1. YAZARLAR

  2. Aslı Murat

  3. “Vurma…”
Eralp Adanır

Eralp Adanır

Yahudi Muhacirler - 68

A+A-

Sadece Yahudi halkının değil, Ortadoğu'nun ve dünyanın da beklediği, merak ettiği gün gelmişti. İsrail Devleti resmen kurulmuştu. 14 Mayıs gece yarısı saatler 00.01'i gösterdiğinde yeni bir vatan yaratılırken, günümüze kadar gelen ve kan-barut-göç-gözyaşıyla anılan Ortadoğu'daki İsrail-Filistin sorununun tohumları, gün geçtikçe toprağa serpiştirilerek çözümsüz hale geleceği tarihin de başlangıcı oluyordu. 

 

"15 Mayıs 1948-Hür Söz-s:1

Mısır Kuvvetleri Filistin'i İstilâ Ediyor

Akşam 12'den Sonra Filistin'e Hücuma Başladı

Kudüs'e Hususi Bir Komiser Tayin Edildi

Kahire'den verilen bir habere göre, Mısır Müdafaa Bakanı verdiği bir demeçte, İngiliz İdaresi'nin 14 Mayıs gecesi 12'de (akşam) sona ermesi ile Mısır kuvvetleri Filistin'e gireceğini söylemiştir. Bakanın sözlerine göre, Mısır kuvvetleri Filistin'i istilâya başlamış.

Yahudiler ise, bu istilâ teşebbüslerine karşı hazırlıkta bulunduklarını gösteren bir tavır takınmış bulunmaktadırlar. Yahudi hükûmetinin dış işleri bakanlığına getirilmiş bulunan Şertok, 12'den bir dakika sonra Yahudi Hükûmetinin faaliyete başladığını ve Yahudi kuvvetlerinin her ihtimali göze alarak memleketlerini müdafaa edeceklerini beyan etmiştir.

İngiltere'nin Orta Şark siyasetine temas eden Şertok, Büyük Britanya'yı bu hususta tenkid etmiş ve bu devletin Arap Birliği'ne mensup devletleri kendisine bir alet olarak kullandığını iddia etmiştir.

08-09-2019-david-ben-gurion,-who----was-to-become-israels-first-prime-minister,-reads-the-declaration-of----independence-on-may-14.jpg

İNGİLİZ NOKTAİ NAZARI

İngiltere'nin resmi çevreleri, Manda idaresinin sona ermesinden sonra husule gelecek gelişmelere temas ile, İngiltere'nin ilân edilecek olan Yahudi Devleti'ni şimdiden tanımayacağı kanaatini izhar etmektedirler. Ayni çevreler kurulacak Yahudi devletinin, Birleşmiş Milletler Derneği tarafından tayin edilen hudutlara münhasır kalındığı takdirde tanınmasına ihtimal olduğunu da ilâve etmektedirler.

 

Kudüs Ayrı Bir İdareye Tabi Olacak

Kudüs'ün mevcut olan hususi ahval göz önüne alınarak, bu şehrin Yahudi ve Arağlar'a tabi olmayan bir idareye tabi tutulması her iki tarafca kabul edilmiş bulunduğundan, buraya Birleşmiş Milletler tarafından bir komiser tayin edilecektir. Bu zatın, Amerikalı Mr. Harold Evans olacağı kuvvetle tahmin edilmektedir." 

 

Bir önceki yazımızda belirttiğimiz gibi, Yahudi Muhacirler'in Kıbrıs'taki kamplardan Filistin'e gönderilmeleri için İngiliz hükümetince oluşturulan organizasyon da, İngiltere'nin Filistin üzerindeki manda yönetiminden vazgeçmesiyle bu organizasyonu da bırakacağı bilinmekteydi. Bu kez söz konusu organizasyonu Yahudi Ajanlığı üstleniyordu.

 

"15 Mayıs 1948-Hür Söz-s:1

Yahudiler Gidecek

Dün çıkan resmi bir tebliğe, göre, Kıbrıs'taki Yahudilerin Filistin'e sevkedilmesi için Pan York ve Pan Croscent isimli vapurların sahipleri ile Yahudi Ajanlığı arasında mukavele yapmıştır. Bu gemilerin Yahudileri ne zaman götüreceği artık Yahudi Ajanlığının bileceği bir iştir."

 

İsrail Devleti'nin ilanından sonra beklenen en önemli karşı hareketlerden biri Mısır kuvvetlerinin bu topraklara ve dolayısıyla İsrail Devleti'ne müdahale etmesiydi. Daha önce bu yönde açıklamalar ve uyarılarda bulunan Mısır, bu harekatını da gerçekleştirmeye başlamıştı. Elbette yeniden organize edilen  İsrail Ordusu'nun savunması da kaçınılmazdı. Bu arada İsrail Devleti'nin ilk başkanı da ilan ediliyordu: Ben Gurion. İlk icraat ise, İngilizler tarafından konulan ve Yahudilerin Filistin'e rahatça gelip yerleşmelerini meneden kanunun ortadan kaldırılmasıydı...

 

"16 Mayıs 1948-Hür Söz-s:1

Filistin'de "İSRAİL" İsimli Yahudi Devleti Kuruldu

Mısır Kuvvetleri Filistin'e Girdi

Ben Gurion Muvakkat Hükümetin Başkanı Oldu

14 Mayıs'ı 15 Mayıs'a bağlıyan gece Filistin ve Yahudi tarihinde olduğu gibi Akdeniz ve hatta bütün dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası teşkil etmektedir. Cuma gecesi 12'yi bir dakika geçe hiçbir devlet idaresine tabi olmayan Filistin'de İsrail isimli bir Yahudi devleti kurulmuş ve faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Yeni devletin geçici Hükûmetinin başbakanlığına Yahudi liderlerinden Ben Gurion getirilmiştir.

Yahudi Hükûmetinin teessür eder etmez yaptığı ilk iş İngilizler tarafından konan ve Filistin'e yapılacak muhacereti meneden kanunu lâğvetmek olmuştur. Bunu yapmakle bütün dünya Yahudilerinin Filistin'de toplanmaları imkân dahiline girmiştir. Yahudi Hükûmeti şimdiden Avrupa Yahudilerini Filistin'e davet ederek vakit geçirmeden anavatanlarına gelmelerini istemiştir.

Dünkü sayımızda bildirdiğimiz gibi, Mısır kuvvetleri geçen Cumartesi gününün erken saatlerinde Filistin topraklarına akın etmeğe başlamıştır. Bu kuvvetlerin 10 bin kadar iyi techi edilmiş askerlerden müteşekkil olduğu ve bir motorlu müfrezenin de harekâta iştirak ettiği Arap kaynaklarından bildirilmektedir.

Yahudi Devleti Amerika Tarafından Tanındı

Amerikan Cumhurbaşkanı Truman çıkardığı resmi bir tebliğde Filistin'de kurulan İsrail Yahudi Devleti'nin Birleşik Amerika tarafından tanınmış bulunduğunu bildirmiştir. Şimdilik başka bir devletin Yahudi devletini tanıdığına dair haber yok ise de Amerika'nın bu hareketi büyük bir alâka uyandırmıştır."

 

İsrail Devleti'nin ilan edilmesiyle bir yanda Arap devletlerinin İsrail'in belirlenen topraklarına saldırmaya devam ederken diğer taraftan bir devlet ilânının belki de en önemli koşulu ve ihtiyacı olan, başka devletlerce kabûl edilip tanınması da gerçekleşmeye devam ediyordu.  Elbette bu tanınma ki en başlarda Amerika, İsveç, Yeni Zelanda ve Guatemala yer almaktadır, yeni kurlan İsrail devleti için önemli bir moral kaynağı olduğu da bir gerçek.

 

"18 Mayıs 1948-Hür Söz-s:1

Araplar Üç Cepheden Filistin'e Girdiler

Çetin Muharebeler Devam Ediyor

Yahudi Devletini Başka Memleketler De Tanıdı

Kahire'den verilen haberler Filistin'in Mısır, Ürdün ve Suriye kuvvetlerine mensup kuvvetlerin hücumuna maruz bulunduğunu göstermektedir. Ayrıca İrak'dan gönderilen başka müfrezeler de Filistin'deki harekâta iştirak etmektedir. Filistin'in cenup bölgelerinden Filistin'e giren Mısır kuvvetleri şimdiden önemli bir mevki olan Gaza şehrini işgal ile daha şimale doğru ilerlemeye devam etmektedirler. Mısır hava kuvvetlerine mensup uçaklar Tel-Aviv ve civarındaki elektrik tesislerine hücum etmişlerdir.

Filistin'e başka bir cepheden hücum etmiş bulunan Ürdün kuvvetleri de Mısır kuvvetleri gibi, zırhlı otomobil, tank ve modern silahlarla mücehhez bulunmaktadır. Ürdün-Filistin hududu üzerindeki askeri kıymeti yüksek "Allenby" köprüsü Araplar tarafından muhafaza edilmektedir.

Suriye cihetinden yapılan istilâ da gelişmektedir. Bütün cephelerde Arap kuvvetleri Yahudi mukavemeti ile karşılaşmış bulunduklarından şiddetli harpler hüküm sürüyor.

Kudüs'te vaziyet oldukça sakin ise de Yahudi iddialarına bakılırsa, bu şehrin büyük bir kısmı Yahudilerin eline geçmiş bulunmaktadır. Şehrin dışında Tel-Aviv'e giden yolun mukadderatını tayin edecek çarpışmalar olmaktadır.

Diğer taraftan, etraftaki Arap devletlerinin hücumuna uğramış olmalarına rağmen, Yahudi liderleri zaferden emin olduklarını söylemekte ve vaziyetin hiç de fena olmadığını iddia etmektedirler. Bazı devletlerin Yahudi devletini tanımış bulunması da Yahudilere manevi kuvvet vermektedir. Son gelen haberlere bakılırsa, Amerika'dan sonra, İsveç, Yeni Zelânda ve Guatemala da Yahudi devletini tanımış bulunmaktadır.

Filistin'de sürgün bulunan Müfti El Hüseyni memleketine dönmüş bulunmaktadır. Londra'dan verilen bir haber, Müfti'nin karagâhı ile beraber Filistin'e yerleşmiş bulunduğunu bildiriyor."

Bu yazı toplam 1252 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar