1. HABERLER

 2. SİYASET

 3. CTP BASIN TOPLANTISI
CTP BASIN TOPLANTISI

CTP BASIN TOPLANTISI

Erhürman, CTP'nin Ekonomik-Sosyal Kalkınma Programı’nı Bedesten’de basın toplantısı ile açıkladı.

A+A-

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, "Ekonomik-Sosyal Kalkınma Programı"nı Bedesten’de yapılan basın toplantısı ile açıkladı.

İşte Erhürman’ın açıklamalarından önemli satırbaşları:

 • Öyle bir icraat dönemi ki bırakın başka hükümetleri, hiçbir UBP’li hükümet döneminde dahi bu kadar çok hukuksuzluk, bu kadar çok adaletsizlik, bu kadar çok popülizm, bu kadar çok ciddiyetsizlik yapılmadı,
 • Öyle bir icraat dönemi ki hiçbir hükümet döneminde bu kadar çok kararın hukuka aykırılığ mahkemelerce tespit edilmedi,
 • Ama en önemlisi, bu hükümet hangi hukuksuzluğu, adaletsizliği, popülizmi yaptıysa bunların hepsini kamuoyunun gözü önünde, adeta, “bu memleketin sahibi biziz, ne hakkı, ne hukuku, ne Meclisi, ne halkı takarız, ne istersek onu yaparız” diyerek yaptı,
 • Politikalarımızın katılımcı bir yaklaşımla hayata geçirilmesi ve her düzeydeki kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması yönünde CTP olarak ülkemizde de yönetsel kültür değişiminin yaşanması gerekliliğinin yüksek farkındalığı içerisindeyiz,
 • Öncelikle yatırımlar sağlık ve eğitime,
 • Kamu yatırımlarının, orta-vadede GSYH’nin %5 oranına çıkarılması hedeflenecek,
 • Turizm amaçlı rezerv araziler ve kullanım yöntem ve kriterler belirlenecek. Böylece turizm yatırımları için geleceğe dönük planlar ışığında öngörülebilirlik sağlanacak ve kaynakların verimli kullanılacak,
 •  Turizm bölgelerinin her biri kendi karakteristiğine uygun bir biçimde planlanacak, projelendirilecek ve teşvikler de bu plan ve projeler çerçevesinde düzenlenecek,
 • Stratejik yönetim için ihtiyaç duyulan istatistiki verilerin doğru şekilde toplanmasını sağlayacak ve mevcut istatistik hizmetlerini AB standartlarında geliştirecek yeni bir sistem oluşturulacak ve İstatistik Kurumu kurulacak,
 • Bakanlar Kurulu için oluşturulacak yıllık iş planı şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacak ve içerisinde yer alan hedeflerin uygulanması aşamasında başta Sivil Toplum Örgütleri olmak üzere tüm paydaşların etkin katkı koyabileceği danışma ve istişare mekanizmaları oluşturulacak,
 • Ağırlıklı olarak TC katkılarıyla desteklenen yatırım bütçesinden azami ölçüde fayda sağlanması ve bu kapsamda ayrılan kaynağı kullanma kapasitesinin artırılması için Başbakanlık eşgüdümünde Maliye Bakanlığı’nın katılımıyla KTMMOB ile işbirliği içerisinde proje hazırlama, değerlendirme ve uygulama mekanizması kurulacak,
 • Yatırım teşviklerinin bölgesel kalkınma önceliklerinin hayata geçirilmesini sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek,
 • Yatırım teşviklerinin temel amacı tüm sektörlerde yenilik, Ar-ge ve girişimciliğin desteklenmesi ve istihdam edilebilirliğin artırılması suretiyle bölgesel kalkınma potansiyelinin ekonomiye kazandırılması olacak,
 • Bu bağlamda tüm yatırım teşvikleri, bölgesel kalkınma öncelikleri ve mekânsal gelişim (imar) planlarında ortaya konan önceliklerin hayata geçirilmesini sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek,
 • Bütüncül bir teşvik sisteminin yaratılması ve tüm teşviklerin tek elden denetlenebileceği bir sistemin kurulması için dağınık yapıdaki teşvik düzenlemeleri yeni bir çerçeve yasa altında birleştirilecek,
 • Toplumun tüm kesimlerinin, özellikle kırsal bölgelerde ikamet eden kişilerin teşviklerden faydalanabilmesi ve üretim ve hizmet kapasitelerinin geliştirilebilmesi amacıyla ada genelinde bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek, iş kurma ve geliştirme kapasitesinin artırılması için girişimcilik, proje geliştirme, iş planı hazırlama ve yürütme gibi konularda eğitimler sağlanacak,
 • Bölgesel gelir yakınlaşmasının sağlanması amacıyla, ekonomik gelir tabanı düşük Belediyelerin yatırım projelerinin eş finansmanı için Merkezi Yönetim Yatırım Bütçesi kapsamında Blok Hibe veya Performans Hibe Sistemi getirilecek,
 • En yüksek gelişim potansiyeline sahip ve birçok temel ekonomik sektör ile onların alt sektörlerini etkileyen lokomotif sektör turizm ekseninde kapsamlı bir ekonomi politikası uygulanacak,
 • Temel öncelik, üretimde katma değer ve verimlilik artışının sağlanması, adil gelir dağılımı olacak şekilde istihdam alanlarının yönlendirilmesi ve yerli istihdamın nitelikli işgücü ve istihdam politikalarımız kapsamında öngördüğümüz projeler ile desteklenmesi olacak,
 • Bafra’dan Dipkarpaz’a ve Kozanköy’den Yeşilırmak’a kadar olan bölgeleri alternatif turizm bölgeleri olarak planlıyoruz. Buralarda insanlarımız alternatif turizmden, tarımdan ve yükseköğretimden kazansın istiyoruz,
 • Lefkoşa ve Mağusa’da surlar içi bölgeleri, Girne’de antik liman, Lefke kasabası Akdeniz’deki turizm ülkelerinde olduğu gibi “eski kentler” (old town) olarak yeniden canlandırılsın, turist cenneti, sosyal yaşamın merkezi olsun istiyoruz,
 • Turizmde çeşitlendirme hedefi,
 • Tarımsal desteklerin ve yatırımların yapısal dönüşüm odaklı oluşturulacak,
 • Tarım Master Planı ve buna dayalı strateji belgesi, bir devlet politikası haline getirilecek ve tarımsal altyapı yatırımları, teşvik, kredi ve destekler buna göre şekillendirilecek,
 • Turizm, yükseköğretim ve inşaat ve gayrimenkul sektörünün entegre planlandığı politikaların hayata geçirilecek,
 • Turizm ve yükseköğretimde beklenen orta-vadeli büyüme hedeflerine bağlı ihtiyaç duyulan konut arzı ve bölgeler İmar Planları kapsamında belirlenecek,
 • Al-kirala, tatil evleri, öğrenci rezidansları gibi turistler ve öğrenciler için farklı konaklama alternatiflerini mümkün kılan, aynı zamanda bir yatırım aracı niteliği taşıyan konut arzı desteklenecek,
 • Her bir ilçenin tarihi ve kültürel niteliği olan mekanlarının haritası ve ayrı ayrı gastronomi haritaları hazırlanacak,
 • Haritalarda ne tür turizmin yapılabileceğine dair bilgilerin yanı sıra, butik konaklama tesisleri ve turistik butik işletmelere ilişkin bilgiler de yer alacak,
 • Girne Liman Projesi hayata geçirilecek, Girne Turizm Limanının Antik Liman ile birlikte yap-işlet-devret modeline uygun belirli bir süreliğine işletme devri için ihaleye çıkılacak,
 • Mağusa Liman Projesi hayata geçecek,
 • Devletin operatörü olan Telekomünikasyon Dairesinin altyapı yatırımları süratle gerçekleştirilecek ve Daire yeniden yapılandırılacak.. Kamu-özel ortaklığı, yap-işlet-devret formüllerinden uygun olan yöntem veya yöntemler tüm kesimlerle istişare edilerek ekonomik sürdürülebilirlik ve kamu yararı göz önünde bulundurularak saptanacak,
 • Eğitimde yoksul çocuk-varsıl çocuk ayrımını hiçbir biçimde içimize sindirmiyoruz. Tüm çocuklarımız kaliteli eğitim alsın, en az bir yabancı dile hakim olsun, mezun olduktan sonra ne yapacağını, ekmeğini nereden kazanacağını önceden bu devlet bilsin, teşviği de, desteği de, bursu da ona göre versin istiyoruz.

 

Ekonomik - Sosyal Kalkınma Programı'nda öne çıkan diğer maddeler özetle şöyle:

 • Kıbrıs sorununun BM parametreleri çerçevesinde, iki toplumlu, iki kesimli, siyasi eşitliğe dayanan federasyon zemininde çözümü için çalışılacak,
 • Maraş konusu, Aplıç ve Derinya başta olmak üzere yeni geçiş kapılarının açılması gibi güven yaratıcı önlemler başlığı altında ele alınan konularda yoğun diploması çabaları içine girilecek,
 • Devletin her kademesine ve her alanına strateji ve hedef odaklı yönetim anlayışı getirilecek,
 • Mali disiplin tesis edilecek,
 • Sağlıktaki sistemsizliğin mevzuatın geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ortadan kaldırılması,
 • Kamu Sağlık Çalışanları(Değişiklik) Yasası, Döner Sermaye Yasası, Genel Sağlık Sigortası Yasası, Hasta Hakları Yasası, Özel Hastane, Özel Klinik, Özel Dispanser ve Özel Muayenehaneler Denetim Yasası ve tüzükleri hayata geçecek,
 • Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası güncellenecek,
 • Kamu sağlık çalışanlarının tam gün ve verimli hizmet vermeleri sağlanacak, sağlığa ayrılacak bütçe artırılacak,
 • Tarladan sofraya gıda güvenliği sağlanacak,
 • Trafik yönetimi güçlendirilecek, yol güvenliği sağlanacak,
 • Modern ehliyet sistemine geçilecek,
 • Mevcut Spor Yasası değiştirilecek, lisanslı sporcular desteklenecek, sporun her alanında dopingin önüne geçilecek,
 • Çalışma hayatında sendikalaşma desteklenecek,
 • Yabancı işgücünün adaya gelişi ve çalışma sürelerinin devamlılığı Çalışma Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak Yabancı İşgücü Analizi ve Yönetimi Sistemi aracılığıyla sosyal ve ekonomik ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirilecek,
 • Stratejik yönetim için ihtiyaç duyulan istatistiki verilerin doğru şekilde toplanmasını sağlayacak ve mevcut istatistik hizmetlerini AB standartlarında geliştirecek yeni bir sistem oluşturulacak ve İstatistik Kurumu kurulacak,
 • Sivil Toplum Konseyi kurulacak, Ev İçi Şiddeti Önleme Yasası yürürlüğe girecek,
 • Ceza Yasası ve Ombudsman Yasası’nda düzenleme yapılacak,
 • İçişleri Bakanlığı’nda Cinsiyet Odak Noktası açılacak, Kadın Sığınma Evi açılacak, ŞÖDAM her ilçede yürürlüğe girecek,
 • Engellilerin engel durumlarına göre alabilecekleri en yüksek mesleki/akademik eğitimi almaları sağlanacak,
 • Engellilere özel mesleki rehabilitasyon, mesleki teknik eğitimi ve rehberlik hizmetleri geliştirilecek,
 • Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu özerk yapıya kavuşturulacak,
 • Kolejlere giriş sistemi kademeli olarak değiştirilecek, yabancı dilde eğitim geliştirilecek,
 • Eğitime ayrılan kaynaklar artırılacak,
 • Teşviklerin kalkınmaya doğrudan etki yapacak alanlara odaklanılacak,
 • Yerel yönetimler düzeyinde etkinlik, hizmet kalitesi ve katılımcılık artırılacak,
 • Rekabet gücü ve ihracat kabiliyeti yüksek bir tarım sektörü oluşturulacak,
 • Kooperatifçiliğin gelişmesini teşvik edecek düzenlemeler yapılacak,
 • Üretimde girdi maliyetlerini azaltan, kaliteli, düşük maliyetli ve çevre dostu enerji sağlanacak,
 • Kaliteli ve çevre dostu konut arzı sağlayan inşaat ve gayrimenkul sektör oluşturulacak,
 • Uluslararası düzeyde marka yaratabilen, rekabet gücü yüksek sanayi sektörü oluşturulacak,
 • Hem kamu hem de özel sektörde bilgi teknolojileri kullanımının yaygınlaştırılması, iletişim alt yapısı güçlendirecek,
 • Modern ve entegre ulaştırma alt yapısı oluşturulacak,
 • KOBİ’lere finansman kolaylıklarının sağlanacak,
 • KIB-TEK özerk yapıya kavuşturulacak,
 • Yenilenebilir enerji kaynakları geliştirilecek,
 • Ödünç Para Veren Finans Şirketi Yasası hazırlanacak,
 • Merkez Bankası Teşkilat Yasası değiştirilecek, ticari bankalar ve uluslar arası bankacılık birimleri yanında, kalkınma bankası, finansal kiralama, faktöring ve döviz bürolarının denetimi ve gözetimi Merkez Bankası tarafından yapılacak,
 • Ercan Havalimanı’nın etkin yönetilmesi ve işletmenin doğru şekilde denetlenmesi için gerekli adım atılacak,

 

İŞTE CTP'NIN EKONOMİK- SOSYAL KALKINMA PROGRAMI TAM METİN

 

 

 

Bu haber toplam 3631 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler