1. YAZARLAR

  2. Mert Özdağ

  3. Nereye sürükleniyoruz?
Eralp Adanır

Eralp Adanır

Yahudi Muhacirler-66

A+A-

Filistin topraklarında Yahudi ordularının başarıları ve ilerlemeleri karşısında Irak, Ürdün ve Suriye ordularının birleşerek Filstin'i kurtarma veya savunma çabaları da hız kazanmaktaydı. Basında yer alan bir haberle bu üçlü kuvvete Mısır'ın da katılabileceğinden bahsediliyordu, kesinlik kazanmamakla birlikte. Diğer yandan Yahudilerin en güçlü iki örgütünün de birleştiğine yer veriliyor az sonra okuyacağınız haberde. Bu örgütler Haganah ve İrgun Zvai Laumi idi. Böylece iki ayrı örgüt olarak mücadele sürdürülmesi yerine daha etkin hale dönüşebilecek bir kuvvet gücü kendini göstermeye başlıyordu Yahudi orduları içerisinde.

 

"29 Nisan 1948-Hür Söz-s:1

Mısır Da Arap-Yahudi Harbine Katılacak mı?

Filistinde Vaziyet Daha Fena

Yahudi Kuvvetleri Birleşti

Ürdün'ün merkezi olan Amman da İrak, Ürdün ve Suriye arasında imza edilmiş bulunan ve Filistin Yahudilerine karşı müşterek harekâta geçilmesini matuf bulunan anlaşmadan sonra bu anlaşmaya Mısır devletinin de katılacağı ihtimalleri çoğalmaktadır. Şimdiden bir Mısır gazetesi önümüzdeki Cuma günü Mısır kuvvetlerinin de harekete geçeceğini haber vermiş ise de, şimdilik bu havadis salâhiyetli kaynaklar tarafından tekzip edilmiştir. Böyle olmakla beraber, Mısır'ın şimdiden hazırlanmakta olduğuna dair bazı emareler mevcut bulunmamaktadır.

Kudüs'ten bildirildiğine göre, Ürdün'ün Filistin Yahudilerine harp ilânından sonra, Arap Lejyonu'na mensup kuvvetler Ürdün-Filistin hududunda bulunan Allenby köprüsünü işgal etmiş bulunmaktadır.

İnanılır kaynaklara göre, Filistin'e girmiş bulunan yabancı Arap kuvvetlerinin tam adedi gizli tutulmakla beraber 10 bin kadardır.

Kral Abdullah birkaç gazeteci ile bir görüşme yaparak, Filistin'i kurtarmağa memnuniyet ve şeref hisleri ile girişilmesine azmedilmiş olduğunu belirtmiş ve Yahudilerin sakin birer vatandaş olarak yaşamları için kendisinin yaptığı tavsiyeyi dinlemediklerini ilâve etmiştir. Kral, Arap Lejyonunun Filistin'i kurtarmak için sonuna kadar harp edeceğini de söylemiştir.

Diğer taraftan Yahudi kuvvetleri bir baş tarafından idare edilmek adımını atmış bulunmaktadırlar. Şimdiye kadar ayrı birer teşkilat halinde faaliyette bulunan Haganah ve İrgun Zvai Laumi /tedhişçiler) yaptıkları bir mukavele ile birleşmiş bulunmaktadırlar.

Her iki tarafın birbirine karşı silâhlı mücadeleden başka bir propaganda savaşına da girişmiş bulunması ve birçok yabancı gazeteciler, hayatları tehlikede olduğundan, tam malûmat alamadıkları için, bu propagandalara dayanarak haberler vermesi, Filistin'den doğru haber alınmasını zorlaştırmıştır. Bunun için bazı haberlerin mübalâğalı olmaları ihtimali gözden kaçırılmamalıdır."

 

Filistin topraklarında savaşın yoğunluğu artıkça bu toprakları göç edenlerin sayısı da artmaktaydı. Tıpkı orada çalışan memurlar, Alman Templer komünü gibi Filistinli Araplar da bu toprakları gerilerinde bırakarak Kıbrıs'a iltica etmeye başlıyorlardı. 

 

"29 Nisan 1948-Hür Söz-s:2

Filistin'den Kıbrıs'a İltica Ettiler

Leymosun'dan bildirildiğine göre, Filistin'deki karışık vaziyet dolayısıyle ve bilhassa Hayfa'nın işgali dolayısıyle 640 kadar Arap buraya gelmiş bulunmaktadırlar. Bu mülteciler, her sınıf halka mensup olup, aralarında hafifçe yaralanmış bulunanlar da vardır. "

 

Bir yandan ada'ya Filistin savaşından kaçıp kurtulmak için gelenler var iken, Filistin'e gitmek için yeni Yahudi kafilesi bu kez 304 kişiyle ilk adım olarak Kıbrıs'a geliyordu.

 

29 Nisan 1948-Hür Söz-s:2

Yeni Yahudi Kafilesi Geldi

Dün Mağusa'ya uğrayan "Empire Rest" vapuru ile 161'i erkek, 82'si kadın ve 9'u çocuk olmak üzere 252 Yahudi mültecisi gelmiştir. Ayrıca yine dün, "Empire Comfort" vapuru ile 182'si erkek, 110'u kadın ve 12'si çocuk olmak üzere 304 Yahudi gelmiştir. "

 

Bir deletin kuruluş ve legalleşme aşamalarından biri de kendi devletinin pulunu bastırmaktır. Haberleşmenin bir gereği olan bu uygulamanın diğer önemli yanı da devlet olarak resmileşmenin belgesi niteliğini taşımasıdır. Ve tren traşımacılığı da gerçekleştirilerek bu alanda bir adım atılıyordu. Yaklaşık bir hafta sonra kurulacak olan Yahudi Devleti'nin hazırlıkları her şeye rağmen kan ve barut içerisinde yürütülmeye devam ediyordu.

 

"06 Mayıs 1948-Hür Söz-s:1

Yahudiler Devlet Kurmak Yolunda

Kendi Posta Pullarını Bastılar

Kudüs'ten dün verilen bir habere göre, Yahudiler ilk defa kendi posta pullarını çıkarmışlar ve kendi trenlerini işletmeğe başlamışlardır. İşletmeğe açılan tren 32 kilometre uzunluğunda olup Hayfa ile Hadera ismindeki Yahudi kasabası arasındadır. Bu zionist pulları daha evvel kurulmuş bulunan "Milli Yahudi Sandığı"nın verdiği otorite neticesi tedavüle çıkarılmıştır.

İşletmeğe açılan tren hattı ise geçen gün ilk ticari eşya nakliyatını yapmıştır. Bu tren "Hagana" mensupları tarafından muhafaza edilmekte idi."

 

Ve elbette yaşamı düzenleyecek, insanlar arasındaki hukuku bir disiplin içerisine alacak mahkemelerin kurulması da kaçınılmazdı. Yahudi halkı pul basımı, tren taşımacılığı yanında bu önemli yaşamsal düzen kurumunu da oluşturmaya başlıyordu. Yine savaşın ve saldırıların içerisinde.

 

"10 Mayıs 1948-Hür Söz-s:1

Filistin'de Yahudi Hükûmeti

Ve İlk Yahudi Mahkemeleri Kuruldu

Kudüs'ten bildirildiğine göre, Yahudi ajanlığına mensup salâhiyetli bir sözcü Filistin Yahudi Hükûmetinin kurulmuş bulunduğunu açıklamıştır. Kurulan yeni Hükûmetin 13 azası olup bunlar İngiliz otoritesinin sona ermesiyle idareyi ellerine almağa hazırlanmaktadırlar. Ayni sözcünün söylediğine göre, Yahudi hükûmeti İngiliz idaresinde işleyen Yahudi memurlara işlerinde kalmalarını bildirmiş bulunmaktadır.

Yahudi Hükümeti'nin Adalet Bakanı şimdiden Tel Aviv'de mahkemeler tesis etmiş bulunmaktadır.

Diğer taraftan Yahudi Hagana teşkilâtı Araplar'a hücumlar yapmağa devam etmektedir. Bir Yahudi haberine bakılırsa, Hagana mensuplarından müteşekkil bir kuvvet Araplar tarafından müdafaa edilen Safad mevkiini zaptetmiş bulunmaktadır. Ayni habere göre Araplar 50 Yahudiler ise 2 ölü vermişlerdir."

11-08-2019--irgun-zvai-leumi-01.jpg

Bu yazı toplam 1252 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar