim Kurullarının, kendi ilçelerinde çıkacak adayların geçici olarak ilanı. (İSK kapısına asılmak suretiyle)
2 Haziran: Adayların kesinleşmesi.
2 Haziran: Oy pusulalarının düzenlenmesi ve BRT konuşmaları için adaylar 
arasında yapılacak adçekmenin Yüksek Seçim Kurulu tarafındanduyurulması.
3 Haziran: Kesinleşen adayların Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilanı.
3 Haziran: İlçe Seçim Kurullarının kendi ilçelerinde kesinleşen adayların ilanı.
3 Haziran: Duvar ilanları için İlçe Seçim Kurullarında adçekme.
3 Haziran: Siyasal Partilerin BRT’de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kuruluna dilekçe vermelerinin son günü 
4 Haziran: Oy pusulalarının düzenlenmesi ve BRT konuşma sırası için Yüksek Seçim Kurulunda adçekme.
4 Haziran: Seçim propagandasının başlangıç günü.
4 Haziran: Sandık seçmen listelerinin tamamlanmasının son günü.(Düzeltmeler olmuşsa bu husus siyasal partilere bildirilir) 
9 Haziran: Seçimler ile ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmalarınınyayımlanmasının son günü.
21 Haziran: Seçmen kartlarının ve bilgilendirici broşürlerindağıtılmasının son günü.
23 Haziran: Seçim propagandasının son günü
24 Haziran: Oy verme günü 

SEÇİM YASAKLARI

YSK açıklamasında, bugünden başlayarak seçim gününe kadar yürürlükte kalacak seçim yasakları ise şöyle aktarıldı:

“(1) Devlet, kamu iktisadi teşebbüsleri, yerel kuruluşlar ve bunlara bağlı daire ve müesseseler, ortaklıklar ve diğer kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar ile kamu görevlileri, seçimlerde tarafsızlıklarını korumak zorunda oldukları gibi bunların siyasal partilere veya adaylara her ne nam ile olursa olsun bağış ve yardımda bulunmaları, her türlü araç, gereç ve olanaklarını bir siyasal partinin veya adayın emrinde veya herhangi bir siyasal faaliyette çalıştırmaları, kullanmaları veya kullandırmaları veya bir siyasal partinin veya herhangi bir adayın lehinde veya aleyhinde veya yurttaşın oyunu etkilemek amacıyla her türlü yayında bulunmaları yasaktır; daha önce basılmış veya yayınlanmış ve bir önceki cümlede belirtilen niteliği taşıyan her türlü kitap, broşür, afiş ve bunlara benzer yayınlar da aynı kurala bağlıdır;

(2)Devlet hizmetinde, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklarda ve bunlara bağlı daire, kurum ve kuruluşlarda, kamu tüzel kişilerinde, katma bütçeli veya döner sermayeli kurum ve kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüslerinde veya kamu iştiraki ile kurulan teşebbüs, müessese, işletmelerde ve Belediyelerde memur, zorunlu hizmet personeli, işçi ve sözleşmeli de dahil olmak üzere, her ne ad altında olursa olsun atama ve her türlü terfi, barem ayarlaması ve kaza sınırları içerisinde görev yeri değiştirme hariç nakil işlemlerinin ve bu işlemlere ilişkin her türlü sınavın yapılması durdurulur;

Ancak işletmenin çalışma şekli mevsimlik işçi çalıştırmayı gerektiriyorsa, hizmetlerinin devamı açısından mevsimlik olarak alınan işçiler; eğitim alanında kadro boşalması ve seçim tarihinin başladığı güne kadar doldurulmasının ve/veya istihdamının mümkün olmaması halinde geçici ve sözleşmeli olarak istihdam edilen öğretmenler; asistan hekimlerle imzalanacak sözleşmeler, sağlık alanında kadro boşalması ve kamu yararı bakımından gereklilik ve aciliyet olması halinde istihdam edilen kamu sağlık çalışanları, bu madde kurallarındaki yasaklara bağlı değildirler. Belediyelerde istihdam edilen sözleşmeli personelin sözleşmelerinin, Belediye seçimlerinden dolayı yürürlükte olan seçim yasakları süresi içinde bitmesi halinde, sözleşmelerinin uzatılıp uzatılmayacağına Yüksek Seçim Kurulu karar verir;

(3)Adaylar, herhangi bir spor kulübü, dernek, hayır kurumu ve benzeri yerlere her ne ad altında olursa olsun herhangi bir maddi katkıda bulunamazlar;

(4)İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası kuralları uyarınca başlanmış kaynak paketindeki kaynak dağıtımı, münferit kaynak dağıtımı, yeni kaynak paketi açılması, yeni kiralama ve yeni tahsis ile ilgili işlemlerin yapılması durdurulur;

(5) İlgili mevzuat uyarınca yapılan alçak orman arazisi, hazine malları, hali araziler ve/veya Anayasanın 159’uncu maddesi kuralları uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına kayıtlı bulunan malların kiralama işlemleri durdurulur;

(6)Konut Edindirme Yasası kuralları uyarınca kırsal bölgelerdeki yeni arsa dağıtımları durdurulur;

(7) Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası kuralları uyarınca İzin Kurulu tarafından yeni izin verilemez;

(8)Akaryakıt istasyonu açma ile ilgili ön izin ve/veya izin verilemez;

(9)Devlet ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarının her aşamadaki ihale işlemleri durdurulur;

Ancak zorunlu hallerde bu işlemlerin yapılabilmesi Yüksek Seçim Kurulunun iznine bağlıdır.

(10)Ateşli Silahlar Yasası kuralları uyarınca verilen her türlü tabanca taşıma ve/veya tasarruf izni verilemez;

(11)Yurttaşlık Yasası kuralları uyarınca her türlü yurttaşlığa kabul işlemlerinin yapılması durdurulur;

(12) Her ne ad altında ve her ne statüde olursa olsun ihdas edilmiş fonlardan personel istihdamı yapılamaz;

(13)Başka herhangi bir Yasada aksine kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kamu kaynaklarını kredi olarak kullanan bankalar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası dahil, yukarıda öngörülen süre içerisinde verdikleri kredileri en geç üç gün içerisinde Cumhuriyet Meclisinin bilgisine getirirler.

3. Yasanın 80’inci maddesi uyarınca, seçimin başlangıç tarihinden seçim sonuçları ilan
edilinceye kadar olan süre içinde, Devlet, kamu iktisadi teşebbüsleri, yerel kuruluşlar ve
bunlara bağlı daire ve müessese ve ortaklık ile diğer kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşlara
ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla açılış ve temel atma dahil törenler
düzenlemek, nutuklar söylemek, demeçler vermek ve bunlar hakkında her türlü araçla
yayınlarda bulunmak yasaktır.

4. Yasanın 81’inci maddesi uyarınca, seçimin başlangıç tarihinden seçim sonuçları ilan edilinceye kadar olan süre içinde; Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanları yurt içinde yapacakları gezileri makam arabaları ve resmi hizmet araçları ile yapamazlar. Her ne amaçla olursa olsun yapacakları gezilerde, protokol gereği olan karşılama ve uğurlamalarla törenler yapılamaz ve resmi ziyafet verilemez. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanlar, seçim ile ilgili faaliyetlerinde ve konuşmalarında 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası kuralları ile bağlıdırlar.

5. Yasanın 82’nci maddesi uyarınca, seçimin başlangıç tarihinden seçim sonuçları ilan edilinceye kadar olan süre içinde, Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanları ile adayların yurt içinde yapacakları gezilere hiçbir kamu görevlisi katılamaz”.

Bu haber toplam 1463 defa okunmuştur