1. HABERLER

  2. ARŞİV

  3. SENDİKALAR NE İSTEDİ?
SENDİKALAR NE İSTEDİ?

SENDİKALAR NE İSTEDİ?

KTAMS, KTÖS , KTOEÖS ve TIP-İŞ’in, 2012 yılını kapsayacak protokol görüşmeleriyle ilgili Maliye Bakanı Ersin Tatar’a sundukları ortak talepler: 2012 MALİ YIL TALEPLERİMİZ 17.8.2012 I. MAAŞ 1. DPÖ verilerine göre 2011’de yıllık enf

A+A-

 

 

KTAMS, KTÖS  , KTOEÖS ve TIP-İŞ’in, 2012 yılını kapsayacak protokol  görüşmeleriyle ilgili Maliye Bakanı Ersin Tatar’a sundukları ortak talepler:

 

2012 MALİ YIL TALEPLERİMİZ

 

17.8.2012

I. MAAŞ

 

1.    DPÖ verilerine göre 2011’de yıllık enflasyon % 14.72 olarak gerçekleşmiş, 2011 yılı döviz sepetine göre ise TL % 25 gerilemiştir. Hayat Pahalılığı ödeneğinin 2011 yılı için dondurulması ve maaşlara yansıtılmaması ile birlikte kamu çalışanlarının alım gücünde ciddi gerilemeler olmuştur. Bu çerçevede yukarıdaki durum tespiti tescil edilmeli ve çalışanların kayıplarının bir bölümünün telafi edilmesi maksadıyla, 47/2010 sayılı yasaya göre kamuya istihdam edilen üniversite hizmet sınıfındaki bir kişinin başlangıç maaşı baz alınarak %14.72’lik kaybın hesaplanıp çıkan miktarın tüm kamu görevlilerine eşit bir şekilde dağıtılmasını talep ederiz.

 

2.    Çalışan tüm kesimlerin (özel, kamu) maaşları stabil para birimi EURO’ya göre düzenlenmeli ve her iki ayda bir oluşacak hayat pahalılığı maaşlara konsolide edilmelidir. (Kasım-Aralık ayları da dahil)

 

 

II. VERGİ

 

1.     Sosyal yaşamın temelini oluşturan aile kurumlarında gelir adaletinin sağlanması amacı ile 2010-2011 yılı işsizlik artışı da dikkate alınarak aile içerisinde, çalışmayanların yükünün azaltılmasına yardımcı olacak gerçek anlamda genel muafiyet oranlarında düzenleme yapılmalı.

 

2.     Sosyal devlet anlayışına uygun gelir dağılımını tesis edecek vergi adaleti sağlanmalı.

 

3.  Gelir vergisi hesaplamasında asgari ücretin %110’nu muafiyet olarak uygulanmalı.

                

    

 

III. SENDİKALAŞMANIN DESTEKLENMESİ

 

1.    Çalışma yaşamında fırsat eşitliğini yaratmak amacıyla sendikasız hiçbir kimsenin çalıştırılamayacağı yasallaştırılmalı.

 

 

IV. SAĞLIK

 

1.    Doğum izinleri (hamilelik ve doğum) süresi ödenekli toplam 16 hafta olmalı (Anne ve bebek sağlığı ile eğitimdeki kayıplar dikkate alınarak kadın öğretmenlerin ve çalışanların doğum öncesi 6 hafta ve doğum sonrası izin süreleri 10 haftaya  çıkarılmalı) ve talep edilmesi halinde sağlık kurulunun onayı ile 6 ay ek ödenekli izin hakkı tanınmalı.

 

2.    Sosyal devlet anlayışına göre sağlık sistemi yeniden düzenlenmeli ve sağlık hizmetlerinden para alma uygulamasından vazgeçilmelidir.

  

3. Tabiplik hizmetleri sınıfındaki hekim ve diş hekimlerinin aylık maaş ve ek  
     ödenekleri hakim maaşlarına eşitlenmeli (Hakim-Hekim maaş eşitliği). Ortaya 
     konan ödeneklerin tümü de emeklilikten sayılmalı.

 

4.  Sağlık servislerinde oldukça ihtiyaç duyulan alanlarda sözleşmeli olarak alınmak  
      üzere planlanan ve başvuruları bakanlıkça kabul edilip başbakanlığa onay için
      gönderilen ve halen başbakanlık müsteşarlığında bekletilen sözleşmeli hekim
      kadrolarının yetkileri ivedilikle imzalanıp sözleşmeleri yapılarak göreve
      başlatılmalı.

 

5.   Kamu Sağlık Çalışanları Yasasının 31. maddesinde belirtildiği gibi kamuda çalışan

      her hekim ve diş hekimine mesleği ve öğrenimi ile ilgili olarak burs ve kurs hakkı

      bir an önce uygulamaya geçirilmeli.

 

 

V. ASGARİ ÜCRET

 

1.    Asgari ücretin saptanmasında, yeni yaşam koşulları dikkate alınarak aile yaşamına yetecek düzeyde olmalı. Yoksulluk sınırının dikkate alınarak belirlenmeli.

 

 

VI. SOSYAL GÜVENLİK VE YENİ ÇALIŞANLAR

 

     1. 1 Ocak 2008’de uygulamaya giren sözde Sosyal Güvenlik Yasası geri çekilmeli ve    
         bu yasa yerine, Sosyal Devlet anlayışına bağlı olarak, Tek Sosyal Güvenlik Yasası
         yapılmalıdır. Bu yapılmadığı takdirde 2008 yılı ve sonrası işe giren tüm kamu
         görevlilerinin 26/77 sayılı emeklilik yasasına dahil edilmesi için gerekli yasal
         çalışma yapılmalıdır.

 

     2. 1 Ocak 2011 de uygulanmaya giren 47/2010 sayılı Maaş-Barem sistemleri (Göç
         Yasası) derhal yürürlükten kaldırılmalı ve bu yasa tahtında istihdam edilen
         öğretmenler  “Öğretmenler Yasasına” dahil olmalıdır.

 

    3. 1Ocak 2011’den sonra 47/2010 sayılı yasa tahtında istihdam edilen kamu   

        görevlileri, geçici memurlar ve özelleştirme yasası ile özürlüler yasası  kapsamında  
        istihdam edilenler 7/79 sayılı kamu görevlileri yasasında belirtilen izin, maaş
        ve barem sistemlerine tabi tutulmalıdır.

 

    4. Şubat 2012 tarihinden başlayarak yürürlüğe giren İhtiyat Sandığı değişiklik

   Yasasında, değişiklik yapılan madde sebebi ile kamuda aynı görevi yapan kişiler
   arasında eşitsizlik oluşmuştur. Bu gerekçe ile eşitliği sağlayıcı düzenlemeye
   gidilerek, kamuda çalışan tüm kesimler için eski prim uygulamasına geçilmesi için  
   gerekli yasal çalışma yapılmalıdır.

 

    5. 73/2007 sayılı Sosyal Güvenlik Yasasındaki geçici maddeye yanlışlıkla ilave

   edilmeyen öğretmenler ve diğer özel yasalara tabi olarak çalışanlar derhal geçici
   maddeye dahil edilmelidir.

 

 

VII. İSTİHDAM

 

1.    Hiçbir kimse güvencesiz çalıştırılmamalı  geçiciler, sözleşmeliler ile  özelleştirme yasası tahtında istihdam edilen çalışanlara iş güvencesi sağlanmalıdır. Her bireyin iş, maaş, emeklilik garantisi olmalıdır.

 

2.    İstihdam  edilen  bireyler  ister özel  isterse  devlet  çalışanı  olsun, geçmişte  çalıştıkları  yılların çalıştığı ülke  ve koşullarına bakılmaksızın  hizmet  yıllarının  birleştirilmesi  sosyal  devlet  anlayışının gereğidir.  

 

 

VIII. H.P. HESAPLAMASI

 

1.     Eşel-Mobil sistemi anayasasının değişmez maddeleri arasında yer almalıdır.

 

2.     Hayat pahalılığı hesaplamasında kullanılan kriterlerin günümüz koşullarına uygun ve gerçekçi duruma getirilmesinin sağlanması.

 

3.     Hayat pahalılığı hesaplanırken, vergiler ve harçlarda yapılan zamların da dikate alınması gerekmektedir.   

 

4.     Hayat pahalılığı hesaplamaları DPÖ ve yetkili sendikaların katılımıyla oluşturulacak bir kurulla yapılmalıdır.

 

 

IX. ÇALIŞMA YAŞAMI

 

    1. Ülkemizde tüm işyerlerinde Toplu İş Sözleşmeli çalışma hayatına geçilmeli.

 

    2. Çalışma yaşamında fırsat eşitliğini yaratmak amacıyla sendikasız hiçbir kimsenin
         çalıştırılamayacağı yasallaştırılmalı.

 

    3. Geçici memur olarak çalışanlara iş güvencesi sağlanabilmesi amacı ile bu kişiler
        7/79 kamu görevlileri yasası kapsamında değerlendirilmeli ve bundan sonra da
        geçici memur istihdamına son verilmelidir.

 

    4. Vardiya çalışan kamu görevlilerinin izin kullanma, çalışma saatleri ve vardiya

   tahsisatlarının düzenleneceği Vardiya Tüzüğü Bakanlar Kurulu tarafından

   çıkarılmalıdır.

 

    5. Mali hizmetler sınıfında olmayıp veznelerde tahsilat görevi yapan kamu    

        görevlilerine de vezne tahsisatı verilmelidir.

 

    6. Tüm Kamu görevlilerinin yılları itibarı ile hizmet sınıflarının topuna kadar

   ilerleyebilmeleri için yasal düzenleme yapılmalıdır.

 

    7. Akaryakıt fiyatlarına yapılan artışlara bağlı olarak, yolluk ücretleri yeniden 

   düzenlenmelidir.

 

    8. Üçlü kararname sisteminin daraltılarak müşavirlerin etkin ve verimli çalışmaları

   sağlanmalıdır.

 

    9. Siyasi kamu görevlisi olmayan 17B,17Ave 18B sınıflarında bulunan yöneticilere de

   diğer hizmet sınıflarında olduğu gibi “B” VE “A” kademeleri yasal olarak  
   düzenlenmelidir.

 

   10. Zorunlu olarak yapılan askerlik süresi fiili hizmetten sayılmalıdır.

 

   11.a)Ortaokul mezuniyeti gerektiren hizmetler sınıfı ile odacılar ve şoförler için ‘B’

     Memur ve ‘A’ Memur düzenlemesi yapılmalıdır.

 

   b)Ortaokul hizmet sınıfında bulunanlara yaptıkları ön lisans, lisans ve lisans üstü
      eğitimleri için her yılına bir kademe ilerlemesi verilmelidir.

 

   c) Özürlüler yasası, geçici memur ve özelleştirme yasası tahtında istihdam edilen

       kişilere diğer kamu görevlileri gibi fazladan gördükleri her öğrenim yılına

       karşılık bir kademe ilerlemesi verilmelidir.

 

   12. Mevcut şekilde   sendikal izin taleplerinin 5 işgünü önce bildirilmesi şartı 1 işgünü

   şeklinde düzenlenmelidir.

 

 

  13. Çalışma koşullarının ağırlaşması ve emeklilik yaşının yukarı çekilmesinden ötürü

   tüm kamu görevlilerine yıpranma hakkı verilmelidir.

 

  14. Kamu görevlileri yasasının 58/4B maddesine göre kadro fazlası olarak derece

  terfisi alanların bulundukları derecelerin asıl kadrolarına müracaat edebilmelerine

  imkan tanınmalıdır.

 

  15. Ek mesai gerektiren görevleri yapan kamu görevlilerinin, ek mesailerinde yaratılan

   yeni katsayılar önceki uygulamalardaki gibi hafta arası bire bir buçuk, hafta sonu

   bire iki olarak ve ek mesai uygulaması isteğe bağlı olacak şekilde yeniden  
   düzenlenmelidir.

 

16. Halkın kamudan aldığı hizmetin niteliğini ve halka hizmet sunan kamu çalışanının

     verimliliğini artırmak adına hizmet içi eğitimlerin her yıl yapılmasının yasal

     zorunluluk haline getirilmesi yönünde gerekli yasal düzenleme  yapılmalıdır.

 

17- Kamuda terfi münhallerinin tıkanmasının aşılması ve sınavların süreklilik

  kazanarak hızlanması için gereğinin yapılması.

 

 

 

X.EĞİTİM

 

1.    Devlet okullarına öğrenci başına eşit oranda cari bütçe ayrılmalıdır.

 

2.    Devlet okulları sosyal devlet anlayışına göre yeniden yapılandırılmalıdır.

 

3.    Bütçeden eğitime ayrılan pay devlet okullarına gitmeli, özel okulların teşvik edilmesinden vazgeçilmelidir.

 

4.    Öğretmen yardımcısı kadroları doldurulmalıdır.

 

5.    Öğretmenler yer değiştirme tüzüğü geri çekilmelidir.

 

 

 

 

 

XI. DEMOKRATİKLEŞME, SİVİLLEŞME VE ÇEVRE

 

1.    Anayasa’nın geçici onuncu maddesi kaldırılmalı ve anayasa demokratikleştirilmelidir.

 

2.    İtfaiye, Polis ve Sivil Savunma Teşkilatı sivil yönetime bağlanmalıdır.

 

3.    Yüksek Koordinasyon Kurulu dağıtılmalıdır.

 

4.    Seçilmiş makamların atanmış makamların üzerinde olduğu gerçeği hayata geçirilmelidir.

 

5.    Ülkeye kimlikle girişler kaldırılmalıdır. Kıbrıslı Türklerin asimile ve yok olmayacağı bir nüfus politikası izlenmelidir.

 

6.    Öğretmenlerin ve memurların siyaset yapma yasağı kaldırılmalıdır. (2005 ve 2006 mali protokolünde olmasına rağmen uygulanmamıştır.)

 

7.    Her türlü kayıt dışılık kayıt altına alınmalıdır. (Ekonomi, nüfus, sermaye, rant)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu haber toplam 889 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler