1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. KTAMS ne önerdi, Maliye ne yanıt verdi?
KTAMS ne önerdi, Maliye ne yanıt verdi?

KTAMS ne önerdi, Maliye ne yanıt verdi?

- ‘Ek mesai hafta sonu 1’e 2 olmalı” - “%34,62 ek mükellefiyet getirir”

A+A-

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS)’ın protokol masasına götürdüğü 30 talebine, Maliye Bakanlığı yanıt verdi.

Bazı taleplere olumsuz yanıt veren Maliye Bakanlığı, bazı talepler hakkında yapılan yasal düzenlemeler konusuna değindi, bazı taleplere ise olumlu yanıtını bildirdi.

Geçtiğimiz Cuma günü kamuda yetkili sendikaların taleplerine, görüşünü bildirmek için Maliye Bakanlığı sendikaları toplantıya çağırmış ancak  sendikalar taleplerine ‘olumsuz yanıt’ aldıklarını iddia ederek, protokol masasından ayrılmıştı.

İşte KTAMS 2015 Mali Protokol Talepleri ve Maliye Bakanlığı Değerlendirmeleri:

• KTAMS'IN TALEBİ: Gelir vergisi hesaplamasında asgari ücretin %110’nu muafiyet olarak uygulanmalıdır.
• MALİYE BAKANLIĞI’NIN YANITI: Bu talebin uygulanması bütçe imkânları çerçevesinde mümkün değildir. Bunu rakamlarla ifade etmek gerekirse Kişisel Muafiyet talep edilen oran çerçevesinde uygulansa; yıllık 22.110 TL olarak bu rakam üzerinden vergi hesaplaması yapılması halinde erkek, evli, 1 ilkokul, 1 lise ve eşi çalışır durumdaki erkek bir vergi mükellefi brüt 2.724 TL rakamına kadar SIFIR vergi doğmaktadır. 2014 ve 2015 yılı başı itibariyle kişisel muafiyet rakamı sırasıyla önce 14.844 rakamından 15.725 ve 2015 yılı içinde 16.844 rakamına çıkarılmıştır. Oysa bundan önce 2010-2011-2012 ve 2013 yıllarında bu rakam sabit kalmıştır.

•  KTAMS'IN TALEBİ: Kamu Görevlileri Yasasında yer alan Hamilelik ve Doğum izninin, Ebeveyn İzni olarak değiştirilerek, süre ve kullanım yöntemleri AB normları çerçevesinde yeniden düzenlenmelidir.
• MALİYE BAKANLIĞI’NIN YANITI: 7/1979 Sayılı Kamu Görevlileri Yasasının yerine geçecek olan yeni Kamu Görevlileri Yasasında Hamilelik ve Doğum İzinleriyle ilgili düzenlemeler bulunmaktadır.

•  KTAMS'IN TALEBİ: Sosyal Devlet anlayışına göre sağlık sistemi yeniden düzenlenmeli ve sağlık hizmetlerinden para alma uygulamasından vazgeçilmelidir.
• MALİYE BAKANLIĞI’NIN YANITI:  Kamu Görevlileri, Emekliler ve ülkedeki herkesin sağlık hizmetlerinden daha kapsamlı bir şekilde yararlanabilmesi için bütünlüklü bir çözüm olarak GSS sisteminin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

•  KTAMS'IN TALEBİ: Sağlık ve Cezaevi çalışanlarının ağır çalışma koşulları göz önünde bulundurularak, vardiyalarda belli bir hizmet yılından sonra vardiyalarda çalışmak istemeyenlerin geri hizmete verilecek şekilde düzenlenmelidir.
• MALİYE BAKANLIĞI’NIN YANITI:  Halen kamuda bu görevlerde çalışan personelin çalışma koşullarını da göz önünde bulundurarak bu görevlerde bulunan çalışanlara her 5 yıllık hizmete karşılık 1 yıl yıpranma payı, ayrıca bir kısmı emekliliğe de dahil olmak üzere ek tahsisat ve ödenekler vermiştir. Sağlıkta ve hali hazırda mevcut çalışanların normal aylık çalışma saatlerinin üzerinde ek mesai yaptıkları ve vardiyaların ancak bu şekilde döndürüldüğü dikkate alındığı zaman bunun kapsamlı bir çalışma istediği görülmektedir. Bunun yanında geri hizmet diye nitelendirilebilecek alanlarda gerek sağlık gerekse cezaevinde kaç kişiye ihtiyaç vardır? Geri hizmet olarak kamunun bütün hizmet verdiği alanlar öngörülüyorsa 20-25 yıl gardiyan veya hemşire olarak görev ifa eden ve bu çerçevede bu görevlerde uzmanlaşan bir çalışan hangi alanda daha verimli görev yapabilecektir.

• KTAMS'IN TALEBİ: Sağlıkta fiilen çalışanlar, yaptıkları görev gereği Sağlık Çalışanları Yasası’ndaki haklardan yararlanmalıdırlar.
• MALİYE BAKANLIĞI’NIN YANITI:  Kamu Sağlık Çalışanları Yasasında kimlerin bu yasa kapsamında olduğu tanımlanmış olup bu yasa kapsamı dışındaki çalışanlar diğer bakanlıklardaki benzer görevleri ifa etmektedirler, dolayısıyla Sağlıkta filen çalışan ama kadroları ve görevleri diğer bakanlıklarda çalışanlarla aynı olmasına rağmen farklılık yaratacak düzenlemeler yapılması uygun değildir.

• KTAMS'IN TALEBİ: Asgari Ücretin saptanmasında, yeni yaşam koşulları dikkate alınmalı ve Asgari Ücret aile yaşamına yetecek düzeyde ve yoksulluk sınırı dikkate alınarak belirlenmelidir.
• MALİYE BAKANLIĞI’NIN YANITI:  Asgari Ücretin belirlenmesiyle ilgili olarak Çalışma Bakanlığı gerekli çalışmaları yapmakta olup, yeni yaşam koşullarının dikkate alınması noktasında halen devam etmekte olan Hane Halkı Tüketici Tercihleri Anket çalışmasının bitmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın bitmesi sonrasında elde edilecek verilerle yapılacak bir çalışmanın daha sağlıklı olacağı kanaatindeyiz.

• KTAMS'IN TALEBİ: 1 Ocak 2011’den sonra 47/2010 sayılı yasa tahtında istihdam edilen kamu görevlileri, geçici memurlar ve Özelleştirme Yasası ile Özürlüler Yasası kapsamında istihdam edilenler 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nda belirtilen izin, maaş ve barem sistemlerine tabi tutulmalıdır.
• MALİYE BAKANLIĞI’NIN YANITI:  Kamuda farklı statülerde çalışanların izin haklarıyla ilgili düzenlemeler Meclis İdari ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşülmekte olan Kamu Reform Yasası’nda düzenlenmektedir. Maaş ve Barem sistemleri olarak yapmış olduğunuz talebiniz farklı yasa önerileriyle Meclis’te görüşülüp ilgili komiteye sevk edilmiştir.

• KTAMS'IN TALEBİ: Şubat 2012 tarihinden başlayarak yürürlüğe giren İhtiyat Sandığı değişiklik Yasası’nda, değişiklik yapılan madde sebebi ile kamuda aynı görevi yapan kişiler arasında eşitsizlik oluşmuştur. Bu gerekçe ile eşitliği sağlayıcı düzenlemeye gidilerek, kamuda çalışan tüm kesimler için eski prim uygulamasına geçilmesi için gerekli yasal çalışma yapılmalıdır.
•  MALİYE BAKANLIĞI’NIN YANITI:  Kamu çalışanlarının Sosyal Güvenlik kesintilerindeki farklı oranlar 01.07.1987 tarihinden başlamak üzere ayni statüde olmalarına rağmen çalışanlar arasında farklılık içermektedir. 01.01.2008 tarihi itibariyle kamu çalışanlarıyla beraber özelde çalışanlarında bulunduğu bütünlüklü bir yapıya geçilmiştir. Söz konusu talebin ödenekte % 25 artış getirmesine neden olacağı dikkate alındığında mümkün görülmemektedir.

• KTAMS'IN TALEBİ: Hiçbir kimse güvencesiz çalıştırılmamalı geçiciler, sözleşmeliler ve Özelleştirme Yasası tahtında istihdam edilen çalışanlara iş güvencesi sağlanmalıdır. Her bireyin iş, maaş, emeklilik garantisi olmalıdır.
• MALİYE BAKANLIĞI’NIN YANITI:  Meclis İdari ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşülmekte olan Kamu Reform Yasası’nda Kamuda halen geçici olarak çalışanlar ve yine geçici olup Özelleştirme Yasası ve Bakanlar Kurulu kararıyla tasfiye edilen bankalarda olup kamuya istidam edilenlere iş güvencesi verilmesiyle ilgili düzenlemeler yapılacaktır. Ancak,  Sözleşmeli istihdamın ana gerekçesi herhangi bir proje veya dönemsel bir ihtiyaç için ve daha üst baremlerle istihdam yapılmasıdır. Bunun dışında mevcut sözleşmelilere iş güvencesi verilmesi 14 Ocak 2014 tarihinde Cumhuriyet Meclisi’nde oybirliği ile yasallaşan artık geçici memur alınmayacağını belirten yasaya ters düşmektedir. Çünkü ihtiyaç duyulan belli alanlara bu tarihten sonra da sözleşmeli istihdamı yapılmıştır. Yıllardır sözleşmeli olarak görev yapan personelin bulunduğu da bir gerçekliktir. Bu personel ise münhal ilan edilen kadrolara başvurabilir bu kadrolara atanmaları halinde de sözleşmeli olarak çalıştıkları süreler yasa gereği dikkate alınır.

• KTAMS'IN TALEBİ: İstihdam edilen bireyler ister özel isterse devlet çalışanı olsun, geçmişte çalıştıkları yılların çalıştığı ülke ve koşullarına bakılmaksızın hizmet yıllarının birleştirilmesi Sosyal Devlet anlayışının gereğidir.
• MALİYE BAKANLIĞI’NIN YANITI:  Hali hazırda ülkemizdeki Sosyal Güvenlik Yasalarına göre KKTC sınırları içerisindeki farklı Sosyal Güvenlik Sistemlerindeki yatırım süresinin toplamda 25 sene olması halinde 56 yaşından gün alma koşuluyla emekli olunabilmektedir. Kamuda 01.07.1987 öncesi asli kadrolarda çalışmaya başlayan kamu görevlilerinde ise 56 yaş koşulu aranmamaktadır. İstisnai bir diğer uygulama ise mecburi emekli yaşı olan 60 yaşta ise emeklilik için aranan hizmet süresi 15 yıldır. İkili Sosyal Güvenlik Antlaşması olan ülkelerle diğer ülkedeki hizmetlerin de belgelenmesi koşuluyla emekli olmak için aranan hizmet süresi dikkate alınmaktadır.

• KTAMS'IN TALEBİ: Ülkemizde tüm işyerlerinde Toplu İş Sözleşmeli çalışma hayatına geçilmeli.
• MALİYE BAKANLIĞI’NIN YANITI: 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası’nın da belirtildiği gibi amaçları bakımından kamu çalışanları ve öğretmenleri de kapsadığı belirtilmiştir. Yine aynı yasanın 4. Maddesinin 3. Bendin de Toplu İş Sözleşmeleri uygulamaları bakımından öğretmenler ve kamu görevlilerinin 42/1996 sayılı yasa kapsamında olmadığı belirtilmiştir. Aynı maddenin bendinde kamu görevlileri ve öğretmenlerin toplu pazarlık ve toplu görüşme yapma hakkının olduğu belirtilmiştir. Kamudaki yetkili sendikalarla yasa gereği olan bu protokol görüşmeleri Meclis alt komitesinde halen görüşülmekte olan yeni Kamu Görevlileri Yasası’nda yapılacak ilave bir düzenlemeyle her yıl Eylül ayının ilk işgünün de görüşmelerin başlayacağı ve yine Eylül ayı sonuna kadar bu görüşmelerin bitirileceği ile ilgili olarak düzenleme yapılacaktır.

• KTAMS'IN TALEBİ: Vardiya çalışan kamu görevlilerinin izin kullanma, çalışma saatleri ve vardiya tahsisatlarının düzenleneceği Vardiya Tüzüğü Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılmalı ve vardiya çalışanların alması gereken Vardiya Tahsisatının ödenmesine başlanılmalıdır.
• MALİYE BAKANLIĞI’NIN YANITI:  Meclis İdari ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşülmekte olan Kamu Reform Yasası’nda Vardiya Tahsisatı ile düzenleme bulunmakta olup yasanın yasallaşıp yürürlüğe girmesiyle Vardiya Tahsisatı Vardiya çalışan kamu görevlilerine yasadaki şekliyle uygulanacaktır.

• KTAMS'IN TALEBİ: Veznelerde bilfiil tahsilat görevi yapan kamu görevlilerine vezne tahsisatı verilmelidir.
• MALİYE BAKANLIĞI’NIN YANITI: Teşkilat yasalarından veya diğer herhangi bir yasal sorun olmaması halinde prensip olarak kadro ve hizmet sınıfına bakılmaksızın fiili olarak ilgili ayın 2/3 işgününden fazla işgünü tahsilat yapan tüm çalışanların Kasa Tahsisatı alabilmeleriyle ilgili düzenlemeler Meclis İdari ve Sağlık İşleri Komitesinde görüşülmekte olan Kamu Reform Yasasında dikkate alınarak düzenlenecektir.

• KTAMS'IN TALEBİ: Tüm Kamu görevlilerinin yılları itibari ile hizmet sınıflarının topuna kadar ilerleyebilmeleri için yasal düzenleme yapılmalıdır.
• MALİYE BAKANLIĞI’NIN YANITI: Meclis İdari ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşülmekte olan Kamu Reform Yasası’nda terfi sistemi Liyakat sistemi dikkate alınarak düzenlenmiştir. Yeni Kamu Görevlileri Yasası’na uygun çerçevede düzenlenecek teşkilat yasalarında hizmet sınıflarının derecelerindeki piramit yapı daha kübik bir şekle getirilerek kamudaki verimi ve liyakatı uygun olan çalışanların yapılacak sınavlarda başarılı olmaları halinde üst derecelere yükselme imkânı sağlanacaktır.

• KTAMS'IN TALEBİ: Siyasi kamu görevlisi olmayan 17B, 17A ve 18B sınıflarında bulunan yöneticilere de diğer hizmet sınıflarında olduğu gibi ‘’B’’ ve ‘’A’’ kademeleri yasal olarak düzenlenmelidir.
• MALİYE BAKANLIĞI’NIN YANITI: 17B ve 17A kadrolarına 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasasının yerine geçecek yeni Kamu Görevlileri Yasası da dikkate alınarak Daire Müdürünün görevde olmadığı dönemlerde yerine en kıdemli şube amirinin vekâlet edeceği gerekçesiyle (17A Müdür Muavini olmaması halinde) ayrıca yeni Kamu Görevlileri Yasasın da yer almamakla beraber halen 17A kadrosunda olanlarla ilgili olarak barem cetvelinde talep ettiğiniz çerçevede bir açılım yapılacaktır. Bu açılımlar halen Meclis İdari ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşülmekte olup son aşamasına gelen Kamu Reform Yasası’nda düzenlenecektir.
a) Ortaokul mezuniyeti gerektiren hizmetler sınıfı ile odacılar ve şoförler için ‘’B’’ Memur ve ‘’A’’ Memur düzenlenmesi yapılmalıdır.
b) Ortaokul hizmet sınıfında bulunanlara yapıkları ön lisans, lisans ve lisans üstü eğitimleri için her yılına bir kademe ilerlemesi verilmelidir.
c) Özürlüler Yasası, geçici memur ve Özelleştirme Yasası tahtında istihdam edilen kişilere diğer kamu görevlileri gibi fazladan gördükleri her öğrenim yılına karşılık ve askerlik yapanlara da yıllarına karşılık bir kademe ilerlemesi verilmelidir.
Değerlendirme a) Ortaokul mezuniyeti gerektiren hizmetler ile teknisyen yardımcıları sırasıyla barem 9 ve barem 11’in son kademesine kadar yükselme hakkına sahipti. Bu kadrolarda görev yapanlardan ortaokul mezuniyeti gerektiren hizmet sınıfında olanları barem 11, teknisyen yardımcılığı hizmetleri sınıfı kadrosunda görev yapanların ise barem 12’ye kadar yükselebilmeleri için 2004 yılında düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeyle bugünkü barem cetveline göre odacı şöför olarak görev yapanlar ek olarak 4,3 kademe brüt maaşlarının %8,41 kadar ilave yükselebilecekleri barem açılımı getirilmiştir. Ayni şekilde Teknisyen Yardımcılığı kadrosunda olanlar için yapılan açılım 5,54 kademe ve bugünkü brüt maaşlarına göre %12,29 kadar ilave yükselebilecekleri barem açılımı getirilmiştir. Dolayısıyla daha sonra Lise ve Üniversite Hizmet Sınıfları içi uygulanan ‘’B’’ ve ‘’A’’ Memur uygulamalarıyla getirilen 2 kademe ilerlemesinin üzerinde Ortaokul Mezuniyeti gerektiren hizmet sınıflarına açılım yapılmıştır. Bütçe imkânları çerçevesinde bu aşamada ilave ek bir açılım getirilmesi mümkün değildir.
b) Ortaokul mezuniyeti gerektiren hizmet sınıfında olanlara Ortaokul sonrası görülen lise eğitimi için kademe ilerlemesi verilmektedir. Ancak Savcılık görüşü doğrultusunda talepte belirtilen ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimler için kademe ilerlemesi verilmemektedir.
c) Talepte belirtilen çerçevede istihdam edilen çalışanlar kamuya eğitim durumları ve alınan yetki çerçevesinde istihdam edilmiş olup tümünün de münhal ilan edilen asli kadrolara müracaat edip kadrolanmaları halinde mevcut yasal mevzuata göre fazladan görmüş oldukları her öğretim yılına ve askerlik görevinde bulunanlarda askerde yapmış oldukları hizmet sürelerine karşılık kademe ilerlemesi alabilme hakkına sahiptir. Bunun dışında bu aşamada asıl ve sürekli kadrolara atanmadan talep edilen kademe ilerlemelerinin verilmesi mümkün değildir.

• KTAMS'IN TALEBİ:Mevcut şekilde sendikal izin taleplerinin 5 işgünü önce bildirilmesi şartı 1 işgünü şeklinde düzenlenmelidir.
•  MALİYE BAKANLIĞI’NIN YANITI:  Sendikal izin kullanma talebinde bulunacak olan kamu çalışanlarının görev ifa ettikleri dairelerdeki işlerinin de daire ita amirleri tarafından koordine edilmesi gereksinimini de göz önünde bulundurarak gerek sendikalar gerekse sendikal izin talebinde bulunan kamu görevlisinin dairesindeki iş akışının olumsuz etkilenmemesi için 5 gün olarak talep edilen sürenin 3 işgünü olarak düzenlenmesi uygundur.

• KTAMS'IN TALEBİ: Kamu Görevlileri Yasasının 58/4B maddesine göre kadro fazlası olarak derece terfisi alanların bulundukları derecelerin asıl kadrolarında ilan edilen münhallara müracaat edebilmelerine imkân tanınmalıdır.
• MALİYE BAKANLIĞI’NIN YANITI: Kamu Görevlileri Yasası’nın 58/4B maddesi kapsamında derece terfisi alanlarında bulundukları derecelerin asıl kadrolarına münhal ilan edilmesi halinde müracaat edebilmeleri ve haliyle başarılı olmaları atanabilmeleriyle ilgili düzenleme yapılması talep edilmektedir. 58/4B kapsamında derece terfisi alanların durumuyla ilgili olarak kamu görevlilerinin terfi tayin, atama ve nakil gibi işlerini yapmakla sorumlu Kamu Hizmeti Komisyonu 6.5.2013 tarihli KHK/0/00/31/65/17/63 sayılı yazı ile Hukuk Dairesinden görüş istemiştir. Hukuk Dairesinin konuyla ilgili olarak 8.5.2013 tarihinde SAV.0.00-23-13/661 sayılı yazısıyla özette gerek asli kadroda gerekse yedek kadroda alınan terfilerin ayni olduğunu, derece terfilerine bir alt derecedeki çalışanların başvurabileceğini dolayısıyla ilgili yasanın 58/4 maddesinin uygulanması kanaatinde olduğunu belirtmiştir.
Dolayısıyla Hukuk Dairesi’nin mevcut görüşüne göre 58/4B kapsamında terfi alanların yeniden sınava girmeleri mümkün gözükmemektedir. Ancak talebiniz doğrultusunda bir düzenleme mümkün görülmemektedir. Mevcut yasanın 58/4B maddesi çerçevesinde terfi alanlardan asli kadroya geçmek isteyenler her bütçe yılı başında (15 Ocak tarihine kadar) Bağlı bulundukları Bakanlıkları aracılığıyla başvururlar; Bakanlıklar tarafından Maliye Bakanlığı ve Personel Dairesine gönderilen müracaatlar öncelikle ilgili derecede açık kadro olma koşulu ve sonrasında geçmişte yapılan sınav tarihi ve sınavdaki başarı sıralamasına göre asli kadrolara intibakları yapılır diye düzenleme yapılabileceği görüşünde olmakla birlikte bu konuda hukuk dairesinden olumlu görüş alınması halinde yasal düzenleme yapılabilir.

• KTAMS'IN TALEBİ: Ek mesai gerektiren görevleri yapan kamu görevlilerinin, ek mesailerinde yaratılan yeni katsayılar önceki uygulamalardaki gibi hafta arası bire bir buçuk, hafta sonu ve resmi tatillerde bire iki olacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.
• MALİYE BAKANLIĞI’NIN YANITI: Bu talebin uygulanması bütçe imkânları çerçevesinde gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Bu talebin mevcut bütçede öngörülen ek mesai ödeneğine %34,62 ek mükellefiyet getirmektedir.

• KTAMS'IN TALEBİ: Halkın kamudan aldığı hizmetin niteliğini ve halka hizmet sunan kamu çalışanının verimliliğini artırmak adına hizmet içi eğitimlerin her yıl yapılmasının yasal zorunluluk haline getirilmesi yönünde gerekli yasal düzenleme yapılmalı ve bunun için bütçe ödeneği artırılmalıdır.
• MALİYE BAKANLIĞI’NIN YANITI: Mevcut 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasasında da yeni Kamu Reformu Yasasında hizmet içi eğitimle ilgili düzenlemeler bulunmaktadır. Bu çerçevede Bakanlıklardan gelen taleplere göre yapılan program dahilinde Kamu Görevlilerinin 2015 eğitim programları için Bakanlar Kurulu’nda karar üretilmiştir.

• KTAMS'IN TALEBİ: Eşi Devlet görevlisi olarak yurt dışında görevlendirilen ve eşinin yanına gitmek zorunda kalan Sosyal Sigortalı ve/veya Sosyal Güvenlik Yasasına tabi çalışanlara (kamu ve/veya özel sektör çalışanı) kendi istekleri ile yurt dışında oldukları süre zarfındaki primlerini yatırma hakkı tanınması:
• MALİYE BAKANLIĞI’NIN YANITI: Taleple ilgili yasa çalışması ilgili Bakanlık tarafından yapılmış olup Hukuk Dairesi’nden uygunluk görüşünün gelmesini müteakip yasallaşması için süreç başlatılacaktır.

• KTAMS'IN TALEBİ:  Sosyal Sigortalar Yasası’na tabi çalışıp 2008 yılından sonra devlette işe girdiği için Sosyal Güvenlik Yasasında yeterli süre prim yatırmadığı gerekçesi ile evlilik vb. yardımları alamayanlara (ki bu kişilerin Sosyal Sigortalarda bu hakkı elde etmek için yeterli prim yatırımı vardır.) prorata usulü bir düzenleme yapılarak yatırdıkları primlerin karşılığı olan haklarını almaları için gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır.
• MALİYE BAKANLIĞI’NIN YANITI: Hizmetlerin Birleştirilmesi Yasası ile farklı Sosyal Güvenlik Sistemlerine toplamda yeterli prim yatırımı olan kişilerin tek başına Sosyal Güvenlik Yasasında yeterli primi olamayanlarında talebinizde belirttiğiniz haklardan yararlanabilmesi için gerekli yasa çalışması yapılmış olup Hukuk Dairesinin görüşü beklenmektedir. Hukuki görüşün olumlu gelmesi halinde yasa tasarısının yasallaşması için süreç başlatılacaktır.

• KTAMS'IN TALEBİ: Kamuda istihdam edilen eski KTHY ve ETİ Çalışanlarına, Özelleştirme Yasası’nda KTHY’de ve Eti’de çalıştıkları her yıla bir kademe ilerlemesi verilir denmesine karşın uygulamada yasaya aykırı bir şekilde kademe ilerlemeleri eksik verilmiştir. Bu uygulamanın düzeltilmesini talep ederiz.
• MALİYE BAKANLIĞI’NIN YANITI: 01.01.2011 tarihinde sonra kamuda her ne ad altında olursa olsun göreve başlayanlarla ilgili mali kuralların 47/2010 sayılı yasa çerçevesinde uygulanacağı yasanın 4. Maddesinin (1) bendinde belirtilmektedir. Bu madde de mali kurallar dışında olan kuralların bu yasada düzenlenmemişse Kamu Görevlileri Yasası veya kendi özel yasa veya diğer mevzuat kuralları ile Toplu İş Sözleşmesi kurallarının uygulanacağı belirtilmektedir.
47/2010 sayılı yasanın 7. Maddesinin (3) bendinde ise bu yasa kapsamında görevlendirilen personelin atandığı derecenin ilk kademesinden başlayıp, ilk derecenin son kademesine kadar olmak üzere bu yasa çerçevesinde uygulanan maaş ve ücretlerin uygulandığı belirtilmektedir.
Sonuç olarak Özelleştirme Yasası kapsamında istihdam edilen KTHY ve ETİ çalışanları kamuya 01.01.2011 tarihinden sonra istihdam edildikleri için 47/2010 sayılı yasa kapsamındadırlar, bu yasanın yukarıda belirttiğimiz gibi 4. Maddesinin (1) bendinde belirtildiği gibi mali kurallar açısından 47/2010 sayılı yasa kurallarının uygulanacağı açıkça belirtilmiştir. Bu çerçevede de ayni yasanın 7. Maddesinin (3) bendinde ise görevlendirilen personelin atandığı derecenin son kademesine kadar ilerleyebileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla Özelleştirme Yasası Kapsamında istihdam edilen KTHY ve ETİ çalışanlarına da yukarıda belirttiğimiz yasa ve ilgili maddeleri çerçevesinde işlem yapılmış olup yasaya aykırı bir durum yoktur.

• KTAMS'IN TALEBİ: Yurt dışı uygulama birimlerinde çalışan ve sendika üyesi olan kamu görevlilerinin Maliye Bakanlığına vermiş olduğu talimata rağmen sendika aidatları kesilmemekte ve bu durum teknik kurullarda yetkili sendika saptamada sıkıntı yaratmaktadır. Bu durumun ivedilikle çözülmesi için gerekli çalışmanın yapılmasını talep ederiz.
•  MALİYE BAKANLIĞI’NIN YANITI: Yasal bir sıkıntı olmaması halinde gerekli düzenleme yapılır. Ancak yurtdışında görevli personelin maaşlarından herhangi bir kesinti yapılmaması nedeniyle teknik kurullarda dikkate alınarak bu kapsamdaki sendikalara üyeliği olan personelin dikkate alınıp alınamayacağıyla ilgili olarak taraf olan devlet kurumlarıyla değerlendirmesi yapılacaktır.

• KTAMS'IN TALEBİ: Özürlüler Yasası’ndan istihdam edilen Lise mezunu personel ile diğer kamu çalışanları arasında eşitliği sağlamak adına Barem 15’e kadar ilerleme ve terfi hakkı verilmelidir.
• MALİYE BAKANLIĞI’NIN YANITI: Özürlüler Yasası’ndan istihdam edilen Lise mezunu personelin de Barem 15/08’ine kadar ilerleyebilmesi için gerekli yasal düzenleme yapılması için çalışma başlatılacaktır. Özürlüler Yasası’ndan istihdam edilen personel de KHK. tarafından ilan edilen asıl ve sürekli kadrolara başvurabilir bu kadrolara tayin almaları halinde ise bilahare o kadroların üst terfi kadrolarına da doğal olarak başvuru hakkı doğacaktır.

• KTAMS'IN TALEBİ: Vardiya çalışan kadrolu hemşireler gibi geçici hemşirelere de vardiya tahsisatı alabilmesi için yasal düzenleme yapılmalıdır.
• MALİYE BAKANLIĞI’NIN YANITI: Meclis İdari ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşülmekte olan ve 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın yerine geçecek olan Kamu Reform Yasası’na uygun çerçevede düzenlenecek Kamu Sağlık Çalışanları Yasasında gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

• KTAMS'IN TALEBİ: Tüm dairelerin teşkilat yasalarının günümüz koşullarına uyarlanması için gerekli çalışma başlatılmalıdır.
• MALİYE BAKANLIĞI’NIN YANITI: Tüm dairelerin teşkilat yasasının yeniden  düzenlenmesi bir zorunluluk olup Meclis İdari ve Sağlık İşleri Komitesinde görüşülmekte olan ve 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasasının yerine geçecek olan Kamu Reform Yasasına uygun olarak düzenlenmesi gerektiğinden dolayı Başbakanlık genelgesiyle tüm Bakanlıklara kendilerine bağlı daireler için bu çalışmaları başlatmaları için talimat verilmiştir.

• KTAMS'IN TALEBİ: Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm dairelerde açık olan kadroların ilk atama münhallerinin ilan edilmesi.
• MALİYE BAKANLIĞI’NIN YANITI: Genel anlamda Kamuya istihdam edilecek sayıyla ilgili belirlenmiş bazı rakamlar olmakla birlikte eğitim ve sağlıkta da öncelikle ihtiyaç duyulan alanlarda istihdam yapılması için özen gösterilecektir. Ancak burada belirtilmesi gereken bir diğer husus ise münhallerin ilan edilmesi tek başına bir anlam ifade edilmemektedir. Örneğin sizlerin de her vesileyle belirttiği kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasında en önemli unsuru olan Gelir ve Vergi Dairesinde eleman eksikliğini giderebilmek üzere personel alımı için gerekli tüm yazışmalar yapılmasına rağmen ve münhal ilanları Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmesine rağmen henüz daha sonuçlanmamıştır. Bu çerçevede de azami gayreti göstereceğiz.

• KTAMS'IN TALEBİ:  Kadrosu kaldırılan Hemşirelik Okulu eğitmenleri ile ilgili belirsizliğin ortadan kaldırılması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması.
• MALİYE BAKANLIĞI’NIN YANITI: Bu sorunun giderilmesi için ilgili Bakanlık ile gereken istişareler yapılıp çözüm üretilmesi için gayret gösterilecektir.

• KTAMS'IN TALEBİ: Kamu Görevlilerinin siyaset yapma yasağı kaldırılmalıdır. (2005 ve 2006 mali protokolünde olmasına rağmen uygulanmamıştır.)
• MALİYE BAKANLIĞI’NIN YANITI: 2014 yılında bir paket halinde seçmene sunulan ve içerisinde Kamu Görevlilerine uygulanan siyaset yapma yasağının kaldırılması da bulunan Anayasa Değişiklik Paketi Seçmen tarafından kabul görmeyip reddedilmiştir.

• KTAMS'IN TALEBİ: Sınav tüzüğünden kaynaklanan adaletsizlik ve anomalilerin giderilmesi için Sınav Kurulu toplanmalıdır.
• MALİYE BAKANLIĞI’NIN YANITI: Sınav kurulunun toplanabilmesi için kurulda temsil edilen taraflara çağrı yapılıp Sınav Tüzüğünün yeniden değerlendirilmesi için gerekli girişim yapılacaktır.

 

DİĞER SENDİKALARIN ÖNERİLERİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bu haber toplam 2359 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler