1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Sağlıkta ikinci iş yasağı yarından itibaren geçerli oluyor
Sağlıkta ikinci iş yasağı yarından itibaren geçerli oluyor

Sağlıkta ikinci iş yasağı yarından itibaren geçerli oluyor

Kamu hekimlerine ikinci iş yasağının uygulanmasıyla ilgili Yüksek Mahkeme kararının tanıdığı 6 aylık süre bugün doldu. Buna göre kamu hekimleri yarından itibaren ikinci iş yapamayacak.

A+A-

Kamu hekimlerine ikinci iş yasağının uygulanmasıyla ilgili Yüksek Mahkeme kararının tanıdığı 6 aylık süre bugün doldu. Buna göre kamu hekimleri yarından itibaren ikinci iş yapamayacak.

Konuyla ilgili hazırlanan ve Meclis’ten geçmesine karşın Başsavcılık görüşüyle Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi’ne taşınan Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye Yasası yürürlüğe girinceye kadar, geçici bir ara formül bulundu ve tüzük hazırlandı. Cuma günü resmi gazetede yayımlanarak “Sağlık Kurumları Ücretleri Tarifesi”  adıyla yürürlüğe giren tüzükle, kamu hekimlerine görev yaptıkları hastane bünyesinde bakanlık denetiminde özel hasta bakma hakkı verildi.  Muayene ve operasyon ücretleri, Sağlık Bakanlığı ve Tabipler Birliği işbirliğinde kararnameyle saptanacak ve resmi gazetede yayımlanacak.

 

Tüzük ara formül…

Cumhuriyet Meclisi’nden oy birliğiyle kabul edilen, Cumhurbaşkanlığı tarafından görüş alınmak üzere Anayasa Mahkemesi’ne gönderilen Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye Yasası’nın yürürlüğe girememesinden kaynaklanan sıkıntıların aşılması için hazırlanan “Sağlık Kurumları Ücretleri Tarifesi Tüzüğü’, 28 Temmuz tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) tarafından hazırlanan tüzük, bakanlığa bağlı sağlık kurumlarına başvuran hastalara yapılan muayene, tetkik, tedavi, ameliyat ve benzeri hizmetler karşılığında ödenecek ücretleri, ücret kategorilerini, ücret kategorilerine giren hastaların nitelik, kayıt ve koşullarını, kamuda görev yapan hekimlerin mesai saatleri dışında, hafta tatillerinde ve resmi tatillerde özel olarak hasta bakmasına ilişkin esas ve usulleri düzenliyor.

 

Bakanlık denetiminde özel hasta bakabilecek, cerrahi operasyon yapabilecekler

Tüzüğe göre, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamında görev yapan hekimler, ilgili yasa gereğince belirlenen mesai saatleri dışında, hafta tatilleri ile resmi tatillerde, görev yaptıkları hastane bünyesinde başhekimliğin veya ilgili klinik şefinin hazırlayacağı çalışma çizelgesine ve belirleyeceği esaslara göre özel hasta bakabilecek, cerrahi operasyon gerçekleştirebilecek.

 

Müracaat ve randevu

Kamu hekiminden özel olarak sağlık hizmeti almak isteyen hasta, kamu hekiminin görev yaptığı hastanenin başhekimi veya hastane yönetimi tarafından belirlenen personele veya bakanlıkça protokol imzalanarak devlet hastaneleri bünyesine dahil edilen Özel Hastane, Özel Dal Hastanesi, Özel Klinik, Özel Dispanser ve Özel Muayenelerde görev yapan personele müracaat edip, randevu alabilecek.

 

Hastaya makbuz kesilecek

 

Tüzükte belirtildiğine göre, sağlık ücreti ödeyecek hastaya makbuz verilecek; makbuza muayene günü, saati ve ilgili hekimin adı-soyadı eksiksiz yazılacak.

Düzenlenecek makbuzlar, Sağlık Fonu tarafından 6 nüshalı olarak hazırlanıp devlet hastanelerine ve devlet hastanesi bünyesine dahil edilen özel tesislere verilecek.

Hastaya verilecek makbuzlar da Sağlık Fonu’na, Sağlık Bakanlığı’na, devlet hastanesine veya devlet hastanesi bünyesine dahil edilen özel tesise, hastaya, hasta dosyasına ve ilgili hekime verilmek üzere 6 nüsha olarak hazırlanacak.

Muayene günü hasta ilgili hekime makbuzunu gösterecek, hekim hastaya ait detaylı bilgileri ve makbuz numarasını deftere kaydedecek.

 

Ücretler kararnameyle belirlenecek

Özel hasta bakma veya özel cerrahi operasyon yapılmasında uygulanacak ücret tarifesi, kullanım ücretleri ile sair giderler Sağlık Bakanlığı ile Tabipler Birliği’nin saptadığı asgari ve/veya azami ve/veya bu ücret aralığındaki ücretler dikkate alınarak Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek kararname ile belirlenecek.

 

Yüzde 35 sağlık fonuna…

Özel hasta bakma hakkı kapsamında, tüm tahsilat günlük olarak tahsilatı yapan yer tarafından Sağlık Fonu’na yatırılacak.

Kamu hekimlerinin bir ay içinde bakacakları hastalardan veya yapacakları cerrahi operasyonlardan tahsil edilip Sağlık Fonu’na yatırılan gelirden ilk önce kararname gereği tespit edilen, kullanım ve işgaliye, teçhizat, tıbbı teçhizat, sarf malzemeleri ve cerrahi operasyon için gerekli sair giderler ödenecek.

Ödeme ilgili sağlık kuruluşuna resmi bir gider belgesi mukabili ile yapılacak.

Geri kalan meblağın yüzde 35’i Sağlık Fonu’na ait olacak. Yüzde 65’i ise sair vergi ve stopajlar düşüldükten sonra ilgili hekime ödenecek.

 

Hekimin performansına bakılacak

Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamında görev ifa eden hekimlerin özel hasta bakma haklarını kullanmalarına ilişkin çizelgeler, ilgili hekimin o ayki performansına bakılarak aylık olarak başhekim veya ilgili klinik şefi tarafından belirlenecek.

Özel hasta bakma hakkını kullanacak kamu hekimi nöbetçi veya on-call olduğu günlerde ve saatlerde özel hasta bakma hakkını kullanamayacak.

 

Özel Hastahaneler veya birimler Devlet Hastaneleri bünyesine dahil edilebilecek

Tüzük uyarınca bakanlık, devlet hastanelerinin teknik ve mimari alt yapı ve donanımlarının özel hasta bakma hakkı kapsamında kullanılması için yeterli olmaması halinde  uygun ve gerekli göreceği, yürürlükteki mevzuatlar tahtında izni olan özel muayenehaneleri, özel klinikleri, özel dispanserleri, özel dal hastanelerinin belirlenecek birimlerini ve özel hastanelerin belirlenecek birimleri ile özel radyoloji, patoloji laboratuvarları ile özel erken teşhis ve tanı merkezlerinin kullanım haklarını 6 ayı geçmeyecek bir süre için imzalanacak kullanım protokolleriyle devlet hastaneleri bünyesine dahil edebilecek.

İhtiyacın devamı halinde bakanlık kullanım süresini bir defaya mahsus olmak üzere 6 ay daha uzatabilecek.

Bu madde uyarınca devlet hastaneleri bünyesine dahil edilecek özel muayenehanelerin, kliniklerin, dispanserlerin, özel dal hastanelerinin ve özel hastanelerin bazı özelliklere haiz olması gerekecek.

Buna göre, özel sağlık kuruluşlarında bulunması gereken özellikler şöyle:

“Özel sağlık kuruluşlarında faaliyet gösterdiği branş veya branşlarla ilgili etkin ve verimli bir sağlık hizmeti sunulmasına imkan verecek yeterlilikte ve teknolojide tıbbı araç-gereç, teçhizat donanımı; özel sağlık kuruluşunda kamu sağlık kurumlarında bulunmayan veya yeteri kadar bulunmayan teknik, teknolojik, altyapı veya donanımı; özel sağlık kuruluşlarında o kuruluşun faaliyet gösterdiği branş veya branşlarla ilgili her türlü ameliyat yapabilecek ve hale göre hastalara ameliyat sonrası yataklı tedavi verebilecek teknik altyapı; özel sağlık kuruluşunun faaliyet gösterdiği branş veya branşlarla ilgili birden çok hekimin aynı anda birden çok hastaya sağlık hizmeti verebileceği teknik ve mimari altyapıyla donanım; özel sağlık kuruluşunun günün herhangi bir saatinde veya her saat acil tıp hizmeti verebilecek teknik ve mimari altyapı ve donanımı veya her an göreve hazır tam teşekküllü bir ambulans bulundurması; özel sağlık kuruluşunun özel radyoloji, patoloji laboratuvarları ile özel erken teşhis ve tanı merkezi olarak faaliyet göstermesine imkan verecek teknik altyapı ve donanım…”

Söz konusu madde gereğince özel sağlık kuruluşunun veya bazı birimlerinin devlet hastaneleri bünyesine dahil edilmesi bu özel sağlık kuruluşunun mülkiyet veya kullanım yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişi ile bakanlık arasında kullanım protokolü imzalanması şartıyla gerçekleşebilecek.

Bu haber toplam 1818 defa okunmuştur
Etiketler :
İlgili Haberler