1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Yeni asgari ücret Resmi Gazete'de yayımlandı
İskele’de ÇED Raporu olmadan inşaat ruhsatı izni

İskele’de ÇED Raporu olmadan inşaat ruhsatı izni

Ombudsman Emine Dizdarlı, İskele Belediyesi'nin Noyanlar Development Ltd  ve Dumika Construction Ltd.’e ait Toplu Konut Projelerine ÇED Raporu olmadan İnşaat İzni verdiğini açıkladı.

A+A-

Ombudsman Emine Dizdarlı, İskele Belediyesi'nin Noyanlar Development Ltd.’e ait Site 17 Royal Sun, Site 18 Royal Life Residence, Gökhan Noyan & Construction Ltd.’e ait Site 19 Park Royal Residence ve Dumika Construction Ltd.’e ait Ceasar Resort Toplu Konut Projelerine ÇED Raporu olmadan İnşaat İzni verdiğini açıkladı.

Söz konusu uygulamayı raporlayan Ombudsman raporunda "toplam 3021 konut ve 132 dükkânın plansız bir şekilde yapılacağı güzide bir bölgede sorunların ne kadar derin olacağı aşikârdır" vurgusunda bulundu.  

Toplu konut projelerine ÇED Raporu olmadan İnşaat İzni verilmesinin "düzensiz çarpık yapılaşmaya yol açabileceğine ve İmar Planlarının uygulanmasında sıkıntılar ortaya çıkabileceğine" işaret edilen Ombudsman raporunda "Bu nedenle de Belediyelerin hizmet kalitesinin düşmesi kaçınılmaz olacaktır" denildi.

İskele Belediye Başkanı Sayın Hasan Sadıkoğlu'nun 18/2012 sayılı Çevre Yasasının 50’nci maddesine ve keza 27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın 5’inci ve 7’inci maddelerine aykırı davranarak hukuka uygun davranma yükümlülüğünü yerine getirmediğini vurgulayan Ombudsman raporunda  "Tüm Yasaların genel amacının kamu yararı olduğu bilinen bir gerçektir. Bu nedenle yanlış olan ve/veya verilmemesi gereken İnşaat İzinleri veya Ruhsatları tahtında inşaatların bitmiş olması kamu yararı amacına hizmet etmediği gibi yerel yönetimlerin görevlerine terstir" görüşü ortaya konuldu.

Emine Dizdarlı imzalı raporda "Söz konusu toplu konut projelerinin İnşaat ruhsatlarının verilişinin Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü’nün bu kadar büyük ölçekli projelerin inşaatlarının gerekli ÇED Raporları veya Ön Araştırma süreci tamamlamadan başladığını ve/veya kısmen bittiğinin farkına varmaması üzücüdür ve/veya hiçbir denetim mekanizmasının olmadığını göstermektedir" denildi.

--------------

RAPORUN TAMAMI:

 Sayın Atalay Çolak, İskele Long Beach bölgesinde Noyanlar Development Ltd’e ait Royal Life Residence Toplu Konut Projesinin Doktorlar Sitesi tarafında bulunan sınır duvarının yüksekliğinin projeye ve ilgili mevzuata aykırı olduğunu, Şehit İlker Karter Caddesi üzerinde bulunan Uzun İnşaat Şirketi Ltd’e ait Apartman Tipi Konut Projesinin İmar Komitesinin almış olduğu 18.2 metre (60 ayak) yol çekiliş kararına aykırı olarak inşa edildiğini, bunun yanı sıra İskele Belediyesinin Noyanlar Development Ltd.’e ait Site 17 Royal Sun, Site 18 Royal Life Residence, Gökhan Noyan & Construction Ltd’e ait Site 19 Park Royal Residence ve Dumika Construction Ltd.’e ait Ceasar Resort Toplu Konut Projelerine ÇED Raporu alınmadan inşaat ruhsatı verdiğini iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir.

 Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.

 51/1995 sayılı Belediyeler Yasasının 17’nci maddesi Belediyelerin imara ilişkin görevlerini düzenlemiştir. Sağlıksız şehirleşmenin önüne geçebilmek, imar faaliyetlerini daha etkin bir şekilde düzenleyebilmek ve yönlendirebilmek amacıyla Belediyelerin yerine getirmeleri gereken bayındırlık ve imara ait görevleri ile bunlara ilişkin yetkileri vardır. Söz konusu maddenin 1’inci fıkrası uyarınca Belediyeler, 55/1989 sayılı İmar Yasası ve Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası ile Belediyelere verilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

 Buna benzer düzenlemeler 55/1989 sayılı İmar Yasası’nın 33’üncü maddesinde de yer almaktadır. Belediyeler, bu Yasa uyarınca yapılacak planlarla getirilecek kurallara ve/veya Plânlama Makamınca verilecek herhangi bir Planlama Onayına ve/veya bu Yasa altında çıkarılacak imar emirleri kurallarına uygun olması koşulu ile Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası, Fasıl 50 Reklâmların Teşhiri   (Denetim)  Yasası, 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası ile yürürlükteki diğer Yasa, tüzük ve yönetmeliklerin kendisine verdiği yetkileri kullanarak, izin verir. Belediyeler yetkilerini kullanırken, gerekli gördükleri hallerde, Planlama Makamından görüş alabilirler. Belediyeler, kendi yetki alanları içinde, her türlü gelişmenin bu Yasa altında, Planlama Makamınca verilecek Planlama Onayına veya çıkarılacak imar emirleri kurallarına uygun olarak yapılmasını ve bu Yasa kuralları uyarınca yapılacak planlarla getirilecek imar kurallarına uyulmasını sağlaması gerekmektedir.

 Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasasının 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrası tahtında hiçbir kimse Belediye sınırları içinde herhangi bir bölgede ilgili Belediye Meclisi olan yetkili makamdan veya 14’üncü Maddenin 2’nci fıkrasının ikinci koşul bendi uyarınca Planlama ve İnşaat Dairesi Müdüründen önceden ruhsat almadıkça bina inşa edemez veya edilmesine göz yumamaz veya izin veremez veya mevcut bir binayı yıkamaz, yeniden inşa edemez veya ona herhangi bir tadilat, ilave veya tamirat yapamaz veya böyle bir yıkıma veya tamirat yapılmasına göz yumamaz veya izin veremez.

 İskele Belediyesi, İskele’de kâin, Noyanlar Development Ltd’e ait Pafta/Harita XVI 58859 ve124/3 parseller için tasarlanan 604 konut, 1 büfe, 12 dükkândan oluşan Royal Life Residence (Site 18) Toplu Konut Projesi için 22 Şubat 2018 tarihinde inşaat ruhsatı vermiştir. Sayın Çolak İskele Belediyesine başvurarak söz konusu Toplu Konut Projesinin Doktorlar Sitesi tarafında bulunan kısmının veya sınırın bodrum perde duvarı ile yol kodları arasında yükseklik farkının mevzuata uygun olmadığını iddia ederek düzeltilmesini talep etmiştir. Bu talep üzerine İskele Belediyesi 15 Ocak 2019 tarihinde yerinde taraflar huzurunda keşif yapmıştır. İnşaat alanında yapılan inceleme ve/veya ölçüm neticesinde ilgili parselin referans alındığı batı hudutlarındaki yol (asfalt) ile şantiyede betonu dökülmüş olan kuzey ve doğu komşu parsel sınırlarına temas eden bodrum perdesi üst kodu arasında 128 santimetrelik yükseklik farkı olduğu, komşu parsel sınırlarına temas eden bodrum perdesi üst kodu ile komşu parsel bahçe zemin kodu arasında 180 santimetrelik yükseklik olduğu ve ilgili parsele güney sınır komşusu olan asfalt arasında yol ile şantiyede betonu dökülmüş olan ve komşu parsel sınırlarına temas eden bodrum perdesi üst kodu arasında 108 santimetre yükseklik farkı olduğu tespit edilmiştir.

 Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasasının 19’uncu maddesinin 1’inci fıkrası altında yapılan Yollar ve Binalar Tüzüğünün 6’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendinin (iv) alt bendine göre Hudut duvarları 1.8 metreyi aşamaz. Bunun ilk 1.2 metresi taş ve benzeri malzemeden duvar şeklinde inşa edilebilir ancak 1.2 metrenin üzerindeki korkuluklar görüş, hava ve güneş sirkülasyonunu kapatacak malzemeden yapılamaz. Okul, Cezaevi, askeri alanlar, Elçilik binaları vb. kamu binaları ile Özel koruma gerektiren ve Polis Genel Müdürlüğünden bu şartı belgelemiş binalar bu kurala tabi değildir.

 İskele Belediyesi Başkanı Sayın Hasan Sadıkoğlu yerinde yapılan ölçümlerde oluşan 8 santimetrelik kod yüksekliğinin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu belirtmektedir. Ancak, Yollar ve Binalar Tüzüğü incelendiğinde binaların ne şekilde inşa edileceği ve hacimlerle ilgili hükümler açık bir şekilde belirtilmektedir ve Doktorlar Sitesi tarafında bulunan bodrum perde duvar ile yol kodları arasında yükseklik farkı Yollar ve Binalar Tüzüğünün 6’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendinin (iv) alt bendine aykırıdır. Bu düzenlemeye göre Sayın Başkanın meydana gelen yüksekliği kabul edilebilir sayabilmesi için bir takdir hakkı bulunmamaktadır.

 Sayın Atalay Çolak Gazimağusa - Karpaz Anayolu üzerindeki 2,3 kilometrelik Şehit İlker Karter Caddesi üzerinde bulunan Uzun İnşaat Şirketi Ltd’e ait projeye İmar Komitesinin almış olduğu 18.2 metre (60 ayak) yol çekiliş kararına aykırı olarak inşaat izni verildiğini iddia etmiştir.

 İskele Belediyesi’nin Şehit İlker Karter Caddesi güzergâhında Belediyenin hazırlamış olduğu İskele merkezin sahile güvenli ve çağdaş bir şekilde bağlanmasını sağlayacak Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi nedeniyle mevcut yolun genişletilmesi için en az 18.2 metre (60 ayak) çekilişin yapılmasına yönelik 17 Temmuz 2018 tarihinde KKTC İçişleri Bakanlığı Şehir Planlama Dairesine yazı yazılmış ve 8 Mayıs 2019 tarihinde toplanan İmar Komitesi İskele bölgesinin süratle geliştiği hususunu göz önüne bulundurarak, imara açılacak bölgelerde ve ana arterlerle (Şht. İlker Karter Caddesi) ilgili projelerde en az 60 ayaklık yol çekilişinin yapılması kararı alınmıştır.

 İskele Belediyesi Uzun İnşaat Şirketi Ltd.’e ait Apartman Tipi Konut Projesine 5 Kasım 2018 tarihinde İnşaat Ruhsatı vermiştir. Soruşturmamız sürerken söz konusu inşaatta İskele Belediyesi tarafından denetim yapılmış ve bahse konu projenin Fasıl 96 Yollar ve Binalar Yasası hükümlerine uygun olarak inşaatına başlandığını ve İmar Komitesinin almış olduğu 18.2 metre (60 ayak) yol çekiliş kararına riayet edildiği tespit edilmiştir. Bu itibarla Uzun İnşaat Şirketi Ltd’in ilgili bölgede yapmış olduğu inşaatta Yollar ve Binalar Yasasına aykırılık teşkil eden bir durum tespit edilmemiştir.

 Sayın Çolak’ın İskele Long Beach bölgesinde inşaatı devam eden Noyanlar Development Ltd.’e ait Royal Sun Site 17, Royal Life Residence Site 18, Gökhan Noyan & Construction Ltd’e ait Park Royal Residence Site 19 ve Dumika Construction Ltd.’e ait Ceasar Resort Toplu Konut Projelerine ÇED Raporu alınmadan İskele Belediyesi tarafından yasaya aykırı olarak inşaat izni verildiği yönündeki iddiası soruşturulmuştur.

 Noyanlar Development Ltd.’e ait Royal Sun Site 17 Toplu Konut Projesi 947 konut, 8 dükkân, 2 aktivite merkezinden, Royal Life Residence Site 18 Toplu Konut Projesi 604 konut, 1 büfe, 12 dükkândan, Gökhan Noyan & Construction Ltd’e ait Park Royal Residence Site 19 Toplu Konut Projesi 370 konut, 20 dükkândan ve Dumika Construction Ltd.’e ait Ceasar Resort Toplu Konut Projesi 1100 konut, 20 dükkândan oluşmaktadır.

 18/2012 sayılı Çevre Yasasının 49’uncu maddesi Çevresel Etki Değerlendirmesi genel ilkelerini ve 50’nci maddesi ise Çevresel Etki Değerlendirilmesi ile ilgili yükümlülük ve sorumlulukları düzenlemektedir. Söz konusu maddenin 1’inci fıkrası tahtında bu Yasanın 52’nci maddesinin (1)’nci fıkrası uyarınca çıkarılması öngörülen tüzükte listelenen bir projeyi, yapmayı planlayan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ve/veya duruma göre Çevresel Etki Değerlendirmesi Ön Araştırma Raporu hazırlamak zorundadır. Çevresel Etki Değerlendirmesi veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Ön Araştırma Raporlarını hazırlayacak gerçek ve tüzel kişiler, Çevre Koruma Dairesinden Yeterlilik Belgesi almakla yükümlüdür.

 Yine 18/2012 sayılı Çevre Yasasının 50’nci maddesinin 3’üncü fıkrası tahtında Çevresel Etki Değerlendirmesi veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Ön Araştırma sürecine tabi olan hiçbir projeye, çevresel etki değerlendirmesi veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Ön Araştırma süreci tamamlanıncaya kadar herhangi bir onay, lisans, izin, ruhsat veya teşvik verilmez.

 İskele Belediyesi, Noyanlar Development Ltd.’e ait Site 17 Royal Sun Toplu Konut Projesi için 25 Eylül 2014 tarihinde, Site 18 Royal Life Residence Toplu Konut Projesi için 22 Şubat 2018 tarihinde, Gökhan Noyan & Construction Ltd’e ait Site 19 Park Royal Residence Toplu Konut Projesi için 9 Şubat 2018 tarihinde ve Dumika Construction Ltd.’e ait Ceasar Resort Toplu Konut Projesi için 3 Mart 2017 tarihinde İnşaat Ruhsatı vermiştir.

 Yapılan soruşturmada İskele Belediyesinin söz konusu şirketlere Long Beach’te yapılan Toplu Konut Projelerine ÇED Raporu alınmadan veya tanzim edilmeden 18/2012 sayılı Çevre Yasasının 50’nci maddesinin 3’üncü fıkrasına aykırı İnşaat Ruhsatı verdiği tespit edilmiştir. Mezkur Yasanın 50’nci maddenin hükümleri incelendiğinde bir Belediye Çevresel Etki Değerlendirmesi tamamlanıncaya kadar hiçbir şekilde onay, lisans, izin, ruhsat veya teşvik veremeyeceği gibi Belediyenin bu konuda takdir hakkı da bulunmamaktadır. Buna rağmen İskele Belediyesi İnşaat Ruhsatı vererek Yasanın zorunlu kıldığı veya sıkı sıkıya uyulması gereken kuralını ihlal etmiştir.

 18/2012 sayılı Çevre Yasasının 78’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca bu Yasanın 79’uncu maddesinin (3)’üncü fıkrasında belirtilen ceza kuralları ile 80’nci maddede belirtilen suçlar ile ilgili olarak uygulanacak idari para cezaları Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü tarafından verilir ve ilgililere ceza ihbarnamesi tahtında yazılı olarak tebliğ edilir. Ancak ceza ihbarnamesi uygulanmasından önce suçu işleyene ihlali düzeltmesi veya söz konusu kirliliği temizlemesi veya çevrede yarattığı hasarı telafi etmesi için en fazla otuz güne kadar müddet tanıyan süre ihbarnamesi verilebilir. Eğer ihlal, kirlilik veya yaratılan hasar, belirtilen zaman içerisinde düzeltilmez, temizlenmez veya telafi edilmezse, suçu işleyen gerçek veya tüzel kişiye ceza ihbarnamesi tebliğ edilir.

 18/2012 sayılı Çevre Yasasının 78’inci maddesinin 1’inci fıkrasında bahsedilen ekli cetvel tahtında Çevresel Etki Değerlendirmesi Tüzüğü kapsamında olan bir proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Ön Araştırma raporu hazırlamama aylık asgari ücretin 4 katı kadar idari para cezası gerektirmektedir.

 Yine Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Tüzüğü’nün 22’nci maddesi tahtında bu Tüzük kapsamındaki faaliyetlerin ÇED olumlu görüşü veya “Çevresel Etkileri Önemsizdir” kararını belirten yazıyı almadan başladığı tespit edilen faaliyet, Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğünce durdurulur. Gerekli işlemler tamamlanmadan durdurma kararı kaldırılmaz.

          Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü, Sayın Atalay Çolak’ın 6 Mart 2019 tarihindeki yazılı başvurusu üzerine bahse konu toplu konut projelerini denetleyerek, 2 Nisan 2019 tarihinde İskele Belediyesine yazarak mezkûr projelerin 18/2012 sayılı Çevre Yasası’nın 50’inci maddesinin 3’üncü fıkrasına aykırı olarak inşasını sürdüğünü tespit etmiş ve inşaatların İskele Belediyesi tarafından ivedi olarak durdurulması ve ÇED süreci tamamlanana kadar Projeye hiçbir şekilde onay, lisans, izin ve ruhsat verilmemesini talep etmiştir Bu duruma istinaden Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü 2 ve 3 Nisan 2019 tarihlerinde söz konusu şirketlere 18/2012 sayılı Çevre Yasasının 50’nci maddesinin 1’inci fıkrasına aykırı hareket edildiği nedeniyle 4 asgari ücret idari para cezası takdir etmiştir.

 Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü Noyanlar Development Ltd ile Gökhan Noyan Construction Ltd’e isdar ettiği Ceza İhbarnamesi neticesinde İskele Belediyesi 5 Nisan 2019 tarihinde Noyanlar Development Ltd.’e ait Site 17 Royal Sun Toplu Konut Projesi, Site 18 Royal Life Residence Toplu Konut Projesi, Gökhan Noyan & Construction Ltd’e ait Site 19 Park Royal Residence Toplu Konut Projesi ve Dumika Construction Ltd.’e ait Ceasar Resort Toplu Konut Projesi inşaatlarını durdurmuştur.

 18/2012 sayılı Çevre Yasasının amacı bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması; insan sağlığını olumsuz etkileyen, su, toprak, hava kirliliğinin ve gürültünün önlenmesi ve ülkenin bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginliklerinin korunarak, bugünkü ve gelecek kuşakların, sağlık, kültür ve yaşam düzeylerinin geliştirilmesi ve güvence altına alınması için yapılacak düzenlemeleri ve alınacak önlemleri, ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerini, çevrenin korunmasına ilişkin temel ilkeler çerçevesinde düzenlemektir.

 KKTC Anayasası çevrenin korunmasını güvence altına almıştır. Anayasanın 40’ıncı maddesine göre herkes sağlıklı ve dengeli bir şekilde yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirliliğini önlemek Devletin, gerçek ve tüzel kişilerin ödevidir. Bu doğrultuda çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda hepimize çeşitli görevler düşmektedir. Anayasanın 8’inci maddesinin amacı aynı durumda bulunan kişilerin yasalar karşısında aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamak, ayrım yapılmaması ve ayrıcalık tanınmamasını önlemektedir. Bu durumda Yasa kurallarının ayrım gözetmeksizin herkese uygulanması gerekir. Genel olarak idari merciler Kamu menfaatleri için görev yapmaktadırlar ve bireysel menfaatleri değerlendirirken Yasa ve/veya Tüzüklerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı koşullar göz önünde tutulmalıdır.

 İskele, Gazimağusa – Karpaz Anayolu ile Ercan – Karpaz Anayolunun birleştiği Turizmin gözbebeği olan ve adanın en güzel ve uzun kumsallarına sahip bir bölgedir. KKTC Anayasası’nın 38’inci maddesi tahtında Kıyılar, Devletin tasarrufu altındadır ve yalnız kamu yararına kullanılabilir. Belediye sınırları dışındaki kıyıların yüz metrelik şeridi içinde kalan bölgelerde yalnız Devlete ait kamu yararına olan tesisler kurulabilir. Ancak bu gibi tesisler, kıyıların doğal güzelliğini bozacak nitelikte olamaz. İskele Belediyesinin kendisine tanınan yetkiler çerçevesinde gereken tedbirleri alarak söz konusu bölgeyi koruması görevleri arasındadır. Sayın Başkanın, Yasa koyucunun amacına ve iradesine ters davranarak bölgede denetim gücü olmadan plansız olarak rastgele ve her türlü planlamadan uzak bir biçimde büyümesine göz yumma olanağı bulunmamaktadır. Söz konusu bölgede olan artışa paralel olarak ihtiyacı karşılayacak sosyal ve altyapı alanlarının da düşünülmesi gerekmektedir. Bunun yanında söz konusu toplu konut projelerinin İnşaat ruhsatlarının verilişi Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü’nün bu kadar büyük ölçekli projelerin inşaatlarının gerekli ÇED Raporları veya Ön Araştırma süreci tamamlamadan başladığını ve/veya kısmen bittiğinin farkına varmaması üzücüdür ve/veya hiçbir denetim mekanizmasının olmadığını göstermektedir.

  Gelinen aşamada, Noyanlar Development Ltd’e ait Site 17 Royal Sun, Site 18 Royal Life Residence, Gökhan Noyan & Construction Ltd .’e ait Site 19 Park Royal Residence Toplu Konut Projeleri ile ilgili ÇED süreci inşaatlar başladıktan veya bittikten sonra tamamlanmış ve ÇED Komisyonu projeler için koşullu “ÇED Olumlu” kararı üretmiştir. Dumika Construction Ltd.’e ait Ceasar Resort Apartman Tipi Toplu Konut Projesinin ise ÇED sürecinin devam ettiği ve ÇED Komisyonunda görüşülmeye başlandığı bilgisi verilmiştir.

 ÇED Raporu planlanan projelerin, proje gerçekleşmeden projenin çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. ÇED raporunun amacı ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın, çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumak, planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilip, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. ÇED Raporunun tasarım aşamasında ortaya çıkabilecek olumsuz durumları önceden görerek etkisiz hale getirmesi için gerekli tedbirleri ortaya koyması, olumsuz etkilerin minimize edilmesini sağlaması, karar verme sürecine yönelik daha güvenilir, bütünsel ve işbirlikçi bir yaklaşım ve demokrasiye katkı sağlama gibi faydaları bulunmaktadır.

 Bu bağlamda ÇED Raporunun planlanan faaliyetin veya projenin inşasına başlanmadan hazırlanması gerekmektedir. ÇED’in temel görevleri arasında projelerle ve gelişmelerle ilgili karar vericilerin daha bütünsel, yani kararı etkileyecek birden fazla faktörü göz önüne alır bir şekilde daha sağlıklı karar vermelerini sağlamaktır. Aksi halde başvuru konusu projelerde olduğu gibi inşasına başlanmış ve/veya birmiş projeler için hazırlanan ÇED Raporlarının sadece bir formaliteyi tamamlamak için tanzim edildiği açıkça görülmektedir. Bu nedenle öngörülen amaca hizmet ettiği söylenemez.

 Durum bu noktada iken ÇED Raporu bulunmamasına rağmen Noyanlar Development Ltd.’in Site 18 Royal Life Residence projesi uyarınca yapılan dükkânların olduğu caddenin açılışının yapılacağı Haziran 2019 tarihinde yerel bir gazetede duyurulmuş ve/veya Gazete ilanı verdiği tespit edilmiştir. Bu durum bazı inşaat şirketlerinin devlet kurumlarına olan bakış açısını ve keyfiliği de yansıtmaktadır.

 İskele Belediye Başkanı Sayın Hasan Sadıkoğlu söz konusu sitelere ÇED Raporu olmaksızın inşaat izni verme gerekçesini “bahse konu şirketlerin ilgili dairelerde uğradıkları zaman kaybı olduğunu (Çevre Koruma Dairesi, PGM İtfaiye Şb.) ve bu güne kadar benzeri bir sorun yaşamadıkları nedeniyle vatandaşları ve gerekse şirket sahipleri mağdur etmeme adına inşaat izni verilmiştir” şeklinde belirtmiştir.

 Belediye Başkanının bu gerekçeye dayalı yasal olarak uygulanması zorunlu olan kurallara bu kadar duyarsız kalması veya yerine getirmemesi kabul edilemez. Bir Başkan İdari işlemlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yapmakla yükümlüdür. Yasalar kişilerin kendi görüşlerinden bağımsızdır. Sayın Sadıkoğlu Noyanlar Development Ltd.’e ait Site 17 Royal Sun, Site 18 Royal Life Residence, Gökhan Noyan & Construction Ltd.’e ait Site 19 Park Royal Residence ve Dumika Construction Ltd.’e ait Ceasar Resort Toplu Konut Projelerine ÇED Raporu olmadan İnşaat İzni vermiştir. Toplam 3021 konut ve 132 dükkânın plansız bir şekilde yapılacağı güzide bir bölgede sorunların ne kadar derin olacağı aşikârdır. Bu husus düzensiz çarpık yapılaşmaya yol açabilir ve İmar Planlarının uygulanmasında sıkıntılar ortaya çıkabilir. Bu nedenle de Belediyelerin hizmet kalitesinin düşmesi kaçınılmaz olacaktır.

 Tüm Yasaların genel amacının kamu yararı olduğu bilinen bir gerçektir. Bu nedenle yanlış olan ve/veya verilmemesi gereken İnşaat İzinleri veya Ruhsatları tahtında inşaatların bitmiş olması kamu yararı amacına hizmet etmediği gibi yerel yönetimlerin görevlerine terstir. Bu itibarla İskele Belediye Başkanı Sayın Hasan Sadıkoğlu 18/2012 sayılı Çevre Yasasının 50’nci maddesine ve keza 27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın 5’inci ve 7’inci maddelerine aykırı davranarak hukuka uygun davranma yükümlülüğünü yerine getirmemiştir.

Bu haber toplam 4005 defa okunmuştur
İlgili Haberler