1. HABERLER

  2. ARŞİV

  3. MAHKEME İLANI
MAHKEME İLANI

MAHKEME İLANI

Merhume Ziba Mehmet Işıkkan n/d Ziba Işıkkan n/d Ziba Annap n/d Ziba Mehmet terekesi Hakkında.  

A+A-

 

mah-ilam.jpg

 

Girne Kaza Mahkemesinde                                                         Tereke istida no:70/88

Tereke Tenfiz Salahiyeti

Merhume Ziba Mehmet Işıkkan n/d Ziba Işıkkan n/d Ziba Annap n/d Ziba Mehmet terekesi Hakkında.  

      

Müstedi  tarafından tek   Taraflı İstida ;

Müstedi işbu istidası ile muhterem mahkemeden aşağıdaki taleplerde bulunur, Şöyle ki;

A) Yukarıda unvan ve numarası gösterilen terekenin   D-847/2019 sayılı dosya tahtında  taksimatının yapılabilmesi ve/veya işbu terekenin kapatılabilmesi için  terekenin 13 tane varisinden biri olmasına karşın KKTC haricinde bulunan  Erkan ÇAY’ın    imzalaması gereken tüm belgelerden  muaf tutulması ve/veya Erkan ÇAY’ın imzası olmadan  tereke işlemlerinin yürütülebilmesi için   bir mahkeme emri ita kılınması  ve/veya

B) Yukarıda unvan ve numarası gösterilen terekenin   varislerden olan   Erkan ÇAY’ın  61/2011 sayılı  tereke için  vermiş olduğu 05.05.2011 tarihli  beyannamenin işbu tereke maksatları için ve/veya 70/88 sayılı terekenin taksimatı için   de geçerli   sayılmasına izin ve/veya emir veren bir mahkeme emri isdarı ve/veya

C) Erkan ÇAY’ın  70/88 sayılı terekede varis sıfatıyla imzalaması icab eden tüm belgeleri ve/veya taksimat listesi  Erkan ÇAY’ın KKTC’de bulunmaması sebebiyle 61/11 sayılı terekenin  varislerinden olan Erkan ÇAY yerine  anılan terekenin tereke idare memuru olan Habibe TEKDİR’in  imzalamasına  ve bu şekilde yapılan  bil cümle işlemlerin geçerli  sayılmasına izin veren bir Mahkeme emri isdar edilmesi  ve/veya  ;

D)Adil ve makul başka bir hal çaresinin mahkemece uygulanması ve

E)- İşbu istida Masraflarıdır.

 

     İstida Hukuk Mahkemeleri Usulü Nizamatı Emir 48 , Nizam 4 ,  Emir 1(B) nizam 2(1)Emir 5  nizam 8,  9,10 Emir 5(A), Emir 6 ile 51 nizam 1-6’ya ’e  Fasıl 195 madde 2,made 46-51, Fasıl 189 madde 2,41’e 9/76.s Mahkemeler Yasası madde 38’e mahkemenin takdir hakkına  ve sair ilgili müktesebata istinad eder

   İstidanın dayandırıldığı gerçekler  Nermin G. TOMGÜSEHAN’ın aşağıdaki yemin varakasında belirtilmektedir;

      İstida tereke idare memuru Nermin G. Tomgüsehan tarafından hazırlanmış olup, tebliğ adresi ; Fevzi Çakmak Caddesi Dağhan sitesi A1 Girne’dir.

 

08.10.20  tarihinde  dosyalandı                                            Nermin G. Tomgüsehan

15.10.20  tarihinde dinlenecektir.                                     (Tereke idare memuru)

                                                       Mukayyit.                           

Girne Kaza Mahkemesinde                                                  Tereke istida no:70/88

Tereke Tenfiz Salahiyeti

 

Merhume Ziba Mehmet Işıkkan n/d Ziba Işıkkan n/d Ziba Annap n/d Ziba Mehmet terekesi Hakkında.  

 

Yemin Varakası

Ben aşağıda imza  sahibi Girne’li Nermin G. TOMGÜSEHAN yemin eder ve derim ki

1-  Merhume Ziba Mehmet Işıkkan n/d Ziba Işıkkan n/d Ziba Annap n/d Ziba Mehmet  20.06.1988 yılında vefat etmiştir.

2-Terekenin idare memurları Abdurrahman Mercanhan n/d Abdurrahman Annap 23.12.2002 de diğer tereke idare memuru olan Hadra Cin n/d İntizar Cin n/d Hadra Abdurrahman 26.04.2014 tarihinde vefat etmiştir.

 3- 21.05.2018 tarihinde terekenin Erkan Çay haricindeki  tüm varislerinin imzası ve/veya muvafakatleri tahtında  yeni tereke idare memuru olarak mahkemece tayin edildim .  ( Tereke emri Ek1)

4-merumenin vefatı tarihinde  eşi ve 5 evladı varis sıfatı kazanmış yani hayatta idi Ancak zamsan içinde işbu terekedeki  merhumenin kızı Habibe TEKDİR haricindeki tüm  birinci derece varisler  yani merhumenin eşi ,kızları ve oğulları vefat etmiştir.

5-İş bu terekenin  eskiliği ve varis listesinin  fazlalığı sebebiyle ve/veya merhumenin torunlarına ulaşmak çok uzun zaman almış keza tadilat yapılmış ve/veya mahkemece Erkan ÇAY’ın  terekeye dahili için   18.03.2019 tarihinde emir verilmiştir(. Tadilat emri Ek2).

6-Terekenin varisleri Türker Korutürk, Dinçer Korutürk, Mehmet Korutürk Nejla Korutürk, Habibe Tekdir, Zerrin Çavuş, Okan Mercanhan,  Ziba Topal, Emine Mercanhan, Nur Cin, Ozan Cin,  ve 61/11  No’lu terekenin varisi Özkan Dalın ve Erkan ÇAY’dır.

7-61/11 Numaralı tereke işbu 70/88 sayılı tereke kapatılamadığı için askıda olup 61/11 sayılı tereke idare memuru 13.06.2011 tarihli emir tahtında Habibe TEKDİR’dir.( tereke emri Ek 3)

8-İşbu tereke tahtında terekenin  menkul ve/veya gayri menkul malvarlığının paylaşımının yapılabilmesi için veraset dairesinden gerekli belge alınmış ve taksimat listesi hazırlanarak tapuya sunulmuştur. Dosya numarası D847/19 dur.30.12.2019 tarihinden bu güne değin anılan tereke kapatılamamakta ve/veya paylaşım yapılamamakta olup Terekenin Varisi olan  Erkan ÇAY’ın  26.10.2011 tarihinde KKTC’den temelli ayrılması ve nerede olduğunun bilinmemesi sebebiyle  tereke işlemleri muallakta almıştır.( Dosya müracaatı Ek 4)

9- Yine edindiğim bilgiye göre Erkan ÇAY ;70/88 sayılı terekenin varisi olan merhumenin kızı Muyassar Annap n/d Yassar Annap n/d Yassar Özkan n/d Muyassar Dalın n/d Muesser Dalın n/d Müesser Özkan Dalın’ın 26.03.2011 tarihinde vefat etmesi sonucu hem 61/11 hemde 70/88 ayılı terekede varis sıfatı kazanmış olup diğer 12 varis ile kan hısımlığı bulunmamaktadır.

10- işbu terekenin   D-847/2019 sayılı dosya tahtında  taksimatının yapılabilmesi ve işbu terekenin kapatılabilmesi için  terekenin 13 tane varisinden biri olmasına karşın KKTC haricinde bulunan  Erkan ÇAY’ın    imzalaması gereken tüm belgelerden  muaf tutulması ve/veya Erkan ÇAY’ın imzası olmadan  tereke işlemlerinin yürütülebilmesi için   bir mahkeme emri ita kılınması  elzemdir.

11-Muhterem mahkemenin 11.paragrafta yer alan talebi uygun bulaması halinde alternatif olarak Erkan ÇAY’ın  61/2011 sayılı  tereke için  vermiş olduğu 05.05.2011 tarihli beyannamenin işbu tereke maksatları için ve/veya 70/88 sayılı terekenin taksimatı için   de geçerli   sayılmasına izin ve/veya emir veren bir mahkeme emri isdarı gerekmekte olup anılan belgelerin aslı ilgili tereke idare memurundan edinmiş olduğum bilgiye göre  Erkan ÇAY’ın tasarrufunda olup aslı gibidir yapılan suretleri  tereke idare memuru Habibe TEKDİR tarafından işbu terekenin idamesi için tarafıma ulaştırılmıştır.( Beyanname işbu istidaya ek 5 olarak iliştirilmiştir. )

12-Habibe Tekdir 27.12.2019 tarihli tasdik memuru huzurunda imzaladığı beyanname tahtında  Erkan ÇAY’ın 70/88 ve 61/11 numaralı terekeden herhangi bir alacağı bulunmadığını beyan etmiş olup belgenin aslı terekenin taksimatı maksatları için tapuya verilmiştir.(ek 7) Ancak  tereke Erkan ÇAY’ın taksimat listesinde imzası bulunmadığı için işlemleri akıda bırakmış bu nedenle terekenin mallarının paylaşımı ve kapatılması bir türlü gerçekleşememiştir.

13- Yukardaki 10. ve 11. paragraflarda yer alan taleplere alternatif olarak 70/88 sayılı terekede varis sıfatıyla Erkan ÇAY’ın  imzalaması icab eden tüm belgeleri ve/veya taksimat listesi  Erkan ÇAY’ın KKTC’de bulunmaması sebebiyle 61/11 sayılı terekenin  varislerinden olan Erkan ÇAY yerine tereke idare memuru olan Habibe TEKDİR’in  imzalamasına  ve bu şekilde yapılan  bil cümle işlemlerin geçerli  sayılmasına izin veren bir Mahkeme emri isdar  edilmesi gerektiğini ileri sürerim. (Bilgi edinebilmeniz için 61/11 sayılı terekeye mütedair muvafakatname şahadetname kefaletname birlikte ek 6 yapılmıştır.)

14-Talep ettiğim emirlerinden herhangi birinin mahkemece  verilmesi 70/88 sayılı terekenin ileri gidebilmesi için son derece önemli ve gerekli olup talep ettiğim emirlerin verilmemesi durumunda işbu terekede herhangi bir işlem yapılamayacağından taksimat listesi (ek 8)askıda kalıp  işbu tereke kapatılamayacak ve özellikle terekenin varisleri ve/veya işbu evde ikamet eden oldukça yaşlı bir kişi olan ve sağlığı devamlı bozulan Habibe TEKDİR ve/veya ailesi menfi olarak etkilenecek ve ilerde muhtemel uyuşmazlıkların yaşanmasına sebebiyet verecektir.

15-Mahkemeden istida mucibince emir vermesini talep ederim. İşbu emrin verilmesi anılan kişi aleyhine herhangi bir adaletsizlik yaratmayacak olup adil ve hakkaniyete uygun olup işbu yemini en iyi inanç ve bilgim tahtında  tereke idare memuru olarak yapmaktayım.

Yemin Eden

 Nermin G. TOMGÜSEHAN

08.10.20 tarihinde huzurumda

 yemin ve imza edildi.

Mukayyit.

 

 

 

 

Bu haber toplam 3265 defa okunmuştur
Etiketler :